BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Cellene, og molekylene de består av, er de grunnleggende elementene i alt liv. I dette emnet lærer du om de viktigste biologiske molekylene og prosessene de er involvert i, om DNA, gener, proteiner og deres regulering. Du lærer også om oppbygging av celler og celledeling, og om encellede organismer. Emnet har en praktisk del, hvor du vil lære grunnleggende metoder for å kunne gjøre eksperimenter med celler og biologiske molekyler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvilke strukturer eukaryote og prokaryote celler består av og hvordan de kommuniserer og samspiller med omgivelsene.
 • har du kjennskap til hvordan membraner er sammensatt av proteiner og lipider og hvordan de fungerer i eukaryote celler.
 • har du kjennskap til hvordan DNA, gener og kromosomer er bygget opp, hvordan DNA repliseres (kopieres) og hvordan celler deler seg.
 • vet du hvordan genetiske egenskaper videreføres fra en foreldregenerasjon til deres avkom.
 • vet du hvordan gener gir opphav til proteiner og andre genprodukter, og hvordan uttrykk av gener reguleres i prokaryote og eukaryote celler.
 • har du kjennskap til grunnleggende kreftbiologi.
 • kjenner du til grunnleggende celle- og molekylærbiologiske metoder.
 • kan du planlegge og utføre laboratorieforsøk og presentere resultatene i form av en laboratoriejournal eller prosjektrapport.
 • vil du kunne kommunisere celle- og molekylærbiologiske problemstillinger med faglærere og medstudenter

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Forelesninger (kan gis som podcast)

 • Klasse/gruppeundervisning (obligatorisk) 

 • Laboratorieundervisning med innlevering av laboratorie- og prosjektrapporter (obligatorisk)

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente laboratorie- og prosjektrapporter og obligatorisk gruppeundervisning er gyldig i 3 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, laboratorieøvelsene og gruppeundervisningen. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen i Inspera, 3 timer, som teller 100% ved sensurering.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.​

Trekk fra eksamen:

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 20:14:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk