FINF4022 – Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg bred innføring i vitenskapelig metode innen jus, informatikk og samfunnsfag. Det blir herunder lagt vekt på intervjuer, rettsdogmatisk metode, dokumentstudier og kildekritisk metode. Samtidig blir det lagt vekt på samspill og overlapp mellom ulike metoder.

I emnet inngår også undervisning i informasjonssøking (herunder i Lovdata) og referanselære.


For studenter med opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år): Har du vurdert å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil? Emnet er en del av profilen Personvern, sikkerhet og digital forvaltning

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Kandidatene våre skal ha

  • kunnskaper om metoder som er aktuelle for å fremskaffe og analysere kildemateriale som kan inngå i masteroppgave i forvaltningsinformatikk, og hvordan metodene kan kombineres
  • kunnskaper om hvordan en kan søke og finne faglitteratur som ledd i masteroppgave i forvaltningsinformatikk
  • kunnskaper om hvordan en kan referere til litteratur og kilder som er anvendt i en masteroppgave i forvaltningsinformatikk

Ferdighetsmål

Kandidatene våre skal kunne

  • vurdere og foreslå enkle forskningsmetoder, hver for seg og i kombinasjon
  • kritisk og reflektert gjennomføre et konkret metodisk opplegg
  • søke, finne og vurdere relevant faglitteratur
  • referere til anvendte kilder og litteratur i samsvar med anerkjent system for dette

Generell kompetanse

Kandidatene våre skal utvikle

  • evne til selvstendig tenkning og kritisk refleksjon
  • kritisk-konstruktiv tilnærming til arbeidet med masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Emnet er åpent for studenter med aktiv studierett på programmene Master i forvaltningsinformatikk og Master i rettsvitenskap. Masterstudenter i forvaltningsinformatikk og masterstudenter på rettsvitenskap som har valgt profilen Personvern, informasjonssikkerhet og digital forvaltning blir prioritert.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger, kurs og 1 obligatorisk oppgave.

Eksamen

Mappeinnleveringer

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk