Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Historie dreier seg om mennesker og samfunn i fortiden og er særlig orientert mot endring og utvikling. Hva slags spørsmål stiller historikerne, hvordan går de fram for å finne svar, hvordan kan de vite om det de kommer fram til, er holdbart eller ikke, og hvordan kan de formidle sine resultater?

I dette emnet skal du selv få forsøke deg som historiker. Alle studentene blir delt inn i grupper med hver sin gate, vei eller plass i Oslo som de skal nærme seg med historikerens blikk og verktøy. Gruppene kommer fram til spørsmål med historiefaglig relevans, og undersøker spørsmålene gjennom å finne kilder og å bruke forskjellige historiefaglige metoder, forklaringer og teorier. Gruppene skal formidle resultatene fra undersøkelsene på ulike måter, blant annet i form av artikler om gatene for Universitetets nettsted Norgeshistorie.no. På denne måten kommer du som student inn i historiefagets praksis og utvikler samtidig ferdigheter som trengs i arbeidslivet. Du får trening i systematisk innhenting av informasjon, kritisk vurdering av ulike synspunkter og effektive kommunikasjons- og samarbeidsteknikker. Viderekomne studenter assisterer gategruppene.

I tillegg til arbeidet med gatehistoriene gis undervisning i følgende temaer

 • Kildekunnskap
 • Kritikk og tolkning
 • Metoder
 • Forklaringer
 • Teorier
 • Akademiske tekster og hvordan de leses
 • Etiske utfordringer
 • Historikerens samfunnsoppdrag og muligheter i arbeidslivet

Hva lærer du?

 • Du får kjennskap til hva forskningslitteratur er, hvilke kilder historikerne bruker, og hvordan man finner dem.
 • Du lærer hva kildekritikk er.
 • Du lærer hvordan man kan bruke teori i historie.
 • Du får kjennskap til forskjellige måter å fremstille historie på.
 • Du får trening i å produsere historie i forskjellige medier.
 • Du får kjennskap til nettportaler i historie og historisk dokumentar og film.
 • Du lærer å reflektere over og håndtere etiske utfordringer i faget.
 • Du får kjennskap til arbeidsmarkedet for historikere, og hvordan historiefaglig kunnskap og ferdigheter kan anvendes på ulike felter.
 • Du lærer å samarbeide og å innta ulike roller i et gruppearbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse på seminargruppene krever undervisningsopptak på emnet.

Overlappende emner

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Du må selv påse at emnet ikke overlapper med emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende som du tidligere har oppnådd studiepoeng/vekttall i. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved IAKH om du er i tvil.

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Forelesninger: Fellesundervisningen består av to forelesningsserier, hver på syv-ni ganger.
 • Seminarundervisning: Det blir gitt syv dobbelttimer seminarundervisning der øvelser og diskusjoner er særlig påkrevet.
 • Gategruppeveiledning: Studentene blir delt inn i mindre gategrupper som arbeider sammen gjennom hele emnet. Gategruppene blir fulgt opp av instituttets læringsassistenter. Hver gategruppe vil få en fast læringsassistent, som de møter til faste tider. I tillegg må gategruppene arbeide selvstendig med oppgaver gitt i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeinnleveringer
 • Flervalgsprøve om historiefaglig teori og metode
 • Refleksjonsnotat
 • Oppmøte i første seminarundervisning
 • Deltakelse i studentjuryen på Bærekraftkonferansen

Det er obligatorisk å delta i gategruppearbeidet. Deltagelse i gategruppearbeidet forutsetter at man er til stede i undervisningen og i møtene med læringsassistentene. Gategruppearbeidet har følgende utgangspunkt:  

Alle gategruppene får en gate, vei eller plass i Oslo som utgangspunkt for historiske undersøkelser som omtalt innledningsvis. Studentene produserer flere mindre skriftlige og muntlige arbeider både i gategruppen og individuelt, som leveres og/eller presenteres i undervisningen. Informasjon om arbeidene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte ved sykdom e.l.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med ulike gruppearbeider gjort gjennom semesteret. Mappen vurderes til bestått/ikke bestått.

Et av arbeidene i mappen er en artikkel om gruppens gate, vei eller plass. Artiklene blir vurdert for publisering på Norgeshistorie.no.

Mappens omfang er ca. 10 sider. Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til de ulike innleveringene vil bli gitt i Canvas. Du er selv ansvarlig for å  sette seg inn i krav og frister for mappen. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk