Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Latin for antikkprogrammet (80LATANT)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i latin er spesialdesignet for programstudenter på Antikk kultur og klassisk tradisjon

Læringsutbytte
Studenten skal etter endt studium

 • ha grundig kjennskap til latinsk formverk og syntaks
 • ha god kunnskap om latin som grammatisk system og om latinsk stilistikk
 • ha kunnskap om latinsk språkhistorie og om latinens historie som kulturspråk
 • ha kunnskap om bestemte epoker innen antikken
 • kunne lese og forstå latinske tekster
 • kunne presentere latin som grammatisk og stilistisk system
 • kunne oversette fra latin til norsk og fra norsk til latin
 • kunne fortolke verkene til forfattere i de viktigste sjangrene i latinskspråklig litteratur i antikken
 • kunne fortolke verkene til forfattere i bestemte sjangre fra senantikken og middelalderen
 • kunne drøfte historiske forhold i ulike epoker i antikken
 • kunne fortolke monumenter fra ulike epoker i antikken
 • kunne oversette en latinsk tekst til norsk med hjelpemidler og fortolke den
 • kunne reflektere over fortolkning og oversettelse av latinske tekster
 • kunne gjennomføre et selvstendig utredningsarbeid om et emne fra antikken
  kunne gjøre rede for antikkens betydning i europeisk kultur og historie


Oppbygning og gjennomføring

Emnegruppen består av seks obligatoriske emner. Videre velges 40 studiepoeng hvor det blant annet er mulig med et utenlandsopphold i Roma og Athen.

De obligatoriske emnene forutsetter eksamen i LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt). Studenter som ikke har dette emnet som del av den obligatoriske 40-gruppen, må derfor ta dette blant sine frie emner.

Kvalifisering for videre studier/arbeid

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning innen latin, som sammen med ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (nedlagt) forutsettes for å søke opptak til masterprogrammet i Antikk kultur og klassisk tradisjon, studieretning latin, etter endt bachelorgrad.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst 40 studiepoeng tas blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet