KUN2016 – Tid og visualitet i den tidligmoderne periode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet drøfter det historisk komplekse forholdet mellom visualitet og temporalitet i overgangen fra den førmoderne til den tidlig moderne epoke med utgangspunkt i Romas monumenter. Byens historiske bilder, skulpturer og byggverk eksisterer i vår tid, men tilhører samtidig fortiden med de tankesett og virkelighetsforståelser som formet dem. I likhet med disse visuelle objektenes komplekse historisitet, er tid ikke bare en fysisk realitet, men også kulturhistoriske konstruksjoner: middelalderens syklisk-typologiske tid, kristen-astrologisk tid, moderne abstrakt klokketid, og individuelt erfart biografisk tid. Felles for disse tidserfaringene er imidlertid implikasjonen av en romlig dimensjon. Hvordan forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid har blitt forstått i ulike perioder betinger derfor hvordan rom og tid organiseres og persiperes i visuelle artefakter. Et karakteristisk trekk ved perioden er at alle disse tidsforståelsene eksisterer samtidig. Bilder, arkitektur, og byplanlegging kunne slik brukes også i retorisk øyemed: For å konstruere minner om seg selv for ettertiden eller for å tilrøve seg hellig eller profan autoritet ved å antyde sammenhenger i bilder og byggverk mellom fortiden og samtiden

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du:

  • Fått oversikt over sentrale kunsthistoriske objekter i tidlig moderne periode i Roma.
  • Fått en forståelse av hvordan viktige samfunnsmessige konflikter i overgangen mellom middelalderen og den moderne periode manifesterer seg i tidens billedkunst arkitektur, og byplanlegging.
  • Fått innsikt i teoretiske problemer knyttet til tidlig moderne billedforståelse og endringer i historiske forståelser av tid ved inngangen til den moderne periode.
  • Utviklet ferdigheter for analyse av tidlig moderne kunst.
  • Ervervet en forståelse av de historiske forutsetninger for vårt moderne verkbegrep, og ferdigheter for å identifisere tidsimplikasjoner i visuelle objekter mer generelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er plass til totalt 20 studenter på emnet KUN2016/4016. Søkere som har søkt og er kvalifisert til opptak på emnet ROMA2020 vil bli prioritert. Hvis det er flere kvalifserte søkere enn det er plass til på emnet, vil søkerne rangeres etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4016 – Tid og visualitet i den tidligmoderne periode

Undervisning

Det gis minimum 20 undervisningstimer. Undervisningen vil dels foregå på Blindern i form av forelesninger og seminarer og dels i Roma med base ved Det norske instituttet i Roma (DniR) hvis ekskursjon er mulig å gjennomføre.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Et muntlig fremlegg. Du skal i forkant av det muntlige fremlegget levere en skriftlig disposisjon på ca. 1 side (ca. 2300 tegn, ikke medregnet noteapparat, illustrasjoner og mellomrom.)

Skriftlig disposisjon skal du levere i Canvas.

Obligatorisk aktivitet bedømmes til godkjent eller ikke godkjent.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

 Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Høstsemesteret 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2016 er en semesteroppgave.

Oppgaven skal være på ca. 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Du skal levere semesteroppgaven i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Informasjon om KUN2016 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver høst fra 2021

Eksamen

Annenhver høst fra 2021

Undervisningsspråk

Norsk