SPA2314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr varierende fordypningsstudium i et utvalg tekster og kulturelle produksjoner fra spanskspråklig litteratur. Tekstene er representative for et tema som binder dem sammen. Temaet kan være knyttet til en spesifikk historisk hendelse eller periode (for eksempel litteratur om spansk borgerkrig eller kolonial Amerika), til en type forbindelse eller samfunnsendringer (for eksempel litteratur og medier eller litteratur og samfunnskritikk), eller til mellommenneskelige relasjoner (for eksempel litteratur og kjærlighet eller litteratur og kjønn). Det legges vekt på tekstlesning, resepsjon og forståelse for temaets egenart.

Tema våren 2021:

21st-century trends. Queer and feminist narrative in Latin America

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Lese og analysere tekster av en viss vanskelighetsgrad.

  • Gjøre rede for samspillet mellom tekstene og det aktuelle temaet.

  • Fortolke tekstene både skriftlig og muntlig og sette dem inn i en større tematisk sammenheng.

  • Drøfte sentrale aspekter ved temaet.

  • Anvende et relevant begrepsapparat i fortolkningen av tekstene og temaet.

Se semesterets sensorveiledning for mer konkret informasjon om hva som forventes av kunnskap inneværende semester.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Har du tilsvarende emner fra andre institusjoner, må du søke om å få det godkjent ved UiO. Send dokumentasjonen til studiekonsulenten i god tid før emneoppmeldingen starter.

Anbefalte forkunnskaper

IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) eller SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium

Undervisning

Seminarer, 2 timer per uke i 10 uker. 20 timer til sammen.

Du er forventet å delta aktivt i seminarene. Undervisningen gis felles med SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre).

Obligatoriske aktiviteter:

  • En muntlig presentasjon på ca. 15-20 minutter

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Alle de obligatoriske aktivitene må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du tar emnet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Emnets vurderingsform er en semesteroppgave med et omfang på maks 15 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). 

Sensorveiledninger og tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk