FYS5810 – Fysikkdidaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for studenter ved Lektorprogrammet, studieretning realfag, som har valgt 60- eller 80-gruppe i fysikk. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i programfaget fysikk i den videregående skole og vil gi praktisk erfaring i å planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning og læringsaktiviteter i fysikk. Emnet involverer teoretiske og praktiske komponenter og gir et innblikk i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen. Emnet gir også trening i å reflektere over forskningslitteratur innen fysikkdidaktikk.

Emnet er ett av fem "fagdidaktikk i praksis"-emner som går i 9. semester. To av disse fem emnene, sammen med PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning, PROF3025 – Ledelse av elevers læring og PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring, oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til lengre økter i fysikk programfag i videregående skole.
  • har du erfaring i å møte elevers faglige utfordringer i fysikk programfag.
  • behersker du forskjellige undervisningsstrategier i fysikk programfag.
  • har du erfaring med planlegging og gjennomføring av demonstrasjoner/forsøk/programmeringsaktiviteter i fysikkundervisningen.
  • kan du utforme og begrunne fysikkundervisning basert på fagdidaktisk innsikt samt praktisk erfaring.
  • kan du nyttiggjøre deg og kritisk reflektere over fag- og forskningslitteratur knyttet til undervisning og læring i fysikk.

Opptak til emnet

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Realfag (studieretning).

Obligatoriske forkunnskaper

eller

eller andre tilsvarende emner.

I tillegg kreves følgende disiplinære emner:

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over de 8 siste ukene av høstsemesteret og inkluderer praksis.

4 timer undervisning per uke i form av seminarer, der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og framlegg av pensumlitteratur, samt planer for og refleksjon over praksis. Obligatoriske arbeidskrav i form av f.eks. presentasjoner og planer for undervisning må være godkjent før avsluttende eksamen.

Praksis vil være variert og veiledet, og omfatter i alt 7,5 dager inkludert for- og etterarbeid til undervisning. Praksisen foregår fortrinnsvis på en av UiOs universitetsskoler i Oslo-området. Praksis, og undervisning direkte knyttet til praksis, er obligatorisk og må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Praksis og obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2021 21:15:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk