FIL2900 – Fordypning i vitenskapsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil våren 2022 og 2023 gå som et tverrfaglig emne utviklet av Senter for Filosofi og Vitenskap (CPS) med støtte fra UiO:LifeScience. Målet er å bringe studenter fra filosofi og studenter fra andre fag sammen og tilføre en ekstra dimensjon av tverrfaglig kunnskap og ferdigheter. Emnet vil ta for seg filosofiske temaer innen livsvitenskap. Eksempler på dette er «hva er god vitenskapelig evidens i medisin», «hvordan forstå en vitenskapelig modell», «forklaring og biologisk kompleksitet». Emnet vil også ta for seg filosofiske spørsmål som er oppstått i nye livsvitenskapsområder, som for eksempel systembiologi, syntetisk biologi og bionanovitenskap. Emnet har blitt tilført ekstra ressurser i 2022 og 2023. Emnets tverrfaglige profil er en prøveordning som vil kunne bli forlenget.

Emnet går i dybden på utvalgte vitenskapsfilosofiske problemer. Innholdet varierer mellom generell vitenskapsfilosofi og filosofiske problemer knyttet til enkeltvitenskaper som biologi eller fysikk. Relevante temaer kan være:

 • vitenskapelige forklaringer
 • kausalitet
 • vitenskapelig realisme (I hvilken grad er vitenskapelige sannheter og objekter objective?)
 • det biologiske artsbegrepet
 • filosofiske problemer knyttet til evolusjonsteorien
 • rom og tid
 • tolkninger av kvantemekanikken

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

 • dokumentere solid innsikt i vitenskapelige problemstillinger
 • drøfte og evaluere ulike standpunkter skriftlig på kritisk og argumenterende vis
 • demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen generell vitenskapsfilosofi eller enkeltvitenskaper som biologi eller fysikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha tatt FIL1002 - innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi eller tilsvarende eller at man har tatt ett eller flere emner innen livsvitenskap/naturvitenskap (for eksempel medisin, biologi, kjemi, eller fysikk). Studenter fra andre fagområder med interesse for filosofi og livsvitenskap kan også ta emnet.

Undervisning

6 dobbelttimer med forelesninger og 6 dobbelttimer med gruppeundervisning. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk fremmøte til gruppene (du må være tilstede minst 4 av 6 ganger). (Dette kravet utgår våren 22 grunnet smittesituasjonen, men vil kunne bli erstattet med noe annet. Informasjon legges i så fall ut i januar).
 • Utkast til komponenter av mappen (se Canvas for frister).
 • Vurdering av en medstudents utkast (peer-review).
 • Korte ukentlige innleveringer (Erstatter kravet om fremmøte. Mer informasjon gis i Canvas).

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

En mappeeksamen på totalt 10-12 sider som består av 2 essays på 5-6 sider hver, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat.. Mappen leveres in sin helhet i Inspera innen gitt frist. Veiledning blir gitt.

Alle de obligatoriske aktivitetene må være gjennomført og godkjent for at du kan avlegge eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)