BIOS1150 – Biologisk mangfold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende oversikt over livets mangfold - inkludert bakterier, protister (dvs. alger og encellete dyr), sopp, planter og dyr. Artenes/gruppenes utviklingsmessige slektskap (klassifikasjon), biologi og økologi er sentrale tema på forelesninger, laboratorieøvelser og kollokvier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • Har du grunnleggende kunnskap om mangfoldet av bakterier, protister, planter, sopp og dyr.
 • Har du kunnskap om viktige arter og grupper i norsk natur, inkludert deres evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til livsmiljøet.
 • Har du ferdigheter i bruk av mikroskop og stereoluper i studier av organismers anatomi og struktur.
 • Har du kjennskap til metoder for indentifisering av organismer.
 • Har du kjennskap til sentrale habitattyper og hvilke arter og grupper som er vanlige i disse.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse i BIOS1150:

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Forelesninger

 • Kollokvieundervisning

 • Obligatorisk laboratorieundervisning med innlevering av obligatoriske labrapporter 

Obligatoriske labrapporter og undervisning må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student

Godkjente obligatorisk aktiviteter er gyldige i 5 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Obligatoriske labrapporter og undervisning må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 03:15:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk