Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser et utvalg greske lyriske dikt (600-750 vers) med vekt på den arkaiske lyrikken (for eksempel dikt av Arkhilokhos, Mimnernos, Sapfo, Alkaios, Anakreon, Pindar og Bakkhylides). I tillegg til tekstlesningen (som gir kunnskaper om språk og versemål i diktene som leses) gir emnet en innføring i de ulike typer av dikt som omfattes av termen ‘gresk lyrikk’ så vel som i de historiske og sosiale forholdene som danner rammen for den greske lyrikken.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten(e).
  • skandere pensumtekstene og gjøre rede for versemålet.
  • identifisere og forklare språkformer som hører til dikterens dialekt.
  • fortolke tekstene med henblikk på historiske, litteraturhistoriske, litterære og/eller kulturelle aspekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II

Undervisning

Våren 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen på dette emnet gis i annen halvdel av semesteret som:

  • 7 dobbelttimer seminarundervisning
  • 5 dobbelttimer støtteundervisning i metrikk og gresk språkhistorie

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • fremmøte på seminarene, minst 5 av 7 ganger. OBS: Kravet til oppmøte utgår våren 2021 grunnet korona-situasjonen.
  • fremmøte i støtteundervisningen, minst 4 av 5 ganger. OBS: Kravet til oppmøte utgår våren 2021 grunnet korona-situasjonen.
  • muntlig prøve i metrikk og gresk språkhistorie (skandering av gjennomgåtte passasjer + beskrivelse av et utvalg av dialektformer). OBS: Våren 2021 gjennomføres denne digitalt i Zoom e.l. om nødvendig.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. OBS: Våren 2021 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen grunnet Covid-19.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning vår 2019

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle emneevalueringer på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk ved behov)