KUN4061 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et fordypningsemne i den moderne kunstens gjennombrudd i Norge og Norden. Fordypningen er knyttet til IFIKKs satsningsområde innenfor norsk og nordisk kunst. 

Temaer som blir behandlet spenner fra realisme over symbolismen frem til 1900 med vekt på hvordan internasjonale impulser gir seg lokale og individuelle utslag i nordisk kunst. Kunstpolitiske grupperinger, relevant kunsthistorisk og teoretisk litteratur vil bli gjennomgått, sammen med en rekke kunstnerskap.

Det vil bli lagt særlig vekt på Edvard Munch og hans rolle i periodens europeiske billedkunst.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du kunne:

  • opparbeide deg bred kunnskap om norsk og nordisk billedkunsts utvikling og endring innen perioden, på basis av pensumlitteraturen.
  • redegjøre for den felles visuelle tradisjonen innenfor ulike medier som er aktuelle innenfor perioden, formspråk og motivtyper. Du vil kunne plassere dette inn i en felleseuropeisk ramme gjennom relevant eksempler fra europeisk kunsthistorie.
  • analysere og sammenligne kunstverk og plassere verkene opp mot en kunstteoretisk bakgrunn.
  • analysere kunstverk fra denne perioden med utgangspunkt i begrepsapparatet fra pensumlitteraturen med en fordypelse i kunstteori.
  • bli kjent med relevante teorier og problemstillinger for periodens kunstproduksjon og utvikle en kritisk reflekterende holdning til disse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av 28 undervisningstimer, bestående av forelesninger og seminar.

Det er anbefalt at du følger forelesningene og at du deltar aktivt i seminarundervisningen.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Publisering i wiki

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk aktivitet er gyldig det semesteret den godkjennes, samt de to neste semesterne det gis undervisning i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4061 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 7-9 sider à 2300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Hjemmeeksamen besvarer du i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaver. Se informasjon om Inspera nedenfor.

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Tidligere eksamensoppgaver.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Vi tar forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk