Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor og jern. Disse elementene er også knyttet til biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, til den kjemiske sammensetningen av miljøet. Emnet fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene.

Forelesninger, datalab og workshop i emnet holdes felles med KJM3070 – Biogeokjemi og KJM4070 – Biogeokjemi. Kollokviene holdes særskilt for de to fagområdene.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • Ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land. 
 • Ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor, svovel og kvikksølv.
 •  Kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene.
 •  Kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen.
 •  Kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer.
 •  Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser.
 •  Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for spesiering av forbindelser i naturlige komplekse vannprøver.
 •  Kunne utføre enkle massebalanseberegninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet må tas før første laboratorieøvelse.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i kjemi og økologi

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokvier 
 • Obligatorisk miljødata workshop (ca. 4 timer)
 • Obligatorisk lab (ca. 6 timer)
 • Obligatoriske innleveringer

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Eksamen

 • Skriftlig digital eksamen på 3 timer som teller 100%

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med KJM3070 – Biogeokjemi og KJM4070 – Biogeokjemi ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)