Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor og jern. Disse elementene påvirker klimasystemet, biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, og den kjemiske sammensetningen av miljøet. Emnet fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene. Mange av FNs bærekraftsmål er nært knyttet til endringer i økosystemtjenester. Dette er et overordnet perspektiv i emnet.  Hovedfokus i emnet er på terrestriske system, inkludert jord, vegetasjon og ferskvann, og vekselvirkninger med atmosfæren.

Forelesninger, datalab og workshop i emnet holdes felles for emnene: GEO3070, KJM3070, KJM4070 og BIOS3070.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du

 • ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land
 • ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor, svovel og kvikksølv
 • kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene
 • kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen
 • kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer
 • kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser
 • ha innsikt i luftprøveanalyse, bruk av luftprøvedata
 • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataprogram for biogeokjemisk modellering av jord og vannsystemer
 • kunne utføre enkle massebalanseberegninger

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for geofag og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre programstudenter
 3. Enkeltemne- og utvekslingsstudenter

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke følgende spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Du må i tillegg ha én av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emne må tas før første laboratorieøvelse:

Følgende emne må tas før første feltarbeid:

Grunnleggende kunnskaper i kjemi og økologi.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av

 • forelesninger
 • kollokvier
 • obligatorisk miljødataworkshop
 • obligatorisk lab/feltarbeid/ekskursjon 
 • obligatoriske innleveringer

Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Det er obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no) før forelesningen starter.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2022 11:16:04

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)