BIOS2210 – Terrestrisk zoologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale arter og grupper av virvelløse dyr (invertebrater) og ryggstrengdyr i det terrestre miljøet med vekt på det norske artsmangfoldet. Emnet setter det norske artsmangfoldet inn i en fylogenetisk/evolusjonær sammenheng med fokus på klassifikasjon av ulike arter og grupper, der også utbredelse og økologi er sentrale tema. Det avholdes også feltekskursjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kjennskap til terrestre arters evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til miljøet
 • kan du gjenkjenne viktige arter og grupper i norsk natur
 • behersker du egnet bestemmelseslitteratur
 • har du kunnskap om utbredelsen og økologien til viktige arter og grupper i norsk natur

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS2210:

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • Forelesninger

 • Laboratorieundervisning (obligatorisk)

 • Feltekskursjoner (obligatorisk)

Alle obligatoriske aktiviteter, inkludert rapporter fra laboratorieøvelser og feltekskursjoner,  må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Eksamen i systematikk (artskunnskap) i siste del av semesteret som teller 30% ved sensurering.

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70% ved sensurering.

Alle obligatoriske aktiviteter, inkludert rapporter fra laboratorieøvelser og feltekskursjoner, må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 18:20:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk