BIOS5913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler membranstruktur, transport av proteiner inn i det endoplasmatiske retikulum (ER), gjennom Golgi-apparatet og ut av cellen; kjemisk modifisering av proteiner; forskjellige former for endocytose og intracellulær transport; faktorer som regulerer intracellulær transport og fusjon med forskjellige organeller; og nylig oppdagede transportveier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

  • Ha en oversikt over ulike intracellulære transportveier i eukaryote celler, og ha forståelse for hvordan lipider og proteiner påvirker og styrer disse prosessene.
  • Ha kjennskap til eksempler på hvordan disse transportveiene påvirker andre cellulære og fysiologiske prosesser som involverer signalering, cytoskjellettet og liknende.
  • Diskutere hva som regnes som er etablert kunnskap og hva som fortsatt er usikkert innen feltet.
  • Søke i relevant litteratur, lese original- og oversiktsartikler om cellebiologiske emner og presentere dem til medstudenter.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er en deltakerbegrensning på 30 studenter.

Emnene BIOS5913 og BIOS9913 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

BIOS3700 – Cellebiologi 2 BIOS4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av

  • forelesninger (15 timer)
  • kollokvier (15 timer)

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og forelesningene må regnes som pensum. Det er obligatorisk deltagelse på både forelesninger og kollokvier. Det er krav om 80% deltagelse.

Emnet går over 2 uker.

Eksamen

Obligatorisk deltagelse på forelesninger og kollokvier må være godkjent for å gå opp til eksamen.

  • Muntlig eksamen på slutten av kurset  i form av en individuell presentasjon av en artikkel over et gitt emne relatert til temaer som er undervist. Teller 100 %

 Som eksamensforsøk i dette emnet teller forsøk i følgende emner: BIOS9913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport, MBV4240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (videreført),MBV9240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 06:14:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk