Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor og jern. Disse elementene påvirker klimasystemet, biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, og den kjemiske sammensetningen av miljøet. Emnet fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene. Mange av FNs bærekrafts mål er nært knyttet til endringer i økosystemtjenester. Dette er et overordnet perspektiv i emnet.  Hovedfokus i emnet er på terrestriske system, inkludert jord, vegetasjon og ferskvann, og vekselvirkninger med atmosfæren.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • Ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land.
 • Ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor og svovel.
 • Kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene.
 • Kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen.
 • Kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer.
 • Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser.
 • Ha innsikt i luftprøveanalyse, bruk av luftprøvedata
 • Ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataprogram for biogeokjemisk modellering av jord og vannsystemer.
 • Kunne utføre enkle massebalanseberegninger

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnene KJM3070 – Biogeokjemi og KJM4070 – Biogeokjemi har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Bachelorprogramstudenter ved kjemisk institutt og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2. Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslingsstudenter.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emne må tas før første feltarbeid:

Følgende emne må tas før første laboratorieøvelse:

Grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester. Undervisningen består av:

 • Forelesninger
 • Kollokvier
 • Obligatorisk miljødata workshop
 • Obligatorisk lab/feltarbeid/ekskursjon 
 • Obligatoriske innleveringer

Forelesninger, datalab og workshop i emnet holdes felles for emnene: GEO3070 – Biogeokjemi, KJM3070 – Biogeokjemi, KJM4070 – Biogeokjemi, BIOS3070 – Biogeokjemi og BIOS4070 – Biogeokjemi.

Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første obligatorisk feltarbeid/laboratorieøvelse

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: GEO3070 – Biogeokjemi, KJM4070 – Biogeokjemi, BIOS3070 – Biogeokjemi og BIOS4070 – Biogeokjemi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 16:25:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)