Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor og jern. Disse elementene påvirker  klimasystemet, biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, og den kjemiske sammensetningen av miljøet. Emnet fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene. Mange av FNs bærekraftsmål er nært knyttet til endringer i økosystemtjenester. Dette er et overordnet perspektiv i emnet.  Hovedfokus i emnet er på terrestriske system, inkludert jord, vegetasjon og ferskvann.

Forelesninger, datalab og kollokvier/workshop i emnet holdes felles for emnene: GEO3070, KJM3070, KJM4070 og BIOS3070. 

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • Ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land.
 • Ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor, svovel og kvikksølv.
 • Kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene.
 • Kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen.
 • Kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer.
 • Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser.
 • Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for spesiering av forbindelser i naturlige komplekse vannprøver.
 • Kunne utføre enkle massebalanseberegninger

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS3070 og BIOS4070 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2.  Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslingsstudenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emne være tatt før første ekskursjon:

HMS0504 – Feltsikkerhet

Grunnleggende kunnskaper i kjemi og økologi

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger

 • Kollokvier

 • Obligatorisk datalab/feltarbeid/ekskursjon 

 • Obligatoriske innleveringer

 • Obligatorisk forelesning på 30 minutter der det redegjøres for hvordan kunnskap i biogeokjemi er nødvendig for å forstå et fritt valgt miljøproblem

Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no før forelesningen starter. Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

BIOS3070 – Biogeokjemi, KJM3070 – Biogeokjemi, KJM4070 – Biogeokjemi og GEO3070 – Biogeokjemi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2022 11:18:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)