FYS5810 – Fysikkdidaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for studenter ved Lektorprogrammet, studieretning realfag, som har valgt 60- eller 80-gruppe i fysikk. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i programfaget fysikk i den videregående skole og vil gi praktisk erfaring i å planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning og læringsaktiviteter i fysikk. Emnet involverer teoretiske og praktiske komponenter og gir et innblikk i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen. Emnet gir også trening i å reflektere over forskningslitteratur innen fysikkdidaktikk.

Emnet er ett av fem "fagdidaktikk i praksis"-emner som går i 9. semester. To av disse fem emnene, sammen med PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning, PROF3025 – Ledelse av elevers læring og PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring, oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til lengre økter i fysikk programfag i videregående skole.
  • har du erfaring i å møte elevers faglige utfordringer i fysikk programfag.
  • behersker du forskjellige undervisningsstrategier i fysikk programfag.
  • har du erfaring med planlegging og gjennomføring av demonstrasjoner/forsøk/programmeringsaktiviteter i fysikkundervisningen.
  • kan du utforme og begrunne fysikkundervisning basert på fagdidaktisk innsikt samt praktisk erfaring.
  • kan du nyttiggjøre deg og kritisk reflektere over fag- og forskningslitteratur knyttet til undervisning og læring i fysikk.

Opptak til emnet

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Realfag (studieretning).

Obligatoriske forkunnskaper

eller

eller andre tilsvarende emner.

I tillegg kreves følgende disiplinære emner:

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over de 8 siste ukene av høstsemesteret og inkluderer praksis.

4 timer undervisning per uke i form av seminarer, der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og framlegg av pensumlitteratur, samt planer for og refleksjon over praksis. Obligatoriske arbeidskrav i form av f.eks. presentasjoner og planer for undervisning må være godkjent før avsluttende eksamen.

Praksis vil være variert og veiledet, og omfatter i alt 7,5 dager inkludert for- og etterarbeid til undervisning. Praksisen foregår fortrinnsvis på en av UiOs universitetsskoler i Oslo-området. Praksis, og undervisning direkte knyttet til praksis, er obligatorisk og må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Praksis og obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2022 06:15:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk