English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet innen ordinær arbeidstid som antall timer i uken.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
(Rodin) Maslov, Boris Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk "National Research University ""Higher School of E Member of the Academic council of the BA program in Philology, National Research University Higher School of Economics,St.Petersburg. 2015-09-01 0
Agartz, Ingrid Senter for psykoseforskning Hjärnfonden Deltar i Hjärnfondens vetenskapliga råd, Sverige. 2016-09-12 0
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Molekylær nevrovitenskap Oxy Solutions AS Siden juni 2012 har jeg vært engasjert i Oxy Solutions virksomhet som vitenskapl ig rådgiver. Dermed ble mitt engasjementsom20%forskningssjef avsluttet. Engasjem entet er varierende. Det inngår ingen laboratoriearbeid i dette. Men kvalitetssi kringavforskningsprosjekter, hjelp med analyse og publisering av resultatene 2012-06-21 0
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Arne Bugge Amundsen Personlig næringsdrivende 2002-01-01 0
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kgl. Gustav Adolfs Akademien Ansvarlig redaktør, årlig honorar 2002-01-01 0
Andenæs, Mads Institutt for privatrett NGOer som Redd Barna, NOAS, SEIF Oppdrag som pro bono-advokat for norske domstoler og internasjonale domstoler og FN-organer. Ulønnet men kan blitilkjentsaksomkostninger. Oppdraget går til meg personlig, og Advokatfirmaet Galtung bistår meg med praktiske forhold avforskjel ligslag.Oppdragene kommer til meg gjennom NGOer som Redd Barna, NOAS og SEIF. Je 2015-10-07 0
Andenæs, Mads Institutt for privatrett Institute of Advanced Legal Studies, School of Adv Senior Research Fellow. Forskning og veiledning. Har hatt stillingen siden 1993. 1993-01-01 0
Andersen, Synøve Nygaard Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Drexel University Undervisning og forskning knyttet til pågående kurs og prosjekter i komparativ k riminologi 2020-03-01 0
Andersen, Lene Frost Institutt for medisinske basalfag VKM - medlem faggruppe Nestleder for faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) i VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø. 2018-01-01 0
Andersen, Lene Frost Institutt for medisinske basalfag VKM - Faglig leder av nytte-risikovurdering fisk Faglig leder av en nytte-risikovurdering av fisk som gjennomføres i VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) 2019-04-01 0
Andersson, Maud Els-Marie Kjeveortopedi OUS Rikshospitalet KKN LKG-spalte teamet Odontologisk seksjon Odontologisk seksjon ved Avdeling for Plastikk- og rekonstr uktiv har ansvaretfor rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve- ganespalter. Seksjonen utfører også det analytiske forarbeidogetterarbeid på pas ienter som trenger kjeve- og ansiktskirurgi. 2018-10-09 0
Andersson, Stein Kognitiv- og nevropsykologi Stein Andersson Nevropsykologiske spesialisterklæringer 2012-08-01 0
Andreassen, Bård A. Norsk senter for menneskerettigheter Bård A. Andreassen Enkeltmannsforetak for undervisning og konsulenttjenester 2009-02-16 0
Andreassen, Ole NORMENT part UiO HealthLytix Konsulent oppstartsfirma innen helsedata-analyse 2017-08-18 0
Andresen, Hanna Marie Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31 0
Anker-Nilssen, Morten Parkseksjonen Styreverv Styreverv i Bad, park og idrett; en landsomfattende medlemsorganisasjon for kommuner og foretak som ønsker faglig utvikling og kompetanseheving innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad. 2015-06-15 1
Antonsen, Pål Fjeldvig Filosofi Privat foretak Logikksjekk driver kurs- og foredragsvirksomhet, skriver en fast spalte i Morgenbladet, og tar imot bestilling på fagtekster og annen bistand til læringsmateriell. 2021-07-01 4
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Har spurt Arnesen Enkeltpersonforetak -rettsvitenskapelig forfattervirksomhet og dermed forbundne aktiviteter 2018-12-05 0
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Forsker Bistilling ved Farmakologisk institutt, OUS. 2021-09-01 0
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Norges Forskninsgråd Styremedlem i Norges Forskninsgråd 2019-01-01 0
Askim, Jostein Institutt for Statsvitenskap Universitetet i Bergen, Institutt for administrasj Professor II 2020-08-01 0
Askim, Jostein Institutt for Statsvitenskap Finansdepartementet Medlem av utvalg som skal utrede revisjon av finanstilsynsloven (NOU-utvalg) 2021-09-29 2
Asland, John Institutt for privatrett Hovedredaktør FAB Hovedredaktør tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (Universitetsforlaget) 2021-01-01 1
Asland, John Institutt for privatrett Karnov Fagredaktør Karnov Lovkommentar (barne, familie- og arverett og barnevernrett) 2020-07-01 0
Asland, John Institutt for privatrett Høgskolen i Lillehammer Professor II 2013-08-15 0
Asland, John Institutt for privatrett Handelshøyskolen BI Leder av klagenemnd. Være med på å avgjøre klagesaker i fuskesaker og andre sake r hvor studenter klager på forholdvedundervisningsinstitusjonen. 2016-08-01 0
Atar, Dan Medisinsk klinikk Dan Atar Konsult Etmannsforetak eiet av undertegnede. Dan Atar Konsult er registrert i Brønnøysun dregisteret. Oppdragene er bl.a.: 1)Foredragsvirksomhet/videreutdanning av leger 2) Planlegging og ledelse avvitenskapeligemøter 3)Vitenskapelige komiteer så so m DSMB, IDMC, CEC eller Clinical Adjudication Committee forinternasjonalestudier 2010-10-04 0
Atar, Dan Medisinsk klinikk SERCA Klinisk konsulent for ny oppstartsfirma SERCA. 2020-06-19 0
Augestad, Knut Magne Klinikk for kirurgiske fag Prosjektledelse/veiledning HARM score prosjektet HARM Score prosjektet prosjketledelse og veiledning. Honorar lønn 2015-01-01 0
Augestad, Knut Magne Klinikk for kirurgiske fag PhD veiledning/prosjektledelse Prosjketledelse/veiledning NOMOGRAM prrosjektet Helse Nord 2021-26. Honorarlønn 2021-01-01 0
Aukrust, Kjerstin Fransk litteratur og kulturkunnskap Klassekampen Nestleder i Klassekampens venner 2014-08-01 0
Bachmann, Lutz Forskningsgruppe i evolusjonær zoologi Det Norske Videnskaps-Akademi Associate Editor - Zoologica Scripta 2002-01-01 0
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Brussels Bar Member of the Brussels Bar 2016-12-01 0
Bakke, Marius Seksjon for datainnsamling og automasjon GNU Guix Co-maintainer 2020-09-14 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Nordisk institutt for odontologiske materialer Styremedlem 2020-04-01 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Aarhus Universitet Medlem i Strategic Advisory Board, Faculty of Health, Aarhus Universitet 2019-12-01 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Association for Dental Education in Europe (ADEE) President i ADEE i perioden 2022 og 2023 (ulønnet) 2022-01-01 10
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin ACTA Odontologica Scandinavica Society Styremedlem 2016-01-01 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Tannlegene på Ullevål stadion A/S Styreleder i Tannnlegene på Ullevål stadion A/S. Dette er min kones firma - jeg har ingen eierandel i selskapet. Totalt4styremøter på kveldstid på årsbasis - hv ilket ikke går ut over mitt ordinære arbeid. Selskapet samhandler ikke med UiO o g erhellerikke i noen konkurransesituasjon. 2012-03-01 0
Befring, Anne Kjersti Institutt for offentlig rett Høyskolen i innlandet Helserettstudiet ved INN 2022-01-01 0
Belardinelli, Alan Louis Seksjon for opptak SMERTEKIRKEN - CHURCH OF PAIN Smertekirken - Church of Pain er et felleskap for mennesker som søker spirituell bevissthet og tilknytning tilsinemedmennesker og naturen via ulike former for o g opplevelser av smerte. 2018-09-04 0
Bendiksby, Mika Plante- og soppsystematikk NTNU Vitenskapsmuseet 20% stilling som førsteamanuensis II. Arbeidsoppgaver: undervisning, fagansvar karplanter, studentveiledning,forskningogforskergruppe-ledelse. 2021-02-01 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Styremedlem 2019-02-15 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Th. Benjaminsen AS Styremedlem, nestleder 2019-02-15 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Norsk-russisk handelskammer Rådsmedlem 2019-06-27 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslotech AS Styremedlem 2019-06-27 0
Benjaminsen, Arne UiO:Ledelsen og støtteenheter SiO Eierskap AS Styremedlem 2019-02-15 0
Benth, Fred Espen Risiko og stokastikk Benth Research and Education Kurs og forskningsassistanse innen finans, forsikring og risiko 2014-09-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk European Huntington's Disease Network Bioetisk rådgiver 2019-11-05 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet External Advisory Board Member 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskingsprosjektet i Bioethics Advisor 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet Bioethics Advisor 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet Bioethics Advisor 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Helsedirektoratets Bioreferansegruppe Medlem 2019-08-01 0
Berg, Yngvar Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer USN USN, Institutt for Mikrosystemer. 2020-11-16 0
Bergersen, Linda Hildegard EM / ANAT Universitetet i København Det medisinske fakultet jeg arbeider ved Senter for Sund Aldring (CEHA III). Hvor jeg undersøker hvordan melkesyre påvirker ulike sykdommer i hjernenogsærlig i den aldrende hjernen. 2019-09-01 0
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Oslo Met Gunnar Bergersene har sporadiske undervisningsoppdrag ved Oslo Met. 2016-01-01 0
Bergersen, Gunnar Rye PROG Programmering Greps AS Gunnar Bergersen jobber i en ledende stilling i Greps AS med måling av programme ringsferdigheter. Arbeidet er enkommersiell anvendelse av hans tidligere publise rte doktorgradsarbeide. I situasjoner hvor UiO og Greps samarbeider (typisk UiOb enytterGrepssin tekniske løsning) vil Gunnar ikke kunne opptre som hovedkontrak 2010-05-28 0
Berntsen, Terje Koren Meteorologi og oseanografi CICERO Seenter for Klimaforskning Fast II-er stilling ved CICERO 2008-08-04 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin Apotekenes kompetanse og utviklingssenter Innspilling av 2 undervisningsvideoer om diabetes til bruk i opplæring av apotek ansatte. Nødvendige årlige revisjoner 2019-09-01 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin European Journal of Endocrinology Medlem av Editorial Board for European Journal of Endocrinology, vurdering av ma nuskripter, rekrutteringavfagfellebedømmere,redaksjonelle bidrag. 2014-01-13 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin Norges Diabetesforbund Leder av Medisinsk Fagråd og fast levrandør av redaksjonelt stoff til Forsknings spalten i bladet Diabetes 2010-01-01 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin Antidoping Norge Medlem av påtalenemnden for dopingsaker Antidoping Norge 2010-01-01 0
Bjertness, Espen Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Tannlegepraksis<1dag/uke Tannlegepraksis < 1 dag/uke 1990-05-01 0
Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det norske språk- og litteraturselskap Utgivelse og formidling av litterære klassikere i vitenskapelige, digitale utgaver, gratis tilgjengelig og søkbare for alle. 2018-05-15 0
Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie Institutt for lingvistiske og nordiske studier NORLA Styremedlem 2020-08-01 0
Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie Institutt for lingvistiske og nordiske studier Nordisk nettverk for edisjonsfilologer Styremedlem i nettverkets styre. 2015-01-01 0
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Tore Bjørgo Kunnskap Enkeltmannsforetak. 2015-01-01 0
Bjørgo, Tore Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Politihøgskolen Bistilling som professor II ved min tidligere arbeidsgiver, Politihøgskolens for skningsavdeling. 2016-02-01 0
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Psykolog Cato Alexander Bjørkli Workmind Enkeltmannsforetak til bruk i formidling, prosjekter, og oppdrag. 1999-05-31 0
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Workmind Holding AS Investere i selskaper og bidra til utvikling av driften. Typiske sektorer kan v ære helse, teknologi, og kultur. 2016-09-22 0
Bjørkli, Cato Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Ably Medical Bidrag til planlegging og gjennomføring av forskning knyttet til kliniske studie r av medisinsk teknologi. 2018-05-01 0
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Frdidtjof Nansens Institutt Bistilling som forsker 2020-04-01 0
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Energiklagenemnda Medlem, Energiklagenemnda 2019-11-29 0
Bjørnerud, Atle Biofysikk og medisinsk fysikk NordicNeuroLab AS Konsulent / programvareutvikler 2015-01-01 0
Bjørnland, Tore Oral kirurgi og oral medisin Tore Bjørnland Egen tannlegepraksis for opprettholdelse av klinisk ferdighet 2013-09-08 0
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Storebrand Hovedlege, rådgiver vedr medisinske forhold ifb forsikringssaker 2011-01-01 0
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Furst Med Lab Konsulent 1989-01-01 0
Bjålie, Jan G. Nevrale systemer Konsulentvirksomhet Konsulenttjenester innen forskning og teknologiutvikling. Faglig rådgiving innen nevroinformatikk og dataorganisering. 2021-07-30 7
Blix, Inger Johanne Schytte Periodonti Inger Johanne Blix Privat tannlegepraksis 2018-10-25 0
Blix, Hege Salvesen Farmasøytisk institutt Nasjonalt Folkehelseinstitutt seniorforsker Ansatt ved avdeling for Legemiddelstatistikk, WHO Collaborating Ce ntre for DrugStatisticsMethodology(ATC/DDD) 2002-04-01 0
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Forskerstilling ved Kreftklinikken, OUS 2010-08-15 0
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Helsedirektoratet Leder av arbeidsgruppe, Nordiske Næringsstoffanbefalinger 2019-01-01 0
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Helsedirektoratet "Leder, arbeidsgruppe for ""Nordic Nutrition Recommendations"" 2022" 2021-01-01 0
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Throne Holst Stiftelse Leder av styret i Throne Holst stiftelsen og Freiafondet 2009-03-01 0
Boasson, Elin Lerum Institutt for Statsvitenskap Forskning på klima og jordbrukspolitikk Forskning på klima og jordbrukspolitikk i Norge og EU. 2022-03-01 0
Bock, Jørgen Enhet for intern revisjon Bærum Kommunale Pensjonskasse Styremedlem Bærum Kommunale Pensjonskasse 2019-11-06 0
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Det europeiske Wergelandsenteret nestleder i styret (Vice-chair), oppnevnt av kunnskapsministeren 2014-05-01 0
Bragstad, Line Kildal Avdeling for sykepleievitenskap OsloMet - Storbyuniversitetet 20% stilling tilknyttet Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. 2020-08-10 0
Bragstad, Line Kildal Avdeling for sykepleievitenskap OsloMet - Storbyuniversitetet Ansatt i 20% stilling som førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortop ediingeniørfag. 2020-08-10 0
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon Personvernsnemda varamedlem Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet. Personver nnemnda er etuavhengigforvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og de partementet. Nemnda skal behandle klager på vedtak somDatatilsynet fatteri medho ld av personopplysningsloven og enkelte andre lover. Petter Bae Brandtzæg er opp 2021-01-01 0
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap PREP4DOC AS Prep4doc AS utvikler mobil-applikasjon som hjelper pasienter å forberede legebes øket. 2018-05-24 0
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap VIVO INNOVATION Jarle Breivik Foredragsvirksomhet 2000-02-03 0
Bretthauer, Michael Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Universitetet i Tromsø Undervisningsledelse ved medisinstudiet 2021-03-01 0
Bretthauer, Michael Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Annals of Internal Medicine Medisinsk redaktør i Annals of Internal Medicine 2019-10-11 0
Brevik, Lisbeth M. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik er oppnemnd som programsensor ved Det humanis tiske fakultet og skal ha tilsyn medfølgjandestudieprogram: Lektorutdanning med master i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk ell ertysk),og Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap. 2019-01-01 0
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Rockwool fondet medlem av Programkomite 2011-08-02 0
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fritt ord Styreleder: dette er et verv som utføres på fritiden 2007-01-02 0
Brochmann, Grete Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fafo deltakelse i seminarer, veiledning av phd-arbeider, og rådgivning/deltakelse i oppdragsprosjekter. 2021-06-01 0
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Standard Norge Leder for komiteen SN/K 360 OPS-kontrakter og komiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivel ser. 2015-05-15 0
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Stiftelsen Lovdata Leder for stiftelsens styre 2015-03-01 0
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Det norske styret for De nordiske juristmøter Leder av styret 2017-08-22 0
Brusevold, Ingvild Johnsen Pedodonti og adferdsfag Helseetaten i Oslo, Tannhelsetjenesten Bistilling som tannlege, spesialist i pedodonti, en dag i uken. 2019-09-03 0
Bruusgaard, Kristin Ven Institutt for Statsvitenskap Kommisjonsarbeid Regjeringen har satt ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget 2022-01-17 7
Bø , Ragnhild Kognitiv- og nevropsykologi Nevropsykolog Nils Inge Landrø Testassistent 2019-05-01 0
Bøckman, Petter Seksjon for utadrettet virksomhet Norges Speiderforbund Speiderleder for barn og unge 2021-05-05 0
Bølstad, Jørgen Institutt for Statsvitenskap IPSOS Rådgivning innen metodikk for politiske spørreundersøkelser. 2022-01-15 0
Carlquist, Erik Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Selvstendig næringsdrivende Klinisk psykologtjeneste: Samtaleterapi, kveldskonsultasjoner utenfor ordinær ar beidstid. 2012-01-01 0
Carlquist, Erik Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Bjørknes Høyskole Bistilling som førsteamanuensis II. 2018-01-01 0
Carlsson, Andreas Brekke Forsvarsdepartementet Sekretær for Etisk råd for Forsvarssektoren 2014-06-04 0
Carlsson, Andreas Brekke UiO Foreleser i MNSES 9100 2016-09-01 0
Cataliotti, Alessandro Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Madeleine Pharmaceuticals Advisory Board Member 2015-01-10 0
Celius, Elisabeth Gulowsen Nevrologisk avdeling Legemiddelfirmaer Rådgivning og foredrag for/på møter arranger av legemiddelindustri innen mitt fa gfelt. Skjer utenfor arbeidstid. 2018-10-01 0
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Blix fond til fremme av medisinsk forskning Deltagelse i styremøter og fordeling av midler 2010-10-13 0
Christensen, Kai Håkon Meteorologi og oseanografi Meteorologisk institutt Hovedstilling er på FoU-divisjonen ved Meteorologisk institutt. 2009-02-01 0
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Kommunal og moderniseringsdepartememtet Leder i kotrollkomiteen for Finnmarkseiendommen 2021-09-01 2
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett to selskaper Leder av voldgiftsrett, det blir begrenset løpende oppfølgning frem til det blir mer arbeid med hovedforhandling i april 2022 i en uke og deretter domsskrivning. Anslaget på tre timer i uken er tenkt totalt arbeid fordelt over perioden 2021-05-18 3
Ciosk, Rafal Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy Professor IBC PAS 2017-07-21 0
Clausen, Thomas Senter for rus- og avhengighetsforskning Sørlandet Sykehus, Forskningsenheten Forskning og forskningsveiledning. Rus og avhengighetsmedisin. 2006-03-01 1
Czajkowski, Nikolai Olavi Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Folkehelseinstituttet Forsker ved avdeling for Psykiske Lidelser, Område for Psykisk og Fysisk Helse, Folkehelseinstituttet. 2012-01-02 0
Dahl, Bjørn Einar Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannlege Bjørn Einar Dahl AS Privatpraktiserende tannlege 2002-01-01 0
Dahl, Bjørn Einar Avdeling for protetikk og bittfunksjon Overtannlege Arbeidsoppgaver tilknyttet stilling som overtannlege ved Lovisenberg Diakonale sykehus 2021-07-01 8
Dahlum, Sirianne Institutt for Statsvitenskap Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO "Forskerstilling tilknyttet prosjektet ""Mobilizing for and against democracy"". 2020-09-01 0
Dalen, Knut Tomas Transgene dyr og lipidlagring Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne,vitenskapelige ri sikovurderinger forMattilsynetogMiljødirektoratet. Dalen var medlem av Faggruppe n for genmodifiserte organismer (GMO) i perioden(2014-2018), oger nåmedlemav fag "gruppen for ernæring, dietetiskeprodukter, ny mat og allergi (2018 ->)." 2014-06-16 0
Dammen, Toril Enhet voksenpsykiatri Helse Sør-Øst Fra 1.1.2014 Redusert 100% driftstilskudd HSØ spesialistpraksis i psykiatri fra 100% til 60% samtidig som tiltrådte 60%stillingsom professor I. ved UiO 2014-01-01 0
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet Science Linker AS Arbeide med utvikling av dataprogram for Science Linker AS (org nr. 990 342 539) . Dette selskapet er registrertmedfølgendekoder: # Næringskode(r): 62.010 Progra mmeringstjenester # Sektorkode: 710 Private foretak medbegrensetansvar(aksjesels kaper mv.) Første avtale om sidegjøremål ble inngått med UiO januar 2007 og har 2007-01-05 0
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet University of Montana Gjesteprofessorat med rett til å søke NIH med amerikansk adresse og benytte kjer nefasiliteter ved Universitetet i Montana. 2015-01-15 0
Davanger, Svend Seksjon for anatomi Acem Norsk Meditasjonsskole Undervisning på kurs i Acem-meditasjon. Organisasjonsutvikling. Redaksjonsarbeid i tidsskriftet Dyade. Alt arbeid er frivillig og ulønnet. 2003-03-01 0
de Boer, Hugo Seksjon for forskning og samlinger Helse- og omsorgsdepartementet The Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM) conduct s open, independent, scientific riskassessmentsregarding food safety, animal hea lth, plant health, animal welfare and cosmetics on request from the Norwegian Fo odSafetyAuthority. As a member of their committee on invasive species and trade 2018-09-01 0
Denby, Cecilie Rolstad Institutt for teknologisystemer NMBU Prof II ved NMBU 2021-04-01 0
Di Cagno, Massimiliano Pio Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi InnoME GmbH Job title: Scientific Consultant Job tasks: -Supporting customers in the imple "mentation of Permeapad(R) (in vitro tool for permeabilty studies); -Organizing "f dedicated webinars; -Establish collaborations with companies that intent to i "plement the Permeapad(R) Technology;" 2020-10-01 0
Diep, My Tien Kariologi og gerodontologi Tannlegene på Sinsen Privat tannlegepraksis 2020-05-01 0
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Hovedstilling 2019-01-01 0
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Foredragsvirksomhet 2019-01-01 0
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Faglitterær forfatter 2019-01-01 0
Dimitrakakis, Christos PROG Programmering Chalmers University Supervising PhD students at Chalmers 2020-01-01 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap OsloTech As Styremedlem 2014-06-24 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap Uninett Sigma As Styremedlem 2015-01-01 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap Swedish eScience Research Centre Styreleder 2015-01-01 0
Dæhlen, Morten dScience - Senter for data- og beregningsvitenskap AHUS HF Styremedlem (nestleder) 2018-02-01 0
Edvoll, Maud Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Tuning in to Kids Europe AS Koordinator/administrator hos Tuning in to Kids Europe AS innebærer organisering av opplæringer og kurs, samt formidling om organisasjonen der det spørres etter det. Hovedoppgave vil være å besvare eposter og håndtere påmeldinger til ulike kurs. 2021-01-04 0
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin Torunn Bjerve Eide Selvstendig næringsdrivende fastlege ved Majorstuhuset legesenter i Oslo. 2013-09-01 0
Eide, Sigurd Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Navigeo Enkeltpersonforetak, konsulentvirksomhet. 2016-12-28 0
Eken, Torsten Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening "Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en idereføring avpilotprosjektet«Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som etsamarbeid mellom ulike ressurspersoner og fagmiljø over hele landet. Den formelle stiftelse var 2006-05-24 0
Ekern, Stener Norsk senter for menneskerettigheter Høgskolen i Sørøst-Norge Sensur av kurs på USN (Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere HSN) sin nastergr ad i menneskerettigheter, 1-2 kurs i året med til sammen ca 30-50 timeverk, samt ekstra lesing av 2-5 masteroppgaver annethvert år som 'tilsynssensor'. 2014-01-01 0
Ekrem, Gry Seksjon for utadrettet virksomhet Borgarting Lagmannsrett Meddommer i Borgarting Lagmannsrett 2012-01-01 0
Ekstrøm, Odin Mikal IT-seksjonen odontologisk fakultet ODIN EKSTRØMS HUGIN OG MUNIN MEDIA Post-Produksjon, for film og TV. Nett og annet. Konsulent arbeid i forhold til M ac drift og generell data wrangling for filoglyd-produksjon. Primært kun for et post-produksjons selskap 2016-08-01 0
Eliassen, Frank DIS Digital infrastruktur og sikkerhet UiT Norges Arktiske Universitet Professor II i energi-informatikk ved Institutt for informatikk, UiT Norges Arkt iske Universitet, Tromsø 2020-05-01 0
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Prosano AS Styreformann 2016-11-14 0
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Jan Eirik ellingsen Egen deltids tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 0
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Bioteknologirådet Varamedlem i Bioteknologirådet 2019-04-15 0
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter REK sør-øst Medlem i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst, komite A 2021-07-01 1
Enersen, Morten Mikrobiologi Kjemo A/S Privatpraksis som spesialist i periodonti. henvisningspraksis/konsulentarbeid i praksis. Kun leietager i uten eierinteresserderdriften foregår. Leietager er et gammelt firma, Kjemo A/S, som ble opprettet og drevet før jeg ble ansatt på UiO. 2008-09-01 0
Engebretsen, Eivind Centre for Sustainable Healthcare Education Engebretsen Undervisning Enkeltpersonforetak 2008-05-19 0
Engelstad, Paal Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Oslomet 10% av årsverk: Professor ved OsloMet, Inst. for IT 2018-09-03 0
Engenes, Ellen Holandsli IKOS-stab Frilans Enkeltpersonforetak 2015-11-02 0
Enger, Hans-Olav Nordisk språk Universität Zürich Undervisning i nordisk diakroni (språkhistorie) ved Deutsches Seminar, Univ. Zür ich. 2012-09-20 0
Enli, Gunn Det humanistiske fakultet Kulturdepartementet - Medieklagenemda Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastings loven §2-14,bildeprogramloven, lov om a?penhet om eierskap i medier, forskrift o m tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskriftomproduksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over N 2019-07-01 0
Eriksen, Anne Kulturhistorie og museologi Universitetet i Bergen Professor II i kulturvitenskap ved AHKR, UiB 2021-01-01 0
Erstad, Ola Andres Institutt for pedagogikk Professor II Professor II stilling (20%) knyttet til Universitetet i Sør-øst Norge. Arbeidsoppgaver er støtte til forskergruppe, søknadsskriving, strategiarbeid for ledelsen og PhD-kurs. 2022-01-01 0
Eskeland, Ragnhild Kromatin Biologi Gruppen CAPPELEN DAMM Forfatter av delkapitler til lærebøker Bios1 og Bios2 for videregående skule. 2021-01-01 0
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Oppdraget er å undervise ved Bjørknes Høyskole. 2017-05-01 0
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes høyskole Undervisning. 2017-04-01 0
Evang, Kaja Helchie Sletten Østmo Britisk-amerikansk Ullensaker kommune Faglærer i språkfag i ungdomsskolen. 2021-09-01 7
Evans, Anna Kathinka Dalland Seksjon for Undervisningsutvikling Store norske leksikon Fagansvarlig for kategorien «universet». 2017-03-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Guangzhou First People’s Hospital, the Second Affi As an honorary professor, it will enable me to get access to the patient samples from the Department of GeriatricsDepartmentof Guangzhou First People’s Hospital , and to run some ethical approved-basic research their by using theirlabfacilit ies. The aim for such proposed secondary appointment(s) is/arenot to dilute or 2020-05-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen Univers As a honoraray visiting professor of the First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, China. To provide expertise ontheresearch in the cardiovascular agei ng department 2018-08-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi The 1st Guangzhou People's Hospital A visiting professorship with 5% appointment on mentoring, grantsmanship, and research activities. 2020-08-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Sun Yat-sen University, The First Hospital Honorary professor with no obligations or responsibilities. To provide advice on research activities if requested. 2018-08-01 0
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Medlem av forskningsetisk utvalg ved OsloMet Utvalget skal behandle og gi uttalelse i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis. 2021-07-31 0
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi styremedlem Jeløy VA utvikling Styremedlem for Jeløy VAutvikling. Frivillig arbeid utenom arbeidstid - svært få timer i året. 2021-09-29 0
Fangen, Katrine Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi varamedlem i ISFs styre Varamedlem i styret til Institutt for samfunnsforskning. Innebærer få timers innsats per år, men er viktig faglig og forskningspolitisk arbeid, som jeg gjerne bidrar med. 2021-01-01 0
Fjordholm, Ulrik Skre Beregningsorientert matematikk Ulrik Skre Fjordholm Konsult Matematisk forskning og konsulentarbeid 2018-08-01 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 0
Frengen, Eirik Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus Seniorforsker ved Seksjon for Forskning og Utvikling, Avdeling for medisinsk gen etikk, Oslo Universitetssykehus 2018-03-15 0
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Norsk Regnesentral Arnoldo Frigessi is director of the centre for research based innovation BigInsi ght, of which Norsk Regnesentral is host institute. 2019-01-01 0
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Oslo Universitetssykehus Frigessi leads the biostatistics departments at UiO and OUS and is imployed both at UiO (60%) and OUS (40%). 2019-01-01 0
Frigaard, Julie Mari Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Frigaard ENK Tannlege i privat tannlegepraksis 2020-10-01 0
Frilles, Andre Dentalverkstedet André Frilles Service, salg og support av medisinsk teknisk- og dentalutstyr. Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr. Vaktmestertjenester 2005-02-07 0
Frilles, Andre Dentalverkstedet Andre Frilles Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 2005-02-07 0
Frydenlund, Marius Seksjon for bygningsteknikk privat / kveld Branntekniske oppgaver, som kurs, kontroll, eksempel tilstandsvurdering 1890 gårder. Arbeidet vil i hovedsak forgå på kveldstid. Dersom det benyttes vanlig arbeidstid avtales avspasering med nærmeste leder. 2022-02-28 0
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsfo Professor II stilling. Arbeidsoppgavene innebærer å være en av to redaktører av tidsskriftet Nordic Journal of ReligionandSociety (nivå 2), og delta på seminare r og bidra til å kommentere og videreutvikle søknader. 2013-09-01 0
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Association for the Sociology of Religion Redaktør av ASrs bokserie Religion and Social Order, utgitt på Brill 2016-08-01 0
Furseth, Inger Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi International Society for the Sociology of Religio President 2019-08-01 0
Fyhn, Marianne Seksjon for fysiologi og cellebiologi Simula Research Laboratory Jeg vil være ansatt i en 20% stilling som Adjunct Chief Research Scientist for å utvikle og følge opp forskningssamarbeid med Simula Research Laboratory. 2022-01-01 0
Fyhn, Marianne Seksjon for fysiologi og cellebiologi Aker Scholarships Jeg leder Akademisk komite som velger ut kandidater til utdanningsstipend fra Anne Grethe Eidsvig og Kjell Inge Røkkes stiftelse for allmennyttige formål. Arbeidet består i å evaluere, intervjue og fremme forslag om innstilling til Stifelsens styre. 2019-09-01 0
Føllesdal, Andreas PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Norges arktiske universitet Deltar som Professor II i 10% stilling i NFR-finansiert forskningsprosjekt GOODINT - Good integration 2021-08-01 0
Gammelgaard, Karen Sentral-Europa og Balkan-studier Fagansvarlig Tsjekkias historie og samtidshistorie Fagansvarlig for kategoriene Tsjekkkias historie og Tsjekkias samtidshistorie i Store norske leksikon 2021-10-25 0
Garåsen, Erlend Fedt Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Skinnelangs Innehaver av enkeltpersonsforetaket «Skinnelangs», som jobber for å fremme vandre- og sykkelturer langs nedlagte jernbanelinjer i form av arrangementer, publisering av turbøker og foredrag. 2022-01-01 0
Gelashvili, Tamta Institutt for Statsvitenskap Norsk Utenrikspolitisk Institutt Research assistant for the Research Group on Russia, Asia and International Trad e 2020-08-01 0
Gerell, Anders Emanuel Manne Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Malmø Universitet Docent i Kriminologi vid Malmø Universitet, 2021-2023 tjænstledig på halvtid. 2010-09-01 20
Gerell, Anders Emanuel Manne Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Polisen NOA UND. 2019-01-01 0
Giese, Martin PROG Programmering Giese Consulting Rådgivning innen semantiske teknologier Kursvirksomhet 2009-01-19 0
Gjesvik, Torild Kulturhistorie og museologi Diverse Kunstnerisk- og kunsthistorisk konsulentvirksomhet. Fagforfatter- og skribentvirksomhet. 2001-02-21 0
Glette, Kyrre Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer Forsvarets forskningsinstitutt Forskerstilling 2015-03-01 0
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Akershus Universitetssykehus HF Forskning og veiledning. I perioden fra August 2015- August 2016 er stillingsbrø ken redusert til 10% 2010-09-01 0
Granerud, Beathe Kiland Avdeling for mikrobiologi Høgskolen i Østfold Undervisning, forskning og utvikling tilknyttet Bachelor i bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold. 2021-06-21 7
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Transparency International Styreleder 2015-07-23 0
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Landsorganisasjonen i NOrge Bistå med å føre sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstol 2017-06-01 0
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styremedlem i stiftinga Alternativ til vold (ATV) Styremedlem i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV), som er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. 2022-01-01 0
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styremedlem International Summer School Styremedlem International Summer School, Universitetet i Oslo 2021-01-01 1
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styremedlem SiO Mat og drikke AS Styremedlem SiO Mat og drikke AS 2014-03-01 1
Grimstad, Gudleik Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styreleiar Apollon og Uniforum Styreleiar for Apollon og Uniforum 2022-01-01 1
Grini, Paul Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Paul Grini Drift av gårdsbruk 2013-12-01 0
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Akershus fylkeskommune "Medlem av ""Akershus fylkeskommunes prøvenemd, laboratoriefaget""." 2018-09-28 0
Grove, Ivar Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Viken Fylkeskommune Medlem av Prøvenemd for laboratoriefaget 2021-05-03 0
Grue, Jan Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Nasjonalmuseet Styremedlem i Nasjonalmuseet. 2021-08-01 0
Gruschka, Nils DIS Digital infrastruktur og sikkerhet Hochschule Wismar, Germany Undervisning og veiledning i et online studieprogram 2019-01-01 0
Grytten, Jostein Samfunnsodontologi Forskning Forskning 2022-01-01 4
Grønn, Atle Russland, Sentral-Europa og Balkan Dag og Tid "Ein historisk-kulturell stubb; den einaste sjakkspalta i verda utan sjakktrekk. 2011-08-15 0
Grønnerød, Cato Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Grønnerød Psykomatikk Enketpersonsforetak for ulike private oppdrag 2018-07-01 0
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Norges forskningsråd Medem av porteføljestyret for Utdanning og kompetanse. 2019-05-01 0
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Vetenskapsrådet Leder av Utbildningsvetenskapeliga komittéen i Vetenskapsrådet 2019-07-01 0
Gulbrandsen, Magnus Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Anvendt forskning og konsulentvirksomhet og rådgivning for forsknings- og innova sjonspolitiske aktører. 2010-02-01 0
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Eventyrplassen Vannførelag Dugnadslag som tilrettelegger fritidsrelaterte aktiviteter for barn og voksne i nabolaget Ullevål Hageby og omegn. 2017-07-01 0
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Coast Comfort Invest Selskap opprettet for å etablere virksomhet i studietiden med en god venn. Har i ngen aktivitet siden begynnelsen av 1990-årene. 1990-09-01 0
Gullbekk, Svein Harald Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi Scribendarius Skribent- og foredragsvirksomhet. 2003-02-01 0
Gundersen, Torbjørn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Medelm REK Medlem av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 2021-07-09 3
Gundersen, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Nordisk Forening for Fysiologi President for organisasjonen (ulønnet) 2018-08-01 0
Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen Institutt for kriminologi og rettssosiologi Politihøgskolen Professor II ved Politihøgskolen 2022-01-01 0
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret Stilling II OsloMet 20 % bistilling 2021-01-01 0
Guttersrud, Øystein Naturfagsenteret Oversetting og rapportering/Helsedirektoratet Studier av helsekompetanse i befolkningen og blant barn og unge 2021-01-01 0
Hadland, Inger Administrasjonen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Sensor på Norskprøven - prøve i skriftlig framstilling for voksne innvandrere 2022-03-15 0
Hagane, Karoline Seksjon for kommunikasjon Voksenenga Nærmiljøhage Varamedlem i styret til Voksenenga. 2021-10-25 0
Hagane, Karoline Seksjon for kommunikasjon Frilans Musikkjournalist for Norway Rock Magazine og Blezt 2012-01-01 0
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt Pivot Regulatory Mitglied des Beirats 2019-12-06 0
Hagedorn, Marcus Økonomisk institutt IPE GmbH Council member Chief Scientific Advisor 2020-01-01 0
Hagelund, Anniken Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Norges Forskningsråd Medlem av porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 2019-05-01 0
Hagen, Kaja Merete Haug Fagseksjonen Baldr AS Varamedlem i styret. 2006-02-03 0
Hagen, Per Ole IMV stab Styreleder i BluesNews Fra Brreg: "Produsere og distribruere Norsk Bluesunions medlemsorgan "Bluesnews" til medlemmene i de samarbeidende bluesklubbene i Norsk Bluesunion. " 2022-06-01 0
Hagland, Birgitte Institutt for privatrett Finansklagenemnda Delt lederverv i Finansklagenamda Skade. Nemda avgir uttalelser om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning ikonkretesaker om skadeforsikring. Nemdas utt alelser er rådgivende, og kan overprøves av domstolene. Uttalelsene er offentlig e, ogpubliseres i Lovdata. 2019-01-01 0
Hall, Jeffrey B. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk Ekstern programsensoroppdrag. 2019-2022. 2019-08-01 0
Halvari, Anne Elisabeth Munster Avdeling for tannpleievitenskap Universitetet i Sør-Øst Norge. Planlegging, undervisning og veiledning av masterstudenter. Muligens PhD om stil ling opprettes. 2020-07-01 0
Halvari, Anne Elisabeth Munster Avdeling for tannpleievitenskap Tannhelsekompetansesenter Øst Veileder PhD student med prosjekt ved TkØ. 2020-07-01 0
Halvorsen, Margrethe Seeger Klinisk psykologi Diakonhjemmet sykehus Psykologspesialist, ansvar for et behandlingstilbud for mennesker med spiseforst yrrelse 2008-08-16 0
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift Meddommer Borgarting lagmannsrett Meddommer Borgarting lagmannsrett 2017-02-01 0
Hansen, Trond Vidar Seksjon for farmasøytisk kjemi NMBU Professor II. Merk forlengelse av eksisterende kontrakt. 2022-01-01 8
Hansen, Victor Norsk for internasjonale studenter Utdannings- og forskningsinstitusjon Tysklærer 2021-08-01 8
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Forskningsrådet Arbeid med strategi, budsjett, regnskap, osv. i øverste styre for Norges Forskningsråd. 2019-01-01 0
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Norges Forskningsråd Medlem av Styret i Forskningsrådet 2019-01-01 0
Hansteen, Viggo Haraldson Rosseland senter for solfysikk Kassiopeia Konsult Research collaboration (travel to Lockheed Martin Space and Astrophysics to work on projects of mutual interestwithinSolarPhysics). 2007-01-01 0
Harstad, Bård Økonomisk institutt Frischsenteret Rådgiver ved Frischsenteret. 2021-11-01 0
Harstad, Bård Økonomisk institutt Dagens Næringsliv Popularisering av forskning hver 7. fredag (fredagskronikken). 2014-11-01 0
Harstad, Bård Økonomisk institutt Review of Economic Studies Redaktør for Review of Economic Studies 2021-05-01 0
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk Hilde Hasselgård Lærebokforfatter innenfor engelsk språk, vidergående og høyere utdanning 2010-08-01 0
Hatlen, Kristine Vaage Klinikk for indremedisin og lab fag Norsk Diabetessenter Stillingsbetegnelse: Lege med spesiell kompetanse innen diabetesbehandling, opplæring og veiledning. Stillingen innebærer arbeid ved Norsk Diabetessenters poliklinkk. Kristine Vaage Hatlen er ansatt på deltid med arbeidstid ca 6 timer hver annen uke. 2022-01-01 0
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer 998432294 Konsulentarbeid 2014-06-10 0
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer BIOMAT2GETHER 7000 Ideelle organisasjoner, Org nr. 918 023 445 Jobbe for å fre 2016-11-04 0
Haugen, Heidi Østbø Kinastudier National Committee for Research Ethics in the Soci Komitémedlem i NESH oppnevnt av Kunnskapsdepartmentet. Lønnet møtedeltakelse. 2019-01-01 0
Haugen, Heidi Østbø Kinastudier Leder, NESH De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer, bl.a. gjennom forebyggende arbeid, rådgiving, vedtak og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning. 2022-01-01 3
Hawkins, Stan Universitetet i Agder Professor i musikkvitenskap med hovedfokus på utviklingen av PhD progammet ved U iA. 2005-05-01 0
Helgaker, Trygve Teoretisk kjemi Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennytt Medlem av den akademiske komiteen for Aker Scholarship. 2015-10-01 0
Helgaker, Trygve Teoretisk kjemi Taylor and Francis Redaktør av tidsskriftet Molecular Physics 2013-08-01 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Frogn Næringsråd Styrearbeid i Frogn Næringsråd 2017-01-02 0
Hemstad, Arild Instituttadministrasjon Nannestad Kommune Folkevalgt 2019-10-08 3
Hemstad, Arild Instituttadministrasjon Nannestad kommune Folkevalgt: kommunestyrerep., formannskapsmedlem, gruppeleder 2019-10-08 0
Hennum, Ragnhild Helene Det juridiske fakultet Oslo krisesenter Styreleder ved Oslo krisesenter gir minimalt med økonomisk uttelling (1000 kr. p r. styremøte) ut over betalingen forstyremøteneer arbeidet å betrakte som ubetal t frivillig arbeid. 2008-03-01 0
Herlofson, Bente Brokstad Oral kirurgi og oral medisin Oslo Universitetssykehus Overltannlege ved Tann-og kjeveenheten, Øre-nese-halsavdelingen, Klinikk for hod e, hals og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. 2000-05-01 0
Hermansen, Are Skeie Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutet för socialforskning (SOFI), Stockholms Forskerstilling tilknyttet NordForsk-prosjekt ved SOFI, Stockholms universitet, prosjektleder Carina Mood. 2020-03-01 0
Herrebrøden, Henrik RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden Undervisning i psykologi 2019-09-02 0
Hessen, Dag Olav Senter for biogeokjemi i Antropocen Hessen Science Enkeltmannsforetak Hessen Science, org nr 914485088 2019-01-01 2
Hetland, Geir Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Dr. Geir Hetland Allmenn legetjeneste 2000-04-01 0
Hiorth, Marianne Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi UniRand/NIOM Styreverv i NIOM 2015-03-01 0
Hjort, Maria Astrup Institutt for offentlig rett Utvalgsarbeid Utvalget skal foreslå en overordnet tilnærming som Arkivverket kan bruke i årene fremover til å velge ut hvilken dokumentasjon som skal bevares fra offentlig og privat sektor. Bevaringen skal skje i offentlig arkivdepot. 2022-04-19 3
Hjorthen, Fredrik Dybfest Institutt for Statsvitenskap Högskolan Väst Innehar undervisnings- og veiledningsoppdrag ved Högskolan Väst / University West i Trollhättan, Sverige, ved International Programme in Politics and Economics. 2022-01-17 0
Hjorth-Jensen, Morten Kondenserte fasers fysikk Michigan State University I spend the period January till 15 June at Michigan StateUniversity, but I trave l back to the University of Oslo every month.I spend then a week each month in t he period January-June at the university of Oslo. I guide on a weeklybasismoreth an 10 Master of Science students in Oslo and 4 PhD students at the university 2020-08-03 0
Hjortsjö, Carl Institutt for klinisk odontologi Tannlege Carl Hjortsjö Tannlege verksamhet, Specialist i oral protetikk. c/o Tannlegene Sydow og Mo Tor geir Vraas plass4 3044Drammen 2000-01-01 0
Hoff, Thomas Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk EBHR AS Konsulentarbeid og produktutvikling innen organisasjonpsykologisk praksis. 2015-02-14 0
Holden, Steinar Økonomisk institutt Finansdepartementet Leder for Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser. 2021-06-15 2
Holden, Steinar Økonomisk institutt Arbeids- og sosialdepartementet Medlem i Tariffnemnda. 2021-06-01 1
Holen, Børge NORMENT part UiO Oslo Universitetssykehus Ekstra vaktlege, akuttpsykiatrisk avdeling. 2021-11-08 0
Holmøy, Trygve Klinikk for indremedisin og lab fag Trygve Holmøy Utarbeidelse av spesialisterklæringer etter personskade. Oppnevnes av forsikring sselskap, advokater eller av retten.Årligomsetning har vært ca 125.000 kroner gj ennom enkeltmannsforetak Trygve Holmøy org nr 982958458 1995-01-01 0
Holtsmark, Katinka Kristine Økonomisk institutt Include, Transportøkonomisk institutt Deltakelse i forskningsprosjekt ved Include 2021-06-01 1
Holven, Kirsten Bjørklund Seksjon for klinisk ernæring Forskningsansvarlig Forskningsansvarlig for NKTforFH 2014-08-01 7
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Hotvedt Holding Styrearbeid i Hotvedt Holding og underliggende selskaper 2012-05-09 0
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett European Labour Law Network, European Centre of Ex Nasjonal ekspert for Norge 2020-06-01 0
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Arbeidsretten Varadommer for faste fagdommere 2020-09-01 0
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Universitetsforlaget Medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett 2020-02-01 0
Hov, Asbjørn Magnar Naturfagsenteret Bonde Bonde på Søndre Fyri gård, i Nes kommune, Viken. 2021-01-01 0
Huseby, Arne Bang Risiko og stokastikk Huseby RiskConsult Rådgivning/konsulenttjenester 2018-09-04 0
Hylland, Ketil Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi Havforskningsinstituttet Forsker-II ved avdeling for fremmed- og smittestoff. 2020-12-18 0
Hynne, Håvard Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Tannlege 2019-11-14 0
Høye, Sigurd Avdeling for allmennmedisin Fagerborglegene Fastlegevikar 1 dag pr uke 2019-10-01 0
Høyvik, Ann Catrin Pedodonti og adferdsfag Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst Tannlege i tverrfaglig TOO-team. 2021-03-01 7
Idsøe, Thormod Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger Professor II i psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger 2021-10-01 0
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Nord Universitet Professor II 2021-08-01 0
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Ihlens Hjelp Ihlens Hjelp er et enkeltmannsforetak som har foredrag og bokpublisering som fok us. 2011-01-01 0
Ikdahl, Ingunn Institutt for offentlig rett Store Norske Leksikon Fagansvarlig for fagområdet Likestilling og diskriminering 2015-01-01 0
Iqbal, Saffia Allina Klinikk for allmenn odontologi voksen Oslo kommune, Tannklinikken Huseby Tannhelsetjenester. 2018-10-15 0
Iqbal, Saffia Allina Klinikk for allmenn odontologi voksen Arkaden Tann, Målfrid Nupen. Tannhelsetjenester 2020-10-06 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Leder Forskningsetisk utvalg, Oslo Met Leder Forskningsetisk utvalg, Oslo Met. 2021-08-02 1
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Norsk redaktør for fagtidsskriftet Nordiskt Immaterielt Rättsskydd - det ledende tidsskrift for immaterialrett i Norden (nivå 2). 2012-03-01 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Oslo og Omland Friluftsråd Styremedlem.Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillig e organisasjoner med formål åarbeideforfriluftsliv og naturvern, herunder sikrin g og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. 2016-08-01 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Styremedlem 2016-01-01 0
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Bildende Kunstneres Hjelpefond "Styreleder i fondet, som etter vedtektene § 2 har følgende formål: ""Fondet sk støtte kunstneresomhovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres et terlatte og andre formål til fremme av norsk kunst. Fondetskal innkreve kunst avgift ved omsetning av kunst i Norge, både den avgiften som følger av kunstavgi 2019-05-01 0
Iversen, Per Ole Seksjon for klinisk ernæring Oslo universitetssykehus Legevirksomhet ved avd. for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus 2003-02-01 0
Iversen, Per Ole Seksjon for klinisk ernæring Division of Human Nutrition, Stellenbosch Universi Gjesteprofessor 2020-01-01 0
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rakel og Otto Bruuns legat Styremedlem. 2011-11-22 0
Jensen, Tine Klinisk psykologi Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk st forskning 2015-08-01 0
Jensen, Ruth Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Ruth Jensen Jeg tilbyr korte enkeltstående kurs-, veilednings- og konsulentoppdrag fra utdan ningsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommunerogprivate, samt bokpublisering 2003-04-30 0
Jensen, Atle Mekanikk TechnipFMC Arbeidet består av rådgivning og forskning innen kompliserte strøminsfenomener s om oppstår i subsea prosessering. 2009-02-09 0
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Oralkirurgisk og oralmedisinsk spesialistvirksomhet i privat tannlegepraksis 2013-09-17 0
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter A/S Dentoalveolær kirurgi, hovedsakelig visdomstenner, implantater, cyster og biopsier 2004-08-02 7
Jenssen, Trond Geir Avdeling for transplantasjonsmedisin Medisinsk rådgiver Medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet 2003-11-01 0
Johansen, Klaus Magnus Håland Halvlederfysikk SINTEF Industri Medlem av instittuttrådet til SINTEF industri 2020-02-25 0
Johansen, Finn-Eirik Seksjon for fysiologi og cellebiologi Styreverv Eksternt styremedlemi fakultetsstyret for Veterinærhøgskolen - NMBU 2021-08-01 0
Johansen, Anna-Karin Abrahamsson Kjeve- og ansiktsradiologi Tannlege Anna-Karin Abrahamsson Arbeider som privatpraktiserende assistent tannlege ved Colosseum avd sentrum i Fredrikstad. 2006-08-01 0
Johansen, Anna-Karin Abrahamsson Kjeve- og ansiktsradiologi Norsk Manuellterapiforening Kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter vedrørende nasjonal faglig retningsl inje for behandling av pasientermedTMD(Helsedirektoratet). Foreleser: «Radiologi sk diagnostikk og kjeveledds problematikk» 1ggr/ år 2014-09-18 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i et juridisk, vitenskapelig tidsskrift på nivå 2. 2013-11-01 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Sekretær for foreningen. Herunder medlemsregistrering, drift av nettsiden, osv. 2017-08-01 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Styrearbeid og sekretæroppgaver for faglig forening. 2017-08-01 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for internasjonal rett Styremedlem. 2015-02-02 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder. 2012-09-19 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder i et aksjeselskap som eies av nær familie. 2012-09-19 0
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i Tidsskrift for rettsvitenskap. 2013-11-01 1
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Styremedlem/sekretær Styrearbeid og sekretæroppgaver for faglig forening. 2017-05-02 0
Johnsen, Arild Evolusjonær kjønnsforskning - SERG Norsk ornitologisk forening Redaktør for Ornis Norvegica, fagtidsskriftet til Norsk ornitologisk forening. 2018-01-01 0
Johnson, Sverre Urnes Klinisk psykologi Norsk Forening for Kognitiv terapi og Metacognitiv Undervisningsoppdrag for Norsk forening for Kognitiv Terapi og Metacognitive The rapy Institute (MCT-I). 2019-09-23 0
Johnson, Sverre Urnes Klinisk psykologi Modum Bad Seniorforsker 20% stilling ved Modum Bad 2019-09-23 0
Johnson, Sverre Urnes Klinisk psykologi Diakonhjemmet sykehus (Vindern DPS) Forelesninger og veiledning av klinisk personale i metakognitiv terapi og psykot erapiforskning 2021-03-01 0
Jorde, Doris Institutt for lærerutdanning og skoleforskning OECD PISA Expert group for Science Framework International expert working with OECD to form the framework for the 2023 PISA test in science. Once the framework is approved, the expert group will also approve test items. 2020-10-01 0
Jorem, Sigurd Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Vinmonopolet Tilkallingsvikar for Vinmonopolet. 2018-08-15 0
Junker, Nina Mareen Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Goethe University Frankfurt this external work ensures that I can finish an externally funded project on boundary management during the pandemic 2021-06-21 16
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole Norges Røde Kors - Landsstyret Visepresident i Norges Røde Kors 2017-09-25 0
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole OsloMet - Instituttråd ved Institutt for internasj Eksternt medlem i Instituttråd ved Institutt for internasjonale studier og tolke utdanning, OsloMet 2020-01-15 0
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Den Weis Rosenkroneske Stiftelse Styreleder 2009-01-01 0
Karlsen, Tove Kristin UiO:Ledelsen og støtteenheter Studentsamskpinaden i oslo Varamedlem hovedstyret 2006-07-01 0
Karlstad, Heidi Avdeling for tannpleievitenskap Tannpleier Heidi Karlstad Sevstendig næringsdrivende tannpleier. I privat praksis i Drammen. En dag i uken . 2018-01-01 0
Kelpanides, Inga Katherina Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Akuttklinikken, OUS Rikshospitalet Vaktarbeid som anestesilege i Anestesiavdelingen ved OUS Rikshospitalet med primæransvar for barneanestesi og -intensiv og thoraxanestesi og -intensiv. 2021-08-23 1
Khan, Qalbi Institutt for oral biologi Høyskolen i Innlandet 20% Førsteamanuensis 2022-05-10 0
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap Nasjonalforeningen for folkehelsen Leder Rådet for Demens 2018-06-07 0
Kjekshus, Lars Erik Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Oslo universitetssykehus Arbeidet omfatter: - Bistand til ledelse og organisasjonsutviklingsarbeid - Oppf ølging av prosjekt om sykefraværvedOUS - Bistand i gjennomføring av medarbeideru ndersøkelsen ForBedring - Bistand i strategiarbeidet til OUS 2016-08-16 0
Kjelgård, Kristian Gjertsen Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer Novelda AS As a part time RF design engineer I contribute in development of antennas and RF design for UWB radar systems. Taskincludeconsulting the RF team at Novelda, des ign of application specific RF designs and testing. 2017-05-24 0
Klausen, Jan Erling Institutt for Statsvitenskap Kommunal- og moderniseringsdepartementet Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt av regjeringen i november 2020, og skal skaffe til veie et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte og utvikling. 2021-01-01 2
Klausen, Jan Erling Institutt for Statsvitenskap Norsk institutt for by- og regionforskning Jeg har inngått timeavtale med NIBR, som avløser tidligere stilling som forsker I i bistilling. Omfanget av arbeidetvilikkeoverstige 20%. 2017-08-01 0
Klaveness, Jo Seksjon for farmasøytisk kjemi Drug Discovery Laboratory AS Forskning og konsulentarbeid herunder bistand relatert til faglige problemstilli nger omkring IP og regulatoriske aspekter .Detforeligger en skriftelig avtale me llom UiO og DDL. 2014-12-17 0
Klingenberg, Olav Inge Avdeling for medisinsk biokjemi Stiftelsen Medisinsk Fysiologisk Forenings Forlag "Redaksjonssekretær, Scandinavian Journal og Clinical & Laboratory Investiga ion 2008-01-15 0
Klungland, Arne Institutt for biovitenskap Oslo Universitetssykehus 20% forsker 2021-05-01 0
Knutsen, Carl Henrik Institutt for Statsvitenskap PRIO "Forskningsprofessor ved Toppforsk-prosjektet ""Securing the victory? Understand g dynamics of short-run and long-termsuccess in popular uprisings and democratiz "ation"", PI: Kristian Gleditsch samt ved FRIHUMSAM-prosjektet ""Mobilizing fora "gainst Democratization"", PI: Hanne Fjelde." 2018-07-01 0
Koldsland, Odd Carsten Periodonti Odd Carsten Koldsland Enkeltmannsforetak. Tannlege. Spesialist i periodonti. Privat praksis 2016-08-01 0
Kool, Anneleen Forskningsgruppen Evolusjon, eDNA, Genomikk og Etnobotanikk Svenska artprojektet "Anneleen Kool sitter som medlem i ""Svenska artprojektets vetenskapliga kommitt . Hun bidrar tilå vurdere søknaderom forskningsfinansiering og er med på å lage strategier rundt finansiering av taksonomisk forskning i Sverige. 2020-03-26 0
Korbøl, Karsten Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stiftelsen Fritt ord Faglig utvikling og organisering av kunnskapskonkurransen Min familie i historie n - en historiekonkurransen foreleveriungdomsskolen og videregående skole. 2006-08-01 0
Korelc, Karin Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Restaurantmedarbeider Restaurantmedarbeider (jobb som servitør) 2022-03-03 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstoladministrasjonen i Norge Arbeidslivskyndig meddommer i arbeidskonflikter i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Oppnevnt av Domstoladministrasjonen i Norge. 2021-01-01 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstoladministrasjonen i Norge Meddommer i Oslo tingrett 2021-01-01 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Oslo Universitetssykehus Rammeavtale med Oslo universitetssykehus for tolketjenester, som statsautorisert tolk. Stillingsbrøk ca. 5 %) 2015-06-15 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstolene i Norge Statsautorisert tolk (2011) med norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk norsk-engelsk og e ngelsk/norsk Oppdragsbasert,varierende oppdragsmengde. Statsautorisert transla tør (NHH Bergen, 2018) for domstoleneiNorge Oppdragsbasert,varierendeoppdragsmen gde Totalt ca. 10 % 2001-07-07 0
Kraft, Pål Psykologisk institutt Oslo Nye Høyskole Professor II 2021-01-01 0
Kvammen, Janne Anita Kosthold og kreft Oslo Universitetssykehus HF Klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for Barneernæring, Rikshospitalet, Oslo Un iversitetssykehus. 2019-10-03 0
Laestadius, Andre Hylleraas-senteret Kuben videregående skole Private teaching evenings and weekends, maximum 7 hours a week (including preparations). 2022-03-01 0
Landsvik, Jacob Magne Seksjon for innkjøp Undervisning Opplæringstilbud i offentlige anskaffelser i regi av Videocation som tilbyr nettkurs for både private som offentlige virksomheter innenfor et bredt spekter av temaer. 2021-12-15 0
Landsvik, Jacob Magne Seksjon for innkjøp Mentor for nye innkjøpere i regi av DFØ Deltagelse i Mentorprogram for oppfølging av nye innkjpsledere 2021-11-24 1
Lane, Pia Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Europarådet Medlem av Ekspertkomiteen for den europeiske pakten om regions- eller minoritets språk 2016-06-01 0
Lane, Pia Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Stortinget Medlem av Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner 2018-09-01 0
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehand 100% fast stilling, men p.t. 80 % permisjon 1998-08-20 0
Larøi, Frank Klinisk psykologi Forskning og undervisning Fast 20% bistilling (Professor) ved Universitetet i Liege (Belgia) 2016-01-01 2
Lea, Marianne Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Sykehusapotekene HF Arbeider 50% i Sykehusapotekene som klinisk farmasøyt 2019-08-06 0
Leknes, Siri Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Oslo Universitetssykehus Det overordnede målet med bistillingen er å konsolidere og styrke det pågående f aglige samarbeidet mellom Psykologisk Institutt, UiO og Avdeling for Diagnostisk Fysikk, Oslo Universitetssykehus. 2019-09-01 0
Lensjø, Kristian Seksjon for fysiologi og cellebiologi Atlantis Medisinske Høyskole 20% stilling som førsteamanuensis ved Atlantis Medisinske Høyskole. Underviser bacherlorgradsstudenter i medisin, innenfor temaer som grunnleggende anatomi og fysiologi. 2021-08-01 0
Lia, Brynjar Midtøstenstudier Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Denne professor II-stillingen på Forsvarets forskningsstilling (FFI) innebærer f orskningssamarbeid med FFIsvelrenommerteforskergruppe på terrorisme- og jihadism eforskning, et samarbeid som har pågått siden 2014. 2021-01-01 0
Lichtwarck, Hanne Ochieng Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Uni Ekstravakt lege 2021-01-01 0
Lieng, Marit Kvinneklinikken Privat gynekologipraksis Nei 2005-01-01 0
Lieng, Marit Kvinneklinikken Sakkyndig i NPE Nei 2016-01-01 0
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning, undervisning 2010-01-01 0
Lind, Jo Thori Økonomisk institutt Foskning Deltakelse i forskningsprosjektet SicFam ved Senter for Fruktbarhet og Helse (FHI) 2022-01-01 0
Lindberg, Bent Håkan Avdeling for allmennmedisin Hamar kommune Overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt 2013-08-01 0
Lingjærde, Ole Christian Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo University Hospital Researcher at Department of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital. Affiliated with the Genomic Alterations in Breast Cancer g roup of Dr. Hege Russnes. 2020-09-01 0
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett Juristenes utdanningssenter (JUS) Medlem fagutvalget for personvern 2021-10-27 0
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett REK Varamedlem Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst B 2021-07-01 0
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett OsloMet Sensor i personvernrett ved Master i offentlig administrasjon og styring 2020-10-27 0
Lofthus, Øystein Seksjon for Botanisk Hage Store Norske Leksikon Jeg jobber som fagansvarlig for Store Norske Leksikon på fritiden. 2015-01-01 0
Lund, Tanja Cecilie Teknisk- administrativ gruppe Vara til Bydelsutvalg i Oslo kommune Blir en sjelden gang innkalt til møter i regi av Bydelsutvalget 2021-05-01 0
Lundin, Knut Institutt for klinisk medisin Konsulent for Glaxo Smith Kline Clinical Advisory Board for Glaxo Smith Kline 2021-05-31 0
Lundin, Knut Institutt for klinisk medisin Konsulent tjeneste Konsulent tjeneste som fagperson for Alimentiv Inc., (tidligere Robart Inc.) en USA basert non-profit organisasjon som arbeider innen tarmsykdommer med å planlegge og utføre kliniske utprøvninger. Deres hjemmeside: https://alimentiv.com/ 2021-12-01 0
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Lyngstadaas Biomedical Consulting AS Selskapets hovedvirksomhet var tidligere konsulentvirksomhet for MedTech 2004-12-15 0
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Corticalis AS Daglig leder og styremedlem i selskapet som sammen med UiO/Inven2 dispon 2010-01-01 0
Lyxell, Björn Institutt for spesialpedagogikk Linköpings universitet Professor i kognitiv psykologi vid IBL, Linköpings universitet. 2022-01-01 0
Lærdahl, Jon Kristen Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo Universitetssykehus Hovedarbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus (OUS) 2004-05-01 0
Løberg, Magnus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Oslo Universitetssykehus Forskning 2018-01-01 0
Løfall, Bjørn Petter Lids hus Løfall Naturkartlegging Små/korte konsulentoppdrag innen naturkartlegging, som oftest for det offentlige . 2000-01-01 0
Løvold, Stian Instituttadministrasjon Daglig leder Daglig leder UNIK. 2019-06-01 4
Løvold, Stian Instituttadministrasjon Stiftelsen Basic Internet Foundation Formålet med stiftelsen er å tilby fri tilgang på lavkapasitetes internett som b ærer av dititalt innhold forhelse,utdanningogentreprenørskap til mennesker i omr åder med lav innkomst og/eller ingen internett-dekning. 2018-12-16 0
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjon for Undervisningsutvikling Forskningsformidling Forskningsformidling 2021-11-22 1
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk Morten Magelssen Foredrag om medisinsk etikk Faglige foredrag på kveldstid og i helger. Royalties fra boksalg. 2020-09-30 0
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og Professor II i bioetikk 2020-09-01 0
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk Menneskeverd Utvalgsleder for organisasjonen Menneskeverds faglig-etiske utvalg 2014-11-01 0
Magnùsson, Gunnlaugur Institutt for pedagogikk Uppsala Universitet - 2021-04-01 0
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø PhD veileder 2019-08-01 0
Mai-Thi, Minh Khai Institutt for kulturstudier og orientalske språk Northern College of Acupuncture Lecturer at the Chinese Classics module of the MSc in Advanced Oriental Medicine Research and Practice. 2020-01-01 0
Malinen, Eirik Biofysikk og medisinsk fysikk Oslo Universitetssykehus Forskning innen medisinsk fysikk, med vekt på strålebehandling, PET og MRI. 2013-01-02 0
Malthe-Sørenssen, Anders Center for Computing in Science Education Simula Research Laboratories Adjunct Chief Research Scientist at Simula Research Laboratories 2021-11-11 0
Martin, Keir James Cecil Sosialantropologisk institutt Keir Martin Psychotherapy I work part time with a small private psychotherapy practice. 2022-01-28 0
Martin, Remy Richard RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) University of Gloucestershire, UK Award External Examiner for the School of Creative Industries, University of Gloucestershire. 2021-08-01 0
Martin, Remy Richard RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) University of Gloucestershire, UK External Examiner for the BA Popular Music programme at University of Gloucestershire. 2020-04-01 0
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektronikk Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Forskning og veiledning av studenter. 2007-03-01 0
Masiero, Silvia DIG Digitalisering International Telecommunication Union Conduct a systematic literature review and establish a methodology to conduct the analysis; propose a conceptual framework of digital-people connectivity which helps member countries to recover from COVID-19 faster and achieve the ICTs through digitality. 2022-01-01 0
Mazzilli Daechsel, Stefano Institutt for kriminologi og rettssosiologi Stef's Media Freelance proofreading of academic texts in English. 2019-03-04 4
Mehlum, Halvor Økonomisk institutt RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND Ledamot i beredningsgruppen i Sveriges Riksbanks forskningsfond 2019-01-01 0
Mehlum, Lars Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Lars Mehlums spesialistpraksis Deltids spesialistpraksis i psykiatri 1986-01-01 0
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi dagens medisin Betaling for å skrive kronikker 2016-09-26 0
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Bistå i arbeid med fremskriving av behov for sykehustjenester 2018-10-15 0
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Siemens Health Holde foredrag på Siemens academy day 2012-03-08 0
Melheim, Anne Lene Arkeologisk seksjon Riksbankens jubileumsfond Sakkyndig representant i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds beredningsgruppe 4 som bedømmer projektsøknader innen emnene historie, arkeologi, filosofi, religionsvitenskap, etnologi og sosialantropologi 2021-05-03 0
Melle, Ingrid Enhet voksenpsykiatri Oslo universitetssykehus Forsker ved Seksjon for psykoseforskning, Avdeling forskning og innovasjon. 1996-07-01 0
Melle, Ingrid Enhet voksenpsykiatri Frontiers in Psychiatry Områderedaktør (specialty editor) for schizofreni, Frontiers in Psychiatry. 2020-04-01 0
Melteig, Elina Kommunikasjonsseksjonen Norsk biologforening Nestleder i Norsk biologforening. Det hender også at jeg skriver bokanmeldelser for Norsk biologforening. 2016-04-20 0
Melteig, Elina Kommunikasjonsseksjonen Norsk biologforening Podcast i samarbeid med Norsk biologforening. 2020-10-16 0
Merker, Tyra Forskningsadministrasjon Konkurranseklagenemda Medlem i Konkurranseklagenemnda 2020-02-15 0
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett EFTA Court Ad hoc-dommar ved EFTA-domstolen i tilfelle forfall frå ein fast medlem av domst olen 2006-01-01 0
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Fondet for dansk-norsk samarbeid Styreleiar 2017-05-13 0
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Tvistande partar Frå tid til anna dommar i valdgiftssaker. Søkjer permisjon ved rettsforhandlinga r. 2017-01-01 0
Meyer, Haakon Eduard Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Nasjonalt folkehelseinstitutt Overlege. I perioden 15/11-2020 til 31/3-2021, fungerende avdelingsdirektør på F HI (70% stilling, dvs total50+70=120%stilling) 1995-01-01 0
Mikalsen, Stig Studieseksjonen Stig MIkalsen Forfattervirksomhet 2011-09-01 0
Miklian, Jason Senter for utvikling og miljø PRIO Peace and conflict research institute, where I work on a variety of thematic and area issues. It is complementary to my workat SUM on business and development a nd is supportive of the PRIO-UiO institutional collaboration. 2007-04-16 0
Mo, Gro Bjørnerud Fransk litteratur og kulturkunnskap Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 0
Moen, Per August Jarval Statistikk og Data Science Equality Check AS Faglig konsulent. 2022-01-01 0
Moen-Larsen, Natalia Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NUPI Redaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum 2015-08-01 0
Moore, Kari Lenita Falck Avdeling for blodsykdommer Stavanger Universitetssykehus Overlege Avdeling for blod- og kreftsykdommer 2015-03-01 0
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Vara til kommunestyret i Bærum for Arbeiderpartiet 2019-09-09 0
Mortensen, Kirsti Margrethe Seksjon for studiekvalitet Bærum kommune Folkevalgt. Medlem av Utvalg for samarbeid i Bærum kommune. 2019-09-09 0
Moxnes, Andreas Økonomisk institutt Frisch senteret Research. 2018-01-01 0
Mulder, Johann Institutt for privatrett Johann Mulder Enskild firma (enkeltmannsforetak) för juridisk rådgivning 2017-01-01 0
Myhre, Anne Margrethe Enhet barne- og ungdomspsykiatri Oslo universitetssykehus Seksjonsleder i forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og av hengighet, Oslo universitetssykehus 2007-09-01 0
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Akershus Legeforening Fritt valgt styremedlem i Akershus Legeforening 2021-09-01 0
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Hans-Christian Myklestul Fastlege ved Lillestrøm Legesenter 2013-09-01 0
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Allmennlegeforeningen Styremedlem i Allmennlegeforeningen 2021-09-01 0
Mysterud, Atle Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Norsk institutt for naturforskning Vitenskaplig rådgiver 2021-02-01 0
Mäkitalo, Åsa Institutt for pedagogikk 20% stilling 20% stilling som professor i pedagogik vid Göteborgs universitet 2021-08-01 0
Nakkerud, Erik Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nesodden kommune Støttekontakt. 2012-05-01 0
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Universitetet i Tromsø Sensor for Universitetet i Tromsø 2019-01-01 0
Nakrem, Hans Arne Norsk senter for paleontologi Lethaia Faoundation (Copenhagen) Leder i stiftelsen Lethaia Foundation, registrert i Danmark, utgiver av vitenska pelige tidsskrifter 2019-01-01 0
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Lege Kjersti Narud Psykiatrisk sakkyndighet i straffe - og sivil-saker 1999-01-01 0
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Statens sivilrettsforvaltning Verv Den rettsmedisinske kommisjon, Psykiatrisk gruppe, nestleder 2015-04-01 0
Natvig, Bård Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Enkeltpersonforetak som rådgivende lege, tar oppdrag primært innen forsikringsme disin med små forsikringsselskap, oppgjørsfirmaer og advokatfirmaer som oppdrags givere. 2008-07-01 0
Nebb, Hilde Irene Veksthuset for livsvitenskap Oslo Universitetssykehus HF Spesialrådgiver (innovasjon og internasjonalisering), Direktørens Stab 2019-05-01 0
Nebb, Hilde Irene Veksthuset for livsvitenskap NebbConsult Enmansforetak, konsulentarbeid, undervisning, komitearbeid Firmaet har ikke vært aktivt siden 2010 ogvilheller ikke ha aktiviteter i perioden 2019-2022 da jeg s itter i fakultetsledelsen 2007-01-01 0
Netland, Peter Alstad Kjeveortopedi Oslo tannlegeforening Styremedlem 2022-01-01 0
Netland, Peter Alstad Kjeveortopedi Tannlege Tannlege 2018-08-01 30
Neupane, Sudan Prasad Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland bistilling som seniorforsker. 2020-02-03 0
Nielsen, Guri Engernes Institutt for spesialpedagogikk Audiopedagog Guri Engernes Nielsen AS Det tilbys audiopedagogisk behandling til først og fremst voksne med hørselstap, tinnitus og/eller hyperacusis. Behandlingen dekkesi all hovedsak av HELFO. 2014-09-14 0
Nielsen, Anders Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter 2018-09-01 0
Nielsen, Petter DIG Digitalisering HISP Norway Styreleder 2016-01-01 0
Nielsen, Kenneth Enhet for HMS og beredskap Risiko Respons AS Kurs og opplæring og rådgivning innenfor sikring/security. 2014-01-01 0
Nightingale, Andrea Joslyn Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Swedish University of Agricultural Sciences Research project JUSTCLIME 2021-02-15 0
Niklasson, Karoline Administrasjonen Oslo tingrett Meddommer Oslo tingrett 2021-01-01 0
Niklasson, Karoline Administrasjonen Oslo Ttngrett - Meddommer Meddommer i Oslo tingrett 2021-01-01 0
Nilsen, Christine Meklenborg Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Eidsvoll Ullensaker Blad Jeg leverer en spalte til lokalavisen ca hver 6 uke. Den lønnes med kr 750 per g ang, og jeg bruker mellom 30 min og 1 time pååskrive den. Maksimalt 6 timer i år et. Jeg er ikke ANSATT, og lønnes følgelig ikke - jeg får honorar. Dette utgjør ikkeenpromille av årsverk en gang - men får ikke registrert mindre enn 1 %. 1988-03-24 0
Nilsen, Ola Uorganisk materialkjemi Baldur Coatings AS Daglig leder inntil 20% 2007-11-16 0
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Movation AS Konsulenttjeneste i forbindelse med mobil innovasjon. Movation ble dannet av Tel enor, Opera, Fast, Birdstep, Comperio, Radionorog Nera Satcom til å støtte innov asjon på tvers av bedrifter. I 2009 ble firma overført til de ansatte. Jeg har r ollensomHead of Research i maks 10% for å støtte entrepreneurer med nye ideer. 2005-01-01 0
Noll, Josef Seksjon for energisystemer Stiftelsen Basic Internet Foundation Stiftelsen Basic Internet ble dannet i 2014 av UiO (den gangen UNIK) og Kjeller "Innovasjon. Hovedformål er å bidra tildeltagelseiden digitale verden gjennom "" "ternet lite for all"". Prof. Noll var pådriver for stiftelsen, og harrollen so aglig leder. 2018-03-30 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Jiangyin NorEn Material Technology Co., Ltd. Founder, shareholder, chairman of company registered in Jiangyin, Jiangsu, China . Company works with research,development,commercialisation, and sales of scient ific equipment and energy related materials technologies. 2020-01-13 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi Nano Rocks AS Styreleder, daglig leder 2011-01-14 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi SINTEF Rådgiver ved SINTEF Industri 2009-01-01 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi CoorsTek Membrane Sciences AS Styremedlem. 2009-01-01 0
Norby, Truls Faststoff elektrokjemi NORECS AS Styreleder og rådgiver 2009-01-01 0
Nordahl, Trond Henning Dentalverkstedet Nordahl Dental-Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr. 2006-10-30 0
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykis Forskning 2006-04-17 0
Nordrum, Jon Christian Fløysvik Institutt for offentlig rett Juristenes utdanningssenter Undervisning av kurset Praktisk regelteknikk over to dager to ganger i året. 2010-09-01 0
Nordrum, Jon Christian Fløysvik Institutt for offentlig rett Medlem Riksrevisjonsutvalget Medlem av Riksrevisjonsutvalget oppnevnt av Stortingets presidentskap i samsvar med Innst. 341 S (2020–2021). Utvalget skal gjennomgå Riksrevisjonens virksomhet og kan blant annet foreslå endringer i regelverket for Riksrevisjone 2021-07-05 0
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Undervisning og veiledning Førsteamanuensis II 2019-10-01 0
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT Førsteamanuensis II 2019-09-01 0
Nyborg, Karine Økonomisk institutt Selvstendig næringsdrivende (enmannsforetak) Forfattervirksomhet 2007-08-01 0
Nygaard, Egil Helse-, utviklings- og personlighetspsyk H. Aschehoug & Co AS "Styremedlem i familieaksjeselskapet H. Aschehoug & Co AS. Dette er et konse nselskap som ved siden av Aschehoug ogsåeier(helt eller delvis) Universitetsforl aget, Oktober forlag, Spektrum forlag, Snøball film, Forlagssentralen, Norli, No rskbokklubb, We WantTo Know m.m. Jeg har også en eierandel i selskapet på 2,2%. 2011-08-01 0
Nygaard, Egil Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Barn Av Rusmisbrukere Styremedlem i interesserorganisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 2017-08-01 0
Nygaard, Egil Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Egil Nygaard Konsult Egen psykologpraksis i eget firma. 1997-08-01 0
Nymoen, Ragnar Økonomisk institutt Normetrics as Forsknings- og utredning om den makroøkonomiske utvikling. 2017-08-01 0
Næss, Øyvind Erik Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Samfunnsmedisinsk arbeid 2005-02-01 0
Näsholm, Sven Peter Digital signalbehandling og bildeanalyse Stiftelsen NORSAR Bi-stilling som seniorforsker ved det uavhengige forskningsinstituttet NORSAR. H ovedsakelig forskningsfelt forbi-stillingen:atmosfæreakustikk / infralyd / atmos færedynamikk og arraysignalbehandling. 2020-04-01 0
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Kjersti Nøkleby Fastlege Østensjø legesenter 2019-01-21 0
Olasveengen, Theresa Mariero Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Styremedlem Laerdalstiftelsen Styremedlem i Laerdalstiftelsen 2022-02-01 0
Olasveengen, Theresa Mariero Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Marlin Klees stiftelse Styremedlem 2020-03-02 0
Olsbye, Unni Katalyse Journal of Catalysis, Elsevier Forlag Stillingen som "Senior editor of perspecives and mini-reviews" i Journal of Catalysis har som formål å initiere og være redaktør for tverrfaglige artikler i tidsskriftet. 2022-01-01 0
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 0
Olsen, Rolf Vegar Centre for Educational Measurement NTNU - Matematikksenteret Bistår i arbeidet med å utvikle de nasjonale prøvene i regning i en 5% stilling 2022-03-01 0
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Forsvaret Spesialtannlege i Forsvarets sanitet 2016-03-01 0
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Vestre Viken HF Spesialisttannlege på kjevekirurgisk seksjon ØNH, Drammen sykehus 2018-01-01 0
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Den norske tannlegeforening/NTF hovedstyremedlem I NTF 2016-01-01 0
Omland, Torbjørn Klinikk for indremedisin og lab fag Hjertemedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssj Konsulentarbeid i hjerforskningsprosjekt. 2020-01-01 0
Omland, Torbjørn Klinikk for indremedisin og lab fag CardiNor AS Styremedlem og konsulent for CardiNorAS 2022-02-16 0
Ophaug, Wencke Tysk og germansk Norges Musikkhøgskole Undervisning av sangstudenter i generell og tysk sangfonetikk. 1988-01-01 0
Oppegaard, Sigurd Martin Nordli Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Fafo Forsker, Fafo (10%) 2020-01-02 0
Opsahl, Toril Nordisk språk NTNU 15% toarstilling knytt til det NFR-finansierte prosjektet GenVAC (om genus i nor ske dialektar) leia av professor Terje Lohndalved NTNU. 2020-08-01 0
Opsahl, Toril Nordisk språk NRK Fagformidling til allmennheten gjennom svar på lytterspørsmål om språk i NRK-pro "grammet ""Språkteigen""." 2016-05-18 0
Ore, Christian-Emil Smith Digital dokumentasjon - vitenskapelige Universitetet i Bergen Analyse og tilpassing av Målføresynopsen og Metaordboka. 2021-01-01 0
Ore, Christian-Emil Smith Digital dokumentasjon - vitenskapelige Språkrådet/Universitetet i Bergen Navnegransking: Brukeroppfølging, drift, viderutvikling av Språkrådets prosjekt for lokal registrering av smånavn 2021-01-01 0
Ore, Christian-Emil Smith Digital dokumentasjon - vitenskapelige 1 Nestleder i CIDOC-CRM SIG (cidoc-crm.org) i forbindelse med arbeidet med utvikling av ontologi for kulturarvdokumentasjon 2021-01-01 0
Ottersen, Margareth Kristensen Kjeve- og ansiktsradiologi Kirurgiklilnikken AS Kjeve-og ansiktsradiologiske tjenester 2015-09-01 0
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Folkehelseinstituttet Direktør, område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet 2017-01-01 0
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Forelesninger Forelesninger for ulike foreninger. 2021-09-23 1
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Ulike helseforetak Diverse undervisnings- og veiledningsoppdrag 2021-09-23 1
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Diverse gjesteforelesninger Forelesninger/undervisning ved andre høskoler og universiteter i Norge 2021-09-23 1
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Forfatter Forfatter (lærbøker, fagbøker, undervisningsmateriell m.m.) 2021-09-23 1
Pedersen, Willy Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NOVA/HIOA Forskningssamarbeid med NOVA/HIOA. 2016-01-01 0
Pedersen-Bjergaard, Stig Seksjon for farmasøytisk kjemi Universitetet i København, Danmark Arbeidet omfatter forskning og undervisning ved Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, UniversityofCopenhagen. Arbeidet er knyttet godt til tilsvarende arbeide som jeg utfører ved Farmasøytisk institutt, Universitet et iOslo,ogforskningsgruppene ved de to universitetene utfører utstrakt samarbei 2008-01-01 0
Plagemann, Thomas Peter PROG Programmering Springer Editor-in-Chief Multimedia Systems Journal Springer 2006-01-01 0
Poldvere, Nele Russland, Sentral-Europa og Balkan Lund University I am co-supervisor of Eleni Seitanidi, a PhD student from Lund University, Sweden. The thesis is concerned with aspects of spoken dialogue and the use of spoken corpora for language research. 2021-09-01 1
Poon, Cheau Ling Enhet for bedriftshelsetjeneste Arbeidsmiljøhuset yrkeshygieniker i 20 % stilling (7,5 timer per uke). Foreløpig inntil videre 2022-01-04 0
Povitkina, Maryna Stab - ISV University of Gothenburg "I serve as a Principal Investigator of the research project ""The role of autho "ty in solving collectiveactionproblems"", funded by the Swedish Research Counci grant number 2019-02680, hosted at the UniversityofGothenburg. 2019-08-20 0
Prydz, Monica Beer Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Bærum kommune Monica jobber fortsatt 20 % som kommunepsykolog i Bærum kommune, hvor hun har væ rt ansatt siden 2010. Her jobberhunmedstrategiarbeid, veiledning av ansatte og f olkehelseprosjekt. 2010-05-03 0
Prydz, Monica Beer Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Stressiro DA Privat praksis 2013-08-15 0
Quintana, Daniel Kognitiv- og nevropsykologi Oslo University Hospital Neurodevelopmental disorder research 2021-07-01 0
Rasmussen, Magnus Bergli Institutt for Statsvitenskap Bjørknes Høyskole AS Førsteamanuensis II på Bjørkneshøyskole med vekt på forskning 2020-05-20 0
Reber, Rolf Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Max-Planck-Institute for Empirical Aesthetics I have been elected Chair of the Scientific Advisory Board of the Max-Planck Ins titute of Empirical AestheticsatFrankfurt.Themain responsibility is to evaluate "the institute every two years, such that level of activity is uneven; oneyear,t ereisanevaluationthat takes up about two weeks while there is no activity the ot 2019-01-01 0
Reber, Rolf Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsyk Undervisning Undervisning i sosial kognisjon på Universitetet i Basel, Sveits. Undervisning foregår i fire dager blockseminar hvert år. 2021-10-08 0
Rem, Tore UiO:Nordic Tore Rem Formidling og annen pedagogisk virksomhet 2018-08-01 0
Reme, Silje Endresen Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Oslo Universitetssykehus Bi-stilling ved Avdeling for smertebehandling, Ullevål sykehus, som psykologspes ialist. Arbeidet involvererkliniskpasientbehandling. 2019-01-01 0
Reseland, Janne Elin Det odontologiske fakultet Scandinavian Capital AS Styremedlem i Scandinavian Capital AS, et investeringsselskap 2019-12-12 0
Reseland, Janne Elin Det odontologiske fakultet NEXT NEXT er en interesseorganisasjon for røntgen imaging og tomografi interesserte 2018-09-12 0
Reseland, Janne Elin Det odontologiske fakultet BIOMAT2GETHER Styremedlem i stiftelsen. Hensikten er å fremme forskningsrelaterte aktiviteter innen fagfeltet BIOMATERIALER. 2016-12-01 0
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Kjetil Retterstøl Legevirksomhet og foredragsvirksomhet og rådgivning 2020-01-01 0
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Oslo Universitetssykehus Ansatt som 20% overlege på Lipidklinikken 2012-01-02 0
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Oslo universitetssykehus Overlege ved Kreft og kirurgiklinikken. 2015-06-01 0
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Oslo Universitetssykehus Overlege ved Lipidklinikken 1992-09-01 0
Reubsaet, Léon Seksjon for farmasøytisk kjemi Reubsaet Consult Giving basic short courses in chromatography and LC-MS 2000-06-01 0
Riksen, Elisabeth Aurstad Institutt for klinisk odontologi Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen AS Tannlegepraksis 2021-08-15 0
Rognes, Torbjørn Forskningsgruppen for biomedisinsk informatikk Oslo universitetssykehus Forskning og formidling 2015-01-01 0
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Vederlagsnemnda Leder av Vederlagsnemnda. Statlig opprettet organ uten statlig arbeidsgivertilkn ytning, som behandler tvister om vederlag forbruk av opphavsrettsbeskyttet mater iale. 2003-01-01 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM OSLO EIENDOMSSELSKAP AS Varamedlem til styret. 1996-11-26 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Elgesetergate 37 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Eirik Jarlsgate 2 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Real- Invest AS Varamedlem til styret. 2013-04-02 0
Rogstad, Geir Arve Administrasjonen, NHM Bergsligate 15 AS Varamedlem til styret. 2013-04-22 0
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Klagenemnda for industrielle rettigheter Vurdering av klagesaker til Patentstyret i Norge, samt beslutning og rådgivning om videre saksgang. Konsulentarbeid. 2014-01-06 0
Rongved, Pål Seksjon for farmasøytisk kjemi Patias Innovation Ltd Patias Innovation driver rådgivning for eksterne bedrifter innendereseksisterend evirksomhetsområde. Områderforrådgivningen: · Generell kjemi oggenere llorganisk syntese ilegemiddelsammenheng. · Kjemi,formulering,prosessutvi kling, SAR for legemidler. · Generellrådgivning innendokumentasjon og utv 2018-11-01 0
Rootwelt-Revheim, Terje Barne- og ungdomsklinikken Fagbokforlaget En av tre redaktører for lærebok: Nevrologi og og nevrokirurgi - fra barn til vo ksen 2019-01-01 0
Rosnes, Kristin Stenger Seksjon for klinisk ernæring ABEL Technologies App skapt for å legge til rette for å drive kost- og treningsveiledning. Tittelen min er "Head of nutrition" og jeg har ansvar for mye av ernæringsarbeidet. Appen planlegger også å inngå samarbeid med ernæringsrel. utdannings- og behandlingsinstusjoner. 2021-09-01 0
Rosseland, Leiv Arne Forskningsleder AKU Vitenskapelig rådgivning og undervisning Konsulent og undervisning 2021-05-01 0
Rosvold, Elin Olaug Seksjon for ledelse Lystglass Elin Olaug Rosvold Kunsthåndverk av glass. www.facebook.com/lystglass/ 2018-08-09 0
Rysst, Cathrine Administrasjonen Norges musikkhøgskole Undervisning i norsk som andrespråk 2015-01-01 4
Rødland, Ernst Kristian Centre for Sustainable Healthcare Education Lovisenberg Diakonale Høyskole 1. amanuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2017-08-01 0
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Holder eksterne kurs Div eksterne kurs 2010-10-01 0
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlegene Nordhov og Rønneberg AS Medeier i AS med ektefelle 2016-01-04 0
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlege Nordhov og Rønneberg AS Vedtektfestet formål: Drift av tannlegepraksis, kursvirksomhet, investeringer i andre selskaper. Aktivitet/bransje: Drift av tannlegepraksis. Næringskode(r): 86.230 Tannhelsetjenester 2016-01-20 0
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Tannlege Tannlegevirksomhet. Henvisningspraksis. 1996-08-01 8
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Rønold Consulting AS Kursvirksomhet 2018-09-25 0
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Hans Jacob Rønold Tannlege 2018-09-26 0
Røsæg, Erik Institutt for privatrett Birgit og Rolf Sunnaas Minnefond Styreleder 2017-06-01 0
Røysamb, Espen Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Nasjonalt folkehelseinstitutt Bistilling seniorforsker 2003-08-01 0
Råbu, Marit Klinisk psykologi Helse Sør-Øst Avtalespesialist, klinisk psykologi. Utredning og behandling av klienter med hen visning fra fastlege. 2009-10-01 0
Sahay, Sundeep DIG Digitalisering HISP India Honorary mentor of HISP India 2007-01-01 0
Saltyte Benth, Jurate Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Sykehus Innlandet "Forsker; statistisk bistand" 2012-08-01 0
Samuelsen, Anne Berit C. Seksjon for farmasøytisk kjemi Statens Legemiddelverk Medlem i Medisinplanteforum, diskusjonsforum for Klassifisering, nomenklatur, Ph . Eur monografier HMPC-monografierforplantebaserte legemidler (EMA). 2006-01-01 0
Samuelsen, Sven Ove Statistikk og Data Science Nasjonalt folkehelseinstitutt Samarbeid og veiledning på epidemiologiske prosjekter angående statistisk metodo logi. Utvikling av statistiske metoderogstudiedesign for bruk i epidemiologi. 2012-02-09 0
Sand, Inger Johanne Institutt for offentlig rett Høgskolen i Oslo og akershus Leder for Høgskolen i Oslo og Akershus forskningsetiske utvalg 2011-11-01 0
Sandset, Tony Joakim Ananiassen Centre for Sustainable Healthcare Education Minotenk, stiftelse (styremedlem) Sitter i styret i stiftelsen, som styremedlem deltar jeg i styremøter i tråd med vanlig styrearbeid. Sidegjøremålet er utenfor ordinær arbeidstid og innbefatter normal styrearbeid forbundet med styreverv. 2021-04-01 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Helse Bergen Styremedlem 2022-01-01 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Oslo Cancer Cluster Styremedlem 2019-07-01 0
Sandset, Per Morten UiO:Ledelsen og støtteenheter Overlege/forsker Lede forskningsaktiviteten ved Centre for Thrombosis and Haemostasis Research (CTHR) ved Avdeling for blodsykdommer 2017-08-01 3
Sandsmark, Turid Adm Miljøarbeide Helsearbeid. 2008-10-01 0
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi PRIO Forskning, eksisterende NFR prosjekt. 2016-05-01 0
Saxegaard, Erik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Deleier-privat tannlegepraksis-Tannsax AS N/A 1989-04-01 8
Saxegaard, Erik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Tannlegevirksomhet i privat praksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2015-01-01 0
Saxegaard, Erik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Privat tannlegepraksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2003-01-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement International Association for the Evaluation of Ed Member of the IEA ICILS 2023 Questionnaire Development Group 2022-01-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Member of the OECD PIAAC Adaptive Problem Solving Expert Group 2022-01-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement IEA Hamburg Contribution to the development and review of the TALIS 2024 study. 2021-07-04 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Member of the OECD TALIS 2024 Questionnaire Expert Group 2022-01-01 0
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Member of the PIAAC Cycle 2 Problem-Solving Expert Group. 2021-01-01 0
Scholz, Hanne SFF - Hybrid Technology Hub European Society for Organ Transplantation (ESOT) The European Society for Organ Transplantation (ESOT) is the umbrella organisati on under which all Europeantransplantactivities are organised. ESOT cooperates w ith many other organisations to structure and streamline transplant activitiesin Europe. Several Sections and Committees within ESOT represent expert knowledge o 2019-01-01 0
Schaanning, Espen Idéhistorie Arr idéhistorsk tidsskrift Redaksjonsmedlem i Arr 2006-04-03 0
Sehic, Amer Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus HF Tannlege/Forsker 2018-01-01 0
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det norske nobelinstitutt Fagkonsulent for Nobelkomiteen. 2011-03-01 0
Semb, Anne Julie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Stortingets presidentskap Medlem av Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer , kvener og norsk-finner (Sannhets-ogforsoningskommisjonen) 2018-06-14 0
Severinsen, Yvonne Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Bufdir Mine arbeidsoppgaver vil bla være å bidra med fagtekst og kvalitetssjekk av innhold på nettsider, formidling av fag og forskning, og være en konsulent som bidrar med praksiserfaring etter 10 år som leder i Familievernet, og over 20 år som kliniker. 2022-01-01 0
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Boligtvistnemnda Formann for Boligtvistnemnda 2011-01-01 0
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Tekniske Foreningers Servicekontor AS Seminarvirksomhet 2011-01-01 0
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Gyldendal Rettsdata Redaktør for Rettsdatta Offentlige anskaffelser 2011-12-02 0
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 0
Singh, Preet Bano Kariologi og gerodontologi Privatpraksis Pasienter med behov for tannlegebehandling, behandling av tapt lukt og smakssans, og brenning i munnen. 2022-01-01 7
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett Concerned Scientists Norway Nestleder i styret i organisasjonen Concerned Scientists Norway (forskere for en bærekraftig utvikling), se www.cs-n.org 2010-08-01 0
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett NTNU Professor II ved Fakultetet for økonomi, Institutt for institusjonell økonomi og teknologiledelse,medarbeidsoppgaver:forskningssamarbeid, undervisning, veiledni ng. 2016-08-01 0
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Leder av forskningsutvalget ved høyskolen. Er også deleier. 1995-11-10 0
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Ledidi AS CSO i Ledidi AS 2021-09-13 40
Skarpaas, Olav Geo-økologisk forskningsgruppe Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Professor II i økologi ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2021-08-01 0
Skarpaas, Kaja Granum Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Einar Granum kunstfagskole Varamedlem i styret til Einar Granum kunstfagskole og styremedlem i stiftelsesst yret (samme skole). 2014-01-01 0
Skauli, Torbjørn Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier Forsvarets forskningsinstitutt 40% forsker ved FFI, 80% professor ved ITS 2019-12-01 0
Skilbrei, May-Len Institutt for kriminologi og rettssosiologi Straffekivrådet May-Len Skilbrei er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet som supplerende medlem i Straffelovrådet ifm rådets mandat om å gjøre en gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd og foreslå revisjoner. 2021-07-07 0
Skjelkvåle, Brit Lisa Naturhistorisk museum Styremedlem Styremedlem i UNIS - Universitetssenteret på Svalbard 2020-07-01 0
Skjelkvåle, Brit Lisa Naturhistorisk museum Styremedlem Styremedlem ved Fakultetet for Miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU 2021-07-01 0
Skjelsbæk, Inger Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Institutt for Fredsforskning (PRIO) Prosjektarbeid som Forsker I 2015-07-01 0
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access Universitetet i Stavanger Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger i Data Science. 2020-02-10 0
Skjæveland, Martin Georg Centre for Scalable Data Access DATA 2000 Skjæveland Konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning og representasjon. 2020-01-01 0
Skjønsberg, Ole Henning Lungemedisinsk avdeling Store norske leksikon Fagmedarbeider i SNL og SML. 1999-01-01 0
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 0
Skogerbø, Eli Institutt for medier og kommunikasjon Skogerbø.Com Foredrag, mindre utredning o.l. Det drives ikke markedsføring for firmaet, og de t påtar seg ikke oppdrag i konkurransemedUiO. 2010-01-01 0
Skoie, Mathilde Det humanistiske fakultet Universitetet i Gøteborg Medlem av advisory board. Bidra til strategiske diskusjoner og evalueringsprosesser. 2020-01-01 0
Skouen, Tina Engelskspråklig litteratur Tina Skouen Pilates-Instruktør Enkeltpersonsforetak som sertifisert Pilates-instruktør. Underviser internt ved UiO (Bedriftshelsetjenesten) og eksternt. 2015-04-30 0
Skow, Marius Andre Hybbestad Avdeling for allmennmedisin Allmennlegevakten Oslo Kommune Legeskiftleder ved Allmennlegevakten i Oslo. 2017-09-11 16
Skramstad, Tone Center for Computing in Science Education Tone Skramstad En av to forfattere for boka Observatoriet. Huset som fant Norge - Gyldendal Nor sk Forlag april 2015. 2014-08-19 0
Skudutyte-Rysstad, Rasa Kariologi og gerodontologi TkØ Jobber som seniorforsker ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst i hovedstilling 2015-08-10 0
Skaar, Kjell Dentalverkstedet Skaar Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr og båtelektronikk. 2005-10-30 0
Skaare, Anne Pedodonti og adferdsfag Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Forsknings- og utviklingsrelatert virksomhet 2015-06-01 0
Sletsjøe, Arne Bernhard Algebra, geometri og topologi Arbeid for Abelprisen/DNVA Faglig arbeid for Abelprisen 2022-02-01 0
Solbakk, Anne-Kristin Kognitiv- og nevropsykologi Oslo Universitetssykehus "Forskning og nevropsykologisk undersøkelse av pasienter; begge relatert til mit arbeid ved Psykologisk Institutt. INorgeerNevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshosp italet min viktigste samarbeidspartner ift. forskning. 2016-08-01 0
Solbakk, Anne-Kristin Kognitiv- og nevropsykologi Sandvika Nevrosenter Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med ulike nevrologiske og nevropsykia triske tilstander. Klinisk arbeid medulikediagnosegrupper er en forutsetning for at jeg i min stilling som førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi kan undervi sestudenterved profesjonsstudiet i psykologi. Det er også en forutsetning for ve 2003-01-01 0
Solbakken, Ole André Klinisk psykologi NKS Østbytunet Professor II NKS Østbytunet 2021-07-01 0
Solbrekke, Tone Dyrdal Institutt for pedagogikk Örebro Universitet Gjesteprofessor med spesifikk vekt på forskning høyere utdanning/universitetspedagogikk 2021-09-01 0
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Topas Therapeutics Konsulentvirksomhet for legemiddelskap. 2020-10-20 0
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Bioniz Therapeutics Consulting. Member of the clinical advisory board for celiac disease. 2017-09-09 0
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Celgene/BristolMyersSquibb Konsulentarbeide. 2021-06-21 0
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin SQZ Biotechnologies Konsulentvirksomhet 2021-05-19 0
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Frie kaker Anne Spurkland Enkeltpersonforetak Frie kaker Anne Spurkland Enkeltpersonforetak. Bokutgivelser, foredragsvirksomhet i den forbindelse 2011-07-01 0
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Forskningsfondet for cøliaki Leder for forskningsfondet for cøliaki 2022-01-01 0
Stadskleiv, Kristine Institutt for spesialpedagogikk Oslo Universitetssykehus Psykologspesialist ved Seksjon for Nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus 2020-01-01 0
Stadskleiv, Kristine Institutt for spesialpedagogikk Oslo Universitetssykehus, Seksjon for nevrohabilit Ansatt som psykologspesialist ved Seksjon for nevrohabilitering - barn (barnehab iliteringen) påOsloUniversitetssykehus/Ullevål. 2020-01-01 0
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Administrasjon KVI Associate editor Pregnancy Hypertension, Elsevier Håndtere ca 30 vitenskapelige artikler for Journalen årlig: koordinere fagfellearbeidet og publikasjonsbeslutninger innen fagfeltet (hypertensjon i svangerskap og hjerte- og karhelse hos kvinner). 2021-10-01 0
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Administrasjon KVI Pregnancy Hypertension Journal editorial medlem Medlem av redaktørgrupppen for det internasjonale tidsskriftet til ISSHP 2010-01-01 0
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Administrasjon KVI CoLAB Medlem av styringsgruppe til internasjonal forskergruppe CoLAB 2011-01-01 0
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Stiftelsen Pilar (Tidl. RBUP Øst og Sør) 1. varamedlem styret. Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet v/ Helsedirekto ratet. 2020-05-11 0
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Elisabeth Staksrud - enkeltmannsforetak Foredrags- og konsulentvirksomhet 2001-01-01 0
Stang, Karianne Teknisk- og administrative Viggo Hagstrøms Stifelse Stiftelsen er opprettet i henhold til professor dr,juris Viggo Hagstrøms testament av 8.februar 2010. Stiftelsens formål er å fremme forskning innenfor Privatrett. 2022-01-21 0
Stang, Karianne Teknisk- og administrative Lovsamlingsfondet Sekretær for Lovsamlingsfondet 2020-11-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter NIFU Forskning på høyere utdanning. Herunder ulike samarbeidsprosjekter mellom IPED o g NIFU. 2010-10-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter Karolinska Institutet Styremedlem i Karolinska Institutet. Fem styremøter i året. 2016-12-01 0
Stensaker, Bjørn UiO:Ledelsen og støtteenheter Hong Kong Council for Accreditation (HKCAAVQ) Sitter i styret for HKCAAVQ - som er et uavhengig kvalitetsskringsorgan for høyere utdanning i Hong Kong. Møter i styret 3 ganger i året. 2017-09-01 0
Stiansen, Øyvind Stab - ISV PRIO Bistilling som senior researcher ved PRIO tilknyttet NFR-prosjektet ELITE (https://www.prio.org/projects/1921). 2022-03-01 0
Stigen, Jo Martin Institutt for offentlig rett Universitetet i Agder 20% stilling; professor II. 2022-01-01 0
Stokke, Olav Schram Institutt for Statsvitenskap Fridtjof Nansens Institutt Forskning og publisering 2013-01-01 0
Stokke, Mathis Korseberg Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo universitetssykehus Overlege 2020-06-01 0
Storesletten, Kjetil Stab - ØI Tsinghuauniversitetet University SEM Min oppgave for Tsinghuauniversitetet er å delta på to konferanser i året. 2015-01-01 0
Storfjell, Ingar Arnodd Fotoseksjonen fotograf Ingar Storfjell Fotografvirksomhet 2021-05-01 0
Storfjell, Ingar Arnodd Fotoseksjonen Fotograf Ingar Storfjell Fotografisk virksomhet, Fotografering for presse, informasjon og reklame. 2007-02-15 0
Storfjell, Ingar Arnodd Fotoseksjonen Fotograf Ingar Storfjell Fotovirksomhet 2001-04-25 10
Storm, Hanne Ferdighetssenteret Med-Storm Innovation Med-Storm Innovation AS ble startet i desember 1998. Det er et firma som har utv iklet forandringer i hudledningsevne(emosjonellsvette) til et smertemål på pasie nter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt. Jeg har vært med å starte firmaet, jeghareierandel og arbeider som leder i firmaet. Jeg er også styremedlem. Organ 1999-01-01 0
Storvik, Geir Olve Statistikk og Data Science Norsk Regnesentral Forsker ved Norsk Regnesentral 1993-09-01 0
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre Medstifter og leder av stiftelsen. Frivillig ulønnet arbeid. 2001-01-01 0
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Store norske leksikon Fagansvarlig for temaet menneskerettigheter på nettsidene til Store nors 2013-01-17 0
Strand, Håvard Institutt for Statsvitenskap Institutt for fredsforskning Jeg har en 20%-stilling på PRIO. 2013-06-01 0
Stray, Viktoria PROG Programmering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 0
Stray, Viktoria PROG Programmering SINTEF Research Scientist at Sintef Digital. 2017-08-01 0
Strømme, Hanne Klinisk psykologi Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-04-04 0
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 0
Stänicke, Erik Klinisk psykologi Helse Sør-Øst Avtalespesialist i psykisk helsevern. 2012-01-01 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus Styremedlem 2017-10-01 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Styreleder Tyrving IL frivill8ghet 2020-03-07 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Universitetsforlaget Styremedlem 2017-09-01 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Anders Jahres fond til vitenskapens fremme Styremedlem 2017-09-01 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Styreleder Oslo Science City Styreleder medlemsforening hvor UiO er medlem 2019-03-19 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo President Circle U. Universitetsallianse hvor UiO er medlem 2020-11-01 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Nesteleder styret The Guild Universitetsallianse hvor UiO er medlem 2019-09-01 0
Stølen, Svein Universitetet i Oslo Nestleder styret UHR Universitets og høydkolerådet 2021-05-31 0
Sunde, Pia Titterud Endodonti pia titterud sunde klinisk spesialistvirksomhet i tannlegepraksis (leier lokaler, ingen eierinteres ser) 2012-09-01 0
Süslü, Safiyye Det odontologiske fakultet Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen Tannlege 2018-02-22 0
Süslü, Safiyye Det odontologiske fakultet Oslo Kommune Meddommer ved Borgarting lagmannsrett 2021-01-01 0
Søland, Tine Merete Patologi Diagnostikk Histopatologisk diagnostikk av orale biopsier 2014-10-01 0
Søland, Tine Merete Patologi Oslo universitetssykehus Diagnostikk orale biopsier 2014-10-01 0
Søland, Tine Merete Patologi Avdeling for patologi, OUS Diagnostisk virksomhet 2014-10-01 0
Sørlie, Anniken Institutt for offentlig rett JURK-Juridisk rådgivning for kvinner Styremedlem JURK 2022-01-01 0
Tanem, Kristine Eidal Oral kirurgi og oral medisin Dentales Tannklinikk Lysaker Arbeid som tannlege 2018-09-01 0
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 0
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning PCI Biotech ASA Medlem Scientific Advisory Board 2018-05-30 0
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Studieseksjonen H. Aschehoug & Co Forfatter av læreverk i Naturfag VG1, fysikk VG2 og fysikk VG3 2003-08-01 0
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling Personlig næringsdrivende 2017-05-29 0
Thoresen, Hege Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Kunnskapsdepartementet Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr (KULMU) B 2021-07-01 0
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Thune rådgivning og analyse Enkeltbannsforetak, tar enkelte oppdrag innen analyse, foredragsvirksomhet etc 2019-01-02 0
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur Oslotech Board member, appointed by the UiO 2017-08-01 0
Thune, Taran Mari Senter for teknologi, innovasjon og kultur NIFU Bistilling som forsker 1 (8%) 2015-01-01 0
Tiainen, Hanna Biomaterialer Consultancy work Consultant on medical devices and material science 2016-01-01 0
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi II Oslo universitetssykehus HF, kvinneklinikken Ullev Legevikar 2018-03-05 0
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi II Vestre Viken hf, Ringerike sykehus, gynekologisk a Vikar som overlege 2018-03-05 0
Toft, Mathias Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Overlege ved Nevrologisk avdeling (100%) 2017-08-15 0
Tollefsen, Torstein Theodor Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Ansgar Teologiske Høgskole Examen philosophicum 2005-01-01 0
Torgalsbøen, Anne Kari Klinisk psykologi Anne-Kari Torgalsbøen 1.Psykologisk utredning og behandling 2.Sakkyndig for rettsvesenogbarneverntjene ste 3.Undervisning 4.Konsultasjon 2001-04-27 0
Torgersen, Eivind Kommunikasjonsseksjonen EIVIND TORGERSEN Enkeltpersonforetak. Næringskode: 90.034 Selvstendig kunstneriskvirksomhet innen litteratur. 2010-01-27 0
Torgersen, Gerald Kjeve- og ansiktsradiologi Strålende QA Lovpålagt kvalitetskontroll av Cone Beam CT hos to private dentalklinikker. Andr e konsulenttjenester ogkursvirksomhetrundt strålevern, bildekvalitet o.l. for de ntalt røntgen- og bildeutstyr, for både private klinikker, dentalfirmaer og offe ntligetannhelsetjenester. Noe undervisning på andre Universiteter og Høgskoler p 2009-05-01 0
Torvund, Olav Institutt for privatrett Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Styremedlem i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 2019-01-01 0
Torvund, Olav Institutt for privatrett Forskerforbundet Medlem av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Rådgivende utvalg for hovedstyre t. 2006-01-01 0
Træen, Bente Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Rosa kompetanse Styremedlem i Rosa kompetanse helse og sosial (underutvalg av FRI - Foreningen f or kjønns- og seksualitetsmangfold) 2016-01-01 0
Træen, Bente Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Stiftelsen Helseutvalget Styremedlem i Helseutvalget 2016-01-01 0
Træen, Bente Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Dagbladet Spaltist i Dagbladet Magasinet og Dagbladet Pluss 2016-07-15 0
Turkovic, Irfan Seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon Norges Håndballforbund Håndballdommer 2017-12-01 0
Turkovic, Irfan Seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon Miljøarbeider Miljøarbeider - Oslo kommune 2022-01-10 0
Tørum, Amund Bjøranger Nordisk institutt for sjørett Ulike oppdrag som voldgiftsdommer og ekspert Ulike oppdrag som voldgiftsdommer og ekspert 2021-08-06 0
Tørum, Amund Bjøranger Nordisk institutt for sjørett Nordisk Sjøforsikringsplan Sekretær for komiteen som reviderer Nordisk Sjøforsikringsplan 2020-03-01 0
Uhlig, Tillmann Ortopedisk avdeling - Ullevål Tillmann Uhlig Enkeltmansforetak 1991-02-02 0
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Diakonhjemmet Sykehus Overlege 2018-09-01 0
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk st - 2019-10-30 0
Ullern, Inger-Johanne Stab - TIK Maieutikk AS Styreleder 2008-01-01 0
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Norges Bank Medlem av Hovedstyret 2021-05-01 4
Ulltveit-Moe, Karen Helene Økonomisk institutt Dagens Næringsliv spaltist 2021-05-01 0
Ulset, Vidar Sandsaunet Helse-, utviklings- og personlighetspsyk AKTIV PSYKOLOG AS Privat psykologtjeneste 2017-01-01 0
Ulven, Stine Marie Avdeling for ernæringsvitenskap UNIFOR Jeg er nestleder i Unifor. 2019-06-01 0
Ulven, Stine Marie Avdeling for ernæringsvitenskap Throne Holst stiftelsen Jeg har sittet som vara i THS siden 1.6.2019. Nå er jeg styreleder i stiftelsen fra 1.1.2021-31.12.2025 2019-06-01 0
Ulven, Stine Marie Avdeling for ernæringsvitenskap VKM Medlem i fagruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Fagrup pen vurderer nytte og risiko innenfagområdenehuman ernæring, dietetiske produkte r og allergi. 2018-08-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo Universitetssykehus, Avdeling medisinsk biokj Leder, Enhet for regenerativ medisin (Vevskultur) 2017-12-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus, Avd for plastikk og reko Leder for Forskningsgruppe for forskningsdrevet innovasjon 2017-04-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus, Klinikk for hode, hals o Innovasjonsleder 2017-05-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus, Øyeavdelingen Forsker, overlege 2017-05-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Tørreøyneklinikken/Øyehelseklinikken Forskningsleder 2018-01-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Universitetet i Stavanger Professor, Department of Quality and Health Technology, The Faculty of HealthSci ences,University of Stavanger, Stavanger, Norway 2021-01-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi OsloMet Professor, Institutt for produktdesign, Fakultet teknologik, kunst og design 2019-01-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi OsloMet Professor, Institutt for naturvitenskapelig helsefag, Fakultet for helsevitenska p 2020-12-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Mobilize Consulting Strategy Seniorkonsultent - innovasjon/ledelse 2017-09-30 0
Vabo, Signy Irene Institutt for Statsvitenskap Medlem av Stortingets Riksrevisjonsutvalg Utvalg til å utrede Riksrevisjonens virksomhet 2021-09-01 0
Verket, Anders Periodonti Tannlege Verket Tannlegetjenester 2017-08-01 0
Vik, Alix Young Kariologi og gerodontologi ACFF (Alliance for Cavity Free Future) Styremedlem av Nordic Chapter i ACFF (the Alliance for a Cavity-Free Future), ik ke ikke-profit,veldedigverdensomspennendeorganisasjon (http://www.allianceforaca vityfreefuture.org/) 2015-11-02 0
Villanger, Shelly Mercedes Seksjon for læringsmiljø og brukermøte Shelly Mercedes Villanger Terapeutvirksomhet 2021-01-19 0
Villanger, Ilan Studieseksjonen ILAN DEHLI VILLANGER RÅDGIVNING OG VEILEDNING Rådgivende arbeid og konsulenttjenester for etablering, utvikling og gjennomfør ing av forebyggendearbeid/veiledningav studenter/elever og ansatte ved skoler, universiteter og høgskoler. 2010-03-08 0
Vindenes, Vigdis Avdeling for rettsmedisinske fag Den rettsmedisinske kommisjonen, Statens sivilrett Leder toksikologisk gruppe DRK. 2019-04-01 0
Visnes, Tom Øyvind Avdeling for økonomi styreverv Styreverv Laura Gundersens gate 4 boligsameie. 2020-06-23 0
Visted, Øystein Krogh Kinastudier Utenriksdepartementet Språklærer i UD 2021-01-01 5
Vistnes, Maria Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Lege i spesialisering Lege i spesialisering 2018-10-22 20
Vistnes, Maria Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Paradigm Biopharma Konsulentoppdrag for planlegging av studie. 2016-08-15 0
Voigt, Christina Institutt for offentlig rett FN (United Nations Framework Convention on Climate Bi-leder (co-chair) av FN´s Parisavtalens etterlevelseskomittee 2020-06-02 0
von Soest, Tilmann Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Forskningsinstituttet NOVA, OsloMet - storbyuniver Forsker I i 10% stilling ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniv ersitetet 2012-01-01 0
von Soest, Tilmann Helse-, utviklings- og personlighetspsyk NTNU Professor II i 10% stilling ved Psykologisk institutt, NTNU 2021-08-31 0
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Store Norske Leksikon Store Norske Leksikon Fagansvarlig for tema Fisk. 2011-01-01 0
Vøllestad, Leif Asbjørn Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Wiley-Blackwell Redaktør for tidsskriftet Ecology of Freshwater Fish. Arbeidet gjøres i tillegg til ordinært arbeid. 2004-12-20 0
Wagstaff, Anthony Sverre Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Anthony s. Wagstaff Undervisningsaktivitet, sakkyndigarbeid, faglig rådgivning. 2005-07-01 0
Wahl, Astrid Klopstad Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Oslo universitetssykehus, avdeling for transplanta Forsker 2018-09-01 0
Walhovd, Kristine Beate Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon Det Norske Videnskaps-Akademi Leder for Kavli-priskomiteen i nevrovitenskap 2019-09-30 0
Waszak, Sebastian Martin Sebastian Waszak Group - Computational Oncology University of California Associate Adjunct Professor of Neurology at the University of California, San Francisco (https://directory.ucsf.edu/people/search/id/212510). 2021-10-01 0
Watne, Åshild IMV stab Norges Musikkhøgskole Undervisning i faget Gehørtrening. Permisjon 2018/19 1999-06-30 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS Styreleder 1999-10-23 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Myrmidon Holding AS, orgnr 826 189 622 Investering og deltakelse i aksjeselskaper og andre selskaper. 2022-02-16 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Urdia AS, orgnr 925 193 631 Investering i aksjer og andre selskaper samt kjøp, salg, utvikling, utleie og drift av næringseiendommer og det som naturlig hører inn under dette, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende formål. 2020-06-22 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Foinco AS Vararepresentant i styret. 2005-10-23 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Foinco AS, orgnr 912 530 620 Produksjon, handel, ervervelse og drift av faste eiendommer, skipsfart og utnyttelse av naturfore- komster, finansieringsvirksomhet, samt annen virk- somhet i forbindelse med slike formål. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte, herunder 2005-10-23 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Hesiod AS, orgnr 826 189 592 Investering og deltakelse i aksjeselskaper og andre selskaper. 2020-12-16 0
Webb, Cecilie Elise Fossum Seksjon for utadrettet virksomhet Calymene AS, 0rgnr 926176781 Investering og deltakelse i aksjeselskaper og andre selskaper. 2020-12-16 0
Webster, Clare Seksjon for naturgeografi og hydrologi WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF Maintenance and troubleshooting of the use of my forest radiation transfer model for swiss-wide operational snowmelt forecasting and carrying out updates when new model input data is made available. 2021-11-01 0
Weisethaunet, Hans IMV stab HANS WEISETHAUNET Er registrert i enhetsregisteret som enkeltmannsforetak, Næringskode: 92.310, Se lvstendig kunstnerisk virksomhet, evt. begrensede oppdrag ut over ordinært arbei dsforhold. 2003-01-01 0
Widerberg, Charlotte Hafstad Nordisk institutt for sjørett Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig 2021-01-14 0
Wie , Ona Bø Institutt for spesialpedagogikk Ona Boe Wie Forskningsaktivitet 2014-07-01 0
Wig, Tore Institutt for Statsvitenskap PRIO "Deltagelse i TOPPFORSK forskningsprosjektet ""Securing the Victory: Understandi Dynamics of Short-runandLong-termSuccess in Popular Uprisings and Democratizati "on"", ledet av Kristian Gleditsch." 2018-07-01 0
Wigen, Tove Irene Pedodonti og adferdsfag Oslo kommune, Helseetaten, Tannhelsetjenesten Klinisk tjeneste som tannlege (spesialist i pedodonti) 2012-04-20 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Forsikringsklagekontoret Formann i Finansklagenemnda Skade 2009-01-01 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Olje og energidepartementet Formann i Petroleumsprisrådet 2009-01-01 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Norsk Legemiddelansvarsforsikring Styreformann i Norsk Legemiddelansvarsforsikring 2009-01-01 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett fFinansmarkedsfondet Styremedlem 2011-09-28 0
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Cefor/Norges Rederiforbund Kontraktsrevisjon Nordisk Sjøforsikringsplan. Formann i revisjonskomiteen. 2021-06-01 3
Willumsen , Tiril Det odontologiske fakultet TKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Sidegjøremålet er knyttet til forskning og veiledning av prosjekter i TKS. I t illegg innebærer det deltagelse iundervisning og veiledning av tannhelsepersone ll i TOO (Tilrettelagt tannbehandling for mennesker utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi) 2015-02-01 0
Winer, Lisbeth Hagen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Enkeltmannsforetak Sertifisert bruker av AON Assesment Norge sitt testsystem til bruk i rekrutteringsøyemed. 2021-11-22 0
Winkler, Andrea Sylvia Helsam, Felles faglig aktivitet Technical University of Munich Coordination of CYSTINET-Africa, a large health network funded by the German Min istry of Education and Research 2016-04-01 0
Wisthaler, Armin Miljøvitenskap University of Innsbruck Adjunct Professor - collaborative research with the University of Innsbruck 2022-01-01 8
Wittek, Anne Line Institutt for pedagogikk MF Vitenskapelig høyskole Styremedlem 2020-08-03 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS Klinisk forsking Corticalis AS 2013-02-01 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS 5 % eierskap Corticalsi AS via mitt investerings selskap Capedel Holding 2012-01-02 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel Holding Eierskap 100% i investeringsgbolag samt konsultvirksomhet 2015-12-10 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti IdentiX 45% eierskap i IT selskap gründet av meg 2016-07-08 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti LABRIDA AS Styremedlem LABRIDA AS. 2012-08-01 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti CAPEDEL AS/ Tannlege Caspar Wohlfahrt Spesialist klinikk for periodonti. jag har en 50 % stilling ved UiO / IKO . Rest erende 50% arbeider jag som privattannlegespesialist og som konsult in mot LABR IDA AS via mitt selskap Capedel AS samt med forelesinger. 2013-04-01 0
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Naturlig Utmanande Utveckling, n2u AB. Org nr.: 55 Styremedlem 2006-01-01 0
Wollan, Anders Kvalvåg Geo-økologisk forskningsgruppe Anders K. Wollan NATURKJENNSKAP & FRILUFTSLIV Fjellføring, klatrekurs, kontroll og ettersyn av klatrevegger, soppkurs og -ture r for firmaer og grupper, feltarbeidinnenbotanikk og mykologi, konsulentarbeid v ed utredninger i forbindelse med utbyggingssaker, 2000-01-01 0
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Voldgift Kontraktsrettslig voldgift i Oslo 2021-11-29 48
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Verdipapirforetakens forbund Formann i Etisk Råd 2019-02-04 0
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Gyldendal akademisk Forfatter av boken Geriatri - en medisinsk lærebok. Mottar royalty av salget. 2011-01-01 0
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Legers videre- og etterutdanning Underviser på diverse kurs som ledd i legers videre- og etterutdannelse 2000-01-01 0
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Capplen Damm Hovedkonsulent for læreverket Syk - Frisk. Mottar royalty av salget. 2009-01-01 0
Waage, Hilde Henriksen Historie Institutt for fredsforskning (PRIO) Research Professor II ved Institutt for fredsforskning PRIO 2005-08-01 0
Wåler, Sonni Mette Avdeling for protetikk og bittfunksjon Sonni Mette Wåler Klinisk virksomhet ,tannlege 1991-03-12 0
Ystrøm, Eivind Helse-, utviklings- og personlighetspsyk Folkehelseinstituttet Seniorforsker 2018-01-02 0
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Helse Bergen/klinikk for sikkerhetspsykiatri Prosjektmedarbeider og metodeveileder i registerbasert studie av sammenhengen me llom medisinering og langtidsutfall av ADHD. 2020-01-01 0
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk OsloMet Prof. Henrik Daae Zachrisson skal arbeide 5% i prosjektet Better Provision for N orways children from Early Childhood Education and Care through Primary School [ BeProS] 2021-01-18 0
Zahl, Erica Klinisk psykologi Universitetsforlaget Fagbokforfatter 2022-04-27 0
Zambrana, Imac Maria Institutt for spesialpedagogikk IMAC M. ZAMBRANA "Enkeltpersonforetak knyttet til ""Annen forskning-, utvikling- og undervisnings "beid ikkenevntannet sted""." 2016-06-01 0
Zambrana, Imac Maria Institutt for spesialpedagogikk Nordic Neuratech 20% forskerstilling. 2021-11-01 7
Zelewska, Katarzyna Joanna Avdeling for komparativ medisin Knive Gris as. Veterinær Katarzyna Joanna Zelewska jobber ved Knive Gris AS som rådgiver og ans varlig veterinær. 2019-08-27 0
Zhao, Yangyang DIG Digitalisering University of Southeast Norway This position has been valueable to strenghen my conncetions with Norwegian systems engineering industries. It is particulary related to the industrial master thesis supervision and one-week teaching (usually before our semester starts). 2021-05-03 0
Zwilgmeyer, Bjørn Ludvig HR-Seksjonen Lagamann Advokatfirma AS Løpende advokatbistand og tilliggende aktivitet 2022-01-01 0
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter Permanent Court of Arbitration Members of the Permanent Court of Arbitration based in The Hague are potential a rbitrators appointed by member states. Eachmember state is entitled to nominate up to four persons of “known competency in questions of international law, of th e highest moralreputation and disposed to accept the duties of arbitrators” as “ 2016-05-10 0
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter United Nations I am elected as a member of the UN Human Rights Committee for the period 2019-20 22. The Committee monitors the implementationofthe International Covenant on Civ il and Political Rights (ICCPR) by its State parties. The Committee meets three times per year,for a period of three weeks each. These meetings take place in Ge 2019-01-01 0
Ødegård, Knut Historie Escape travel Foredrag, undervisning og guiding i forbindelse med kulturreiser til Hellas og I talia 2013-10-01 0
Ørjasæter, Jo Institutt for privatrett B-Yard Holding AS Styreleder i B-Yard Holding AS 2020-08-28 0
Ørjasæter, Jo Institutt for privatrett Kansler II AS Styreleder i Kansler II AS. 2021-06-15 0
Ørstavik, Inger Berg Institutt for privatrett Matbransjens Faglige Utvalg Utvalgsleder 2016-11-18 0
Østerud, Eirik Institutt for privatrett NMBUs klagenemnd (vara for leder) - 2022-01-01 0
Østerud, Eirik Institutt for privatrett Medieklagenemnda - medlem - 2022-01-01 0
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin HAUKIR AS Heleid driftsselskap eid av HAUKIR HOLDING AS. 2018-06-07 0
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin HAUKIR HOLDING AS Heleid holdingsselskap. 2018-05-02 0
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin Hauk Øyri ENK Oralkirurgisk spesialistpraksis 2007-02-10 0
Øzerk, Kamil Institutt for pedagogikk Sami allaskuvla/Samisk høgskole Innehar Prof. II stilling ved Sami allaskuvla/Samisk høgskole 2020-07-31 0
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Eika Forsikring Hovedlege, forsikringsselskap 2019-01-01 0
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Informa Executive editor, Scand J Gastroenterol. Redaksjonelt arbeid med fagtidsskrift. Editor in Chief er HelgeWaldum,NTNU 1996-01-01 0
Ådum, Mona Østvang Teknisk- og administrative Privatrettsfondet Forretningsfører for Privatrettsfondet Fondet til fremme av forskning på privatr ettens område 2003-05-27 0
Aars, Ole Kristian Avdeling for helseledelse og helseøkonomi OKA Consulting Konsulentoppdrag innenfor global helse. Rådgivning og analyser til internasjonale organisasjoner. 2022-02-14 6
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Cand.text. Reidar Aasgaard Enkeltpersonforetak, konsulenttjenester (sensurarbeid, språkkonsulent, bibelfagl ig rådgivning, oversettelsesarbeid o.a.) 2000-01-01 0
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Store Norske Leksikon Fagansvarlig for temaområdet Det nye testamentet i Store Norske Leksikon 2016-06-16 0
Aasland, Rein Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Norges delegat til ESFRI/ELIXIR Board (NFR) Norges delegat til ESFRI/ELIXIR Board, utpekt av Kunnskapsdepartementet 2014-03-03 0
Aasland, Rein Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi Medlem og vice-chair, SAC for Sars-senteret, UiB Medlem og vice-chair av Scientific Advisory Committee for Sars International Centre for Marine Molecular Biology. 2019-01-01 0
Aavitsland, Kristin Margrethe Bliksrud Det norske institutt i Roma MF Vitenskapelig høyskole Professor II 2021-05-01 2
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andreassen, Ole NORMENT part UiO Sjaand Invest AS Medeier i investeringsselskap 2020-09-01
Andresen, Hanna Marie Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Serca Pharmaceuticals AS Deleier i oppstartsfirma basert på UiO/OUS-forskning. 2018-11-02
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Digital Campus Deleier i firma. 2012-04-23
Asland, John Institutt for privatrett