Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Forhandlinger utgjør en viktig del av de fleste juristers arbeid, enten det dreier som om kontraktsforhandlinger eller forliksforhandlinger.

Jurister spiller ofte en viktig rolle ved forhandlinger om og utforming av kontraktsvilkår. Bare et fåtall av juridiske konflikter ender i retten, de fleste tvister løses ved forhandlinger eller mekling. Internasjonalt er forhandlinger er viktig akademisk fag som hviler på omfattende tverrvitenskapelig forskning.

For å bli en god forhandler er det nødvendig med både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Faget gir erfaringsbasert læring i forhandlinger gjennom bruk av rollespill, caser og andre praktiske øvelser kombinert med teori og innsikt i sentrale forskningsfunn om forhandlinger.

Hva lærer du?

I dette emnet får du grunnleggende forståelse av begreper, teorier og forskningsfunn om forhandlinger. Du får også kunnskap om forhandlinger i rettslige sammenhenger, samt om etiske spørsmål og dilemmaer som oppstår i forhandlinger.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er student på studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Begrenset antall plasser. Du søker om plass på emnet ved å søke om opptak til undervisningen i Studentweb, de som får opptak til emnet vil bli bedt om å signere en læringsavtale på første informasjonsmøte for emnet. Eventuelle ledige plasser gjøres tilgjengelig i 2. runde i undervisningsopptaket, dersom det er ledige plasser annonseres dette på semestersiden. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått 1. - 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap (eller eksamener som kvalifiserer for fritak for disse).

Undervisning

Seminar med øvelser og rollespill. Undervisningen er obligatorisk, det er krav om 80 % oppmøte.

30 timer undervisning. I tillegg til felles undervisning skal studentene gjennomføre en del av rollespillene utenfor vanlig undervisning.

Eksamen

Hjemmeeksamen, 3 dager, ordgrensen er 4000 ord.

Det kreves korrekte henvisninger til alle kilder. Juridisk bibliotek har utarbeidet en mal for henvisninger som kan brukes i skriving av akademiske juridiske tekster.

Les om fusk på eksamen

Innlevering av hjemmeeksamen skjer i den digitale innleveringsløsningen INSPERA.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning 

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.  
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk