AST2000 – Innføring i astrofysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskjellige astrofysiske emner med vekt på de fysiske prosessene som ligger bak, numeriske løsninger av problemer og dataanalyse. Eksempler er baneberegninger, oppdagelsen av planeter rundt andre stjerner, strålingsprosesser, stjernenes liv fra fødsel til supernovaeksplosjoner, kompakte stjerner, galaksedynamikk og mørk materie, spesiell og generell relativitetsteori og sorte hull.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du innsikt i grunnleggende problemstillinger i astrofysikk.

 • kan du forklare de fysiske prosessene bak astrofysiske fenomener.

 • har du fått trening i å løse astrofysiske problemstillinger ved å kombinere analytisk regning og programmering av numeriske algoritmer.

 • har du innsikt i grunnleggende statistiske metoder som brukes til analyse av data.

 • har du fått trening i å analysere data fra astronomiske observasjoner og knytte disse observasjonene til modeller for de fysiske prosessene som ligger bak.

 • har du fått øvelse i formell skriftlig kommunikasjon av fysikk ved å skrive rapporter på form som vitenskapelige artikler.

 • har du fått trening i kritisk tenkning og vitenskapelig metode gjennom skriftlig evaluering av resultatene av eget arbeid.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

To semestre med studier på bachelorprogrammet Fysikk og astronomi (bachelor), eller tilsvarende kunnskaper. Det vil kreve en betydelig ekstrainnsats å gjennomføre emnet uten nødvendige forkunnskaper i matematikk, fysikk og programmering.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Ta kontakt med emneansvarlig eller studieadministrasjonen før forelesningen starter dersom du ikke kan møte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt.

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 4 timer interaktive forelesninger og mulighet til å gå på inntil 6 timer gruppeundervisning/seminarer/prosjektarbeid per uke (3 gruppetimer, hver av 2 timer per uke).

Eksamen

Studenter kan velge mellom to vurderingsalternativer:

Vurderingsalternativ 1: Her er totalkarakteren basert på en kombinasjon av hjemmeeksamen i form av innleveringer (teller ca. 25 % ved sensurering), samt. en 4 timers avsluttende skriftlig eksamen (teller ca. 75 % ved sensurering). Merk at i tillegg må 2 innleveringer være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Endelig karakter fastsettes i dette tilfellet etter en helhetsvurdering av resultatene fra de to eksamenene.

Vurderingsalternativ 2: Her skal studenten gjøre et større prosjektarbeid, med hjemmeeksamen og mulig muntlig presentasjon. Temaene som testes i prosjektarbeidet tilsvarer det som testes på andre måter i vurderingsform 1. Hele karakteren fastsettes på grunnlag av prosjektarbeidet.

Hjelpemidler til eksamen

 • Angel/Øgrim og Lian: Fysiske størrelser og enheter
 • Rottman: Matematisk formelsamling
 • Elektronisk kalkulator av godkjent type

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2022 12:10:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk