Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Naturgeografi er læren om jordas landformer og prosessene som former og utvikler landskapet. Emnet gir en oversikt over fordelingen og dannelsen av de viktigste globale landskapstyper, samt hvordan geologi og klima har betydning for de enkelte landformer. Virkninger av klimaendringer og menneskets innflytelse på landskapet i nåtid og fortid belyses. Det gis også en innføring i kart og geografisk databehandling ved hjelp av geografiske informasjonssystemer (GIS).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kunne forklare jordas oppbygning, grunnleggende meteorologiske prosesser og har kunnskap om verdens klima- og vegetasjonssoner
 • ha innsikt i de grunnleggende prinsippene for eksogene og endogene prosesser som former landskapet på jordoverflaten
 • kjenne til klimautviklingen i Nordområdet gjennom geologisk tid, med vekt på Pleistosen, og forklare glasiasjoner og relaterte landformer
 • ha kjennskap til konsekvensen av klimaendringer på naturmiljøet
 • ha innsikt i å bruke digitale kart og satellittbilder i geografiske informasjonssystemer, og kunne gjennomføre enkle romlige analyser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før undervisningsstart feltkurs/ekskursjon i GEO1010:

For studenter som tar GEO1010 høsten 2012 eller senere gjelder at GEO1010 ikke kan inngå i grad før følgende emne er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Overlappende emner

Emnet ses i sammenheng med GEO1021 ved praktisering av tregangersregelen.

Undervisning

Undervisningen går over ett semester (ca 15 uker) med 4 timer forelesinger og 2 timer kurs/gruppeundervisning per uke. I tillegg kommer en obligatorisk ekskursjon helt i starten av semesteret (3 dager, overnatting), og en obligatorisk ekskursjon i siste halvdel av oktober (1-2 dager, ingen overnatting).

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i feltkurs/ekskursjon er det et krav at følgende emne må være bestått:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 når du møter til feltkurs/ekskursjon.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En skriftlig feltrapport fra Finseoppholdet (teller ca 20%) leveres i siste halvdel av september. En muntlig gruppepresentasjon på tema fra Ringeriksekskursjon (teller ca 20%) holdes i slutten av oktober/begynnelsen av november. Begge deleksamener må bestås. I tillegg er det 3-4 korte innleveringer/presentasjoner av øvelsesoppgaver som må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av semesteret (teller ca 60%). Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de enkelte deleksamener.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert høsten 2012 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt, undervist siste gang høsten 2016.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk