Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Tyrkisk A er et første møte med moderne tyrkisk skriftspråk og talemål og introduserer moderne tyrkisk språk og grammatikk.

Emnet gir en innføring i alle de fire grunnleggende språkferdighetene lytting, snakking, lesing og skriving, men legger hovedvekten på språkets grunnleggende grammatiske strukturer, samt å bygge opp et enkelt ordforråd.

Emnet må sees i sammenheng med TYR1020 – Tyrkisk B og TYR1030 – Tyrkisk C som fortsetter gjennomgangen av den grunnleggende grammatikken og legger grunnlag for utenlandsoppholdet i TYR2010 – Tyrkisk D

Fokuset på grammatikk gir et nødvendig grunnlag for å kunne forholde seg til språket i både skriftlig og muntlig form. I tillegg introduseres enkle dialoger for å praktisere grammatikken.

Emnet er beregnet på studenter uten forkunnskaper i tyrkisk.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å kunne:

 • gi korrekt tyrkisk uttale
 • innføring i grunnleggende tyrkisk grammatikk
 • elementært tyrkisk ordforråd
 • lese og skrive enkle setninger på tyrkisk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse.     

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYR1110 – Tyrkisk 1 (nedlagt)

Undervisning

Totalt 6 timer undervisning i uken:

 • Seminarundervisning: 5 timer seminarundervisning
 • Teaching assistent: 1 time

Den første uken (uke 34) er det obligatorisk intensiv grammatikkundervisning med arabisk og persisk.

Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning. Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier for god faglig uttelling.

Obligatoriske aktiviteter

 • To kvalifiseringsprøver
  • Bestå minst en av to kvalifiseringsprøver. 
 • Obligatorisk oppmøte til begge kvalifiseringsprøvene
  • Ved gyldig fravær på kvalifiseringsprøvene tilbys det kun en ekstra mulighet for å ta kvalifiseringsprøven.

Informasjon om datoer for kvalifiseringsprøvene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen består av tre deler. Du må bestå alle tre delene for at eksamen som helhet skal være bestått.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet tilbyr kontinuasjonseksamen for de som stryker på ordinær eksamen. Studenter som leverer blankt eller trekker seg under eksamen har ikke rett til kontinuasjonseksamen med mindre man leverer legeerklæring datert samme dag.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig med utsatt eksamen, som er for kandidater som er syke eller har annen gyldig grunn for fravær på ordinær eksamen.

Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres kun én gang.

NB! Du har ikke krav på ny eksamen om du ikke møter til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk

Tyrkisk og norsk