Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg en beskrivelse av jordas atmosfære (inkl. ozon og UV-stråling), magnetfelt og nordlysfenomenet, og hvordan dette påvirkes av sola og solvinden. Nordlyset er et resultat av vekselvirkningen mellom solas atmosfære og jordas atmosfære. Nordlyset gir således informasjon om energi-overføringen fra solvinden til vårt nære verdensrom (magnetosfæren). Variasjonene i energi-tilstanden til magnetosfæren er grunnlaget for begrepet romvær. Kunnskap om atmosfæren og strålingsmiljøet rundt jorda (romvær) og andre planeter er av praktisk betydning for operasjoner i rommet (satellitter, romferger og romstasjoner), og dessuten av fundamental betydning for å forstå klimavariasjoner.

Kurset vil også ta for seg bakke- og satellitt-instrumentering for fjernmåling og in-situ-målinger av fenomen i romplasma. Plasma er en gass av elektrisk ladde partikler. 99% av Universet er i en plasmatilstand, dvs at kunnskap om nordlys og romfysikk er av universell betydning, og har et bredt spekter av anvendelsesområder innen astrofysikk.

Hva lærer du?

Studenten bør etter kurset ha grunnleggende kjennskap til atmosfærens sammensetning og solstrålenes gang gjennom atmosfæren. De bør vite hvordan ozon dannes og brytes ned og kjenne til måleprinsipper for ozonlagets tykkelse. Begreper som UV-dose, UV-indeks og Dobsonenheter (DU) bør være kjent.

Studenten må etter kurset kunne beskrive jordas magnetfelt og kunne likningene både for enkeltpartikkelbevegelser og MHD-beskrivelsen av magnetisert plasma. De bør kjenne til plasmatransport i polkalottene drevet av solvinden, og kunne gi en detaljert beskrivelse av elektriske strømsystemer i grenseflaten mot solvinden, i magnetosfæren, i jordas øvre atmosfære, og hvordan disse strømsystemene kan overvåkes ved hjelp av magnetiske feltmålinger. Studenten må kunne gi en detaljert beskrivelse av nordlysfenomenet. Begreper som Lorentz kraft, gyrobevegelse, ExB-drift, Chapman-lag, Hall- og Pedersen-strømmer, ringstrøm, elektrojet, magnetisk Reynolds tall, og magnetisk reconnection bør være kjent. De bør kunne redegjøre for definisjonen av romværbegrepet og kunne gi eksempler på hvordan moderne infrastruktur kan påvirkes negativt av solstormer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-MEK1110 – Mekanikk, FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2130 – Svingninger og bølger og FYS2140 – Kvantefysikk.

Overlappende emner

3 studiepoengs overlapp mot hhv. FYS250 og FYS260, som ble undervist siste gang høsten 2002.

Undervisning

Emnet går over et semester m/ 4 timer forelesninger og 2 timer kollokvier per uke. Emnet inneholder obligatoriske oppgaver og en prosjektoppgave. Emnet inkluderer feltarbeid på nordlys ved Andøya rakettskytefelt i samarbeid med NAROM (forbehold om økonomi).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig midttermineksamen (medio oktober) som vektes ca. 20% . Prosjektoppgave der tema skal være godkjent i samråd med faglærer per 1. november og leveres innen 1.desember. Oppgaven karaktersettes og utgjør ca. 20% av endelig karakter. Avsluttende muntlig eksamen (primo desember) som vektes ca. 60%. Endelig karakter i emnet fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Eksamensforsøk i FYS3610 – Romfysikk (nedlagt) teller som eksamensforsøk i emnene:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering:

- rapport fra høstsemesteret 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble avviklet etter høsten 2017.

Det vil bli erstattet av FYS3600 fra og med høsten 2018.

Eksamen

Eksamen tilbys høsten 2018 og høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)