Dette emnet er erstattet av GEO3030 – Livets utvikling.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter utviklingen av det tidligste livet på Jorda fram til moderne livsformer. Bare fragmenter av tidlige tiders liv er kjent, og vi benytter fossiler som på best mulig måte dokumenterer de store sprangene i livets utvikling. Sentralt er overgangen fra encellet til flercellet liv, etablering av liv på land, de store overgangene innen virveldyrene, plantenes endring av landskapet, utryddelse av arter og artsdannelser, og menneskets tidligste slektninger. Studier av unike fossilforekomster (lagerstätten) og fossiler fra Naturhistorisk museum danner grunnlaget for emnet. Fossiliseringsprosessene som gjennomgås, krever kunnskap innen både geologi og biologi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

  • innblikk i livets utvikling gjennom Jordas historie, og forståelse for hvordan fossiliseringsprosessene legger begrensninger for denne kunnskapen
  • kunnskap om hvordan fossiler kan oppbevares under ekstraordinære forhold, og hvordan fossiler kan brukes til å tolke evolusjonære historier
  • et godt grunnlag for videre studier av fossiler

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og øvelser, tilsvarende 6 t undervisning per uke. Obligatorisk innlevering av rapporter som må godkjennes før du kan gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer), teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO3030 – Livets utvikling ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet videreføres som GEO3030 høsten 2019.

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk