LAT2100 – Latinsk språkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet gjennomgås latinens språkhistorie fra den indoeuropeiske opprinnelsen fram til begynnelsen av de romanske språkene. Hovedvekten ligger på den indre språkhistorien, men også ytre språkhistorie gjennomgås. Både leksikon, fonologi, morfologi, syntaks og semantikk behandles.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for sentrale endringer fra indoeuropeisk til latin og fra latin til de romanske språkene
  • beskrive de viktigste trekkene i latinens ytre historie
  • lese tekster på arkaisk latin og på etterklassisk latin
  • gjenkjenne typiske trekk og stadier i utviklingen av det latinske språket.
  • gjøre greie for bruken av ulike språkformer i forskjellige typer latinsk litteratur

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I, LAT1002 – Innføring i latin II og LAT1105 – Latinsk grammatikk I eller tilsvarende forkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har avlagt eksamen i minst ett av følgende emner:

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LAT4100 – Latinsk språkhistorie

Undervisning

10 dobbelttimer seminarundervisning, der det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Emnet har felles undervisning med LAT4100 – Latinsk språkhistorie.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk klasseromsprøve

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Dersom klasseromsprøven ikke godkjennes første gang, får du anledning til å forsøke på nytt. Godkjent klasseromsprøve er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

OBS: Våren 2020 gjelder følgende grunnet koronaviruset:

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

- To skriftlige innleveringer i Canvas innen fastsatte frister

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn (ikke medregnet litteraturliste).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)