FYS9250 – Biomedisinsk instrumentering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Medisinsk terminologi. Allmenn diagnostikk. Elektrofysiologiske metoder som EKG, EEG, EMG, defibrillator og pacemaker. Målemetoder for respirasjon og sirkulasjon. Metoder for intensivovervåking. Klinisk-kjemiske målemetoder. Desinfeksjon/sterilisering, sensorer. Bildedannende teknikker: røntgen, nukleærmedisin, ultralyd, magnetisk resonans. Støtteinstrumentering som kuvøse, respirator, narkoseapparat, dialyseapparat og hjerte-lungemaskin. Kirurgiske teknikker med diatermi og laser.

Hva lærer du?

Studenten skal lære å:

 • Forstå grunnleggende medisinsk terminologi som er relevant for aktuell biomedisinsk instrumentering.
 • Forstå og beskrive de fysiske og medisinske prinsippene som ligger til grunn for aktuell biomedisinsk instrumentering.
 • Gjøre rede for ulike typer billeddannende metoder, sammenlikne fordeler og ulemper, forstå begrensninger og drøfte hvilke metoder som er best egnet for ulike patologiske diagnoser.
 • Forstå faremomenter med ulike instrumenteringsmetoder og kjenne til grunnleggende elektrisk sikkerhet.
 • Forklare og beskrive ulike typer diagnostiske målemetoder for bestemmelse av humane biopotensialer og instrumenteringen til dette formålet.
 • Forklare og beskrive ulike typer diagnostiske målemetoder for ulike humane variable og instrumenteringen til dette formålet.
 • Forklare og beskrive ulike typer terapeutiske behandlingsmetoder der medisinsk-teknisk utstyr er sentrale elementer og med tilhørende intstrumentering.
 • Analysere og bedømme de ulike diagnostiske og terapeutiske metoders effekt, farepotensialer, fysiske prinsipper, muligheter og utviklingspotensialer for ulike medisinske prosedyrer.
 • Forstå biomedisinsk instrumenterings plass i moderne sykehusbehandling.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 forelesningstimer per uke.

Emnet inkluderer en obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen. I prosjektoppgaven vil kandidaten gå i dybden og sammenligne tre forskjellige diagnostiske teknologier brukt for samme diagnose, og analysere fordeler, ulemper og muligheter (for eksempel CT/MR/PET). 

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret, 2 timer, som teller 40 % ved sensurering.
 • Avsluttende muntlig eller skriflig eksamen, som teller 60% ved sensurering.

Skriftlig eksamen midt i semesteret må være bestått før avsluttende eksamen.

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4250 – Biomedisinsk instrumentering

Hjelpemidler til eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 12:12:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)