Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Les mer om vårsemesteret her: 
https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2020/undervisning-eksamen-v21.html

I dette emnet skal du forberede arbeidet med masteroppgaven. Et overordnet mål er å integrere de kriminologiske og metodiske kunnskapene fra KRIM4101, KRS4105 og KRS4106  og knytte dem til konkrete forskningstema. Kurset skal dessuten fungere som et samtaleforum for forelesere, veiledere og studenter. Du får mulighet til å lufte egne ideer, synspunkter, problemstillinger og temaer, og du vil få tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Du får mulighet til å delta i diskusjonen om medstudentenes forslag og tanker om sine temaer. Du vil også få veiledning på utkast til prosjektbeskrivelse i gruppe og individuelt, av seminarleder/gruppeleder. Med grunnlag i seminar og veiledning skal du komme frem til tema for masteroppgaven og utforme en problemstilling som er konkret og praktisk mulig å belyse i en masteroppgave. Du skal velge metode og tenke gjennom hvordan den egner seg til å belyse temaet og problemstilling du har valgt. Vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål må også vurderes. Du bør tenke gjennom hvilke tilnærminger, forståelser og teoretiske perspektiver som synes relevante i denne fasen. Det er utformet en mal for prosjektbeskrivelsen som vil bli brukt i undervisningen. Du vil også bli gjort kjent med personopplysningsloven og krav om meldeplikt til NSD

Hva lærer du?

Kunnskaper

 • vise hvorledes teoretiske, metodologiske og vitenskapsfilosofiske/forskningsetiske tekster har relevans for ditt og medstudenters masterprosjekter

 • få inngående kunnskap om hvordan man utarbeider en presis problemstilling og hvilke metoder som egner seg for å belyse ulike problemstillinger

 • anvende kunnskapen om hvordan man utarbeider problemstilling og velger metodisk framgangsmåte til å utvikle både ditt eget masterprosjekt og bidra i utviklingen av medstudentenes prosjekter

 • kunne gi tilbakemelding til andre studenter på skriftlige arbeider             

 • få god kjennskap til forskningsetiske problemstillinger og hvilke retningslinjer forskere må arbeide etter

 •  kunne fylle ut meldeskjema til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste

 

Ferdigheter

 • kan utforme en prosjektbeskrivelse som oppfyller anerkjente kriterier for vitenskapelig kvalitet

 • begrunne metodevalg og drøfte hvilke teoretiske perspektiver som kan være relevante i et forskningsprosjekt

 • analysere og forholde deg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normer og regler

 • bli mer fortrolig med å kommunisere muntlig og skriftlig om faglige temaer og problemstillinger

 

Generell kompetanse

 • planlegge et større forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor fastsatte tidsfrister

 • beherske begreper og uttrykksformer knyttet til forsknings- og utredningsvirksomhet

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

Opptak og adgangsregulering

Opptak på masterprogrammet Kriminologi (master - to år).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KRIM4101 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1 og

KRS4105 – Kvantitativ metode og KRS4106 – Kvalitativ metode for studenter som har opptak til masterprogrammet fra og med høst 2018, eller:

KRIM4103 – Metode eller tilsvarende for studenter som har opptak til masterprogrammet høst 2017 eller tidligere

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4002 – Prosjekt- og metodeseminar (nedlagt)

Undervisning

Adgang til undervisning

Forelesninger og seminarer/gruppeundervisning. For å få tildelt veileder forutsettes det at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studentene leverer en prosjektbeskrivelse som blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Størrelsen på prosjektbeskrivelsen skal være på 2000 – 4000 ord. 4000 ord tilsvarer om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, litteraturliste og innholdsfortegnelse kommer i tillegg.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk