BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Cellene, og molekylene de består av, er de grunnleggende elementene i alt liv. I dette emnet lærer du om de viktigste biologiske molekylene og prosessene de er involvert i, om DNA, gener, proteiner og deres regulering. Du lærer også om oppbygging av celler og celledeling, og om encellede organismer. Emnet har en praktisk del, hvor du vil lære grunnleggende metoder for å kunne gjøre eksperimenter med celler og biologiske molekyler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • beskrive og sammenligne strukturer i eukaryote og prokaryote celler og beskrive hvordan celler kommuniserer og samspiller med omgivelsene.
 • beskrive hvordan membraner er sammensatt av lipider og proteiner og forklare hvordan de fungerer i eukaryote celler.
 • forklare hvordan DNA, gener og kromosomer er bygget opp, hvordan DNA replikeres (kopieres) og hvordan celler deler seg.
 • forklare hvordan genetiske egenskaper videreføres fra en foreldregenerasjon til deres avkom.
 • forklare hvordan genene uttrykkes og gir opphav til genprodukter, hvordan de koder for proteiner, og forklare og sammenligne hvordan uttrykk av gener reguleres i prokaryote og eukaryote celler.
 • anvende kunnskap om celler og celledeling til å forklare til grunnleggende begreper innen kreftbiologi.
 • forklare og anvende grunnleggende celle- og molekylærbiologiske metoder.
 • planlegge og gjennomføre laboratorieforsøk og presentere resultatene i form av en laboratoriejournal eller prosjektrapport.
 • kommunisere celle- og molekylærbiologiske problemstillinger med faglærere og medstudenter

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet må tas før første laboratorieøvelse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Forelesninger

 • Klasse/gruppeundervisning (obligatorisk) 

 • Laboratorieundervisning med innlevering av laboratorie- og prosjektrapporter (obligatorisk)

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente laboratorie- og prosjektrapporter og obligatorisk gruppeundervisning er gyldig i 3 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, laboratorieøvelsene og gruppeundervisningen. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undevisning 

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 17:14:00

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk