Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over planter, dyr og sopp med vekt på det norske artsmangfoldet. Artenes/gruppenes klassifikasjon, biologi og økologi er sentrale tema. Det vil også bli gitt en generell innføring i habitattyper og forskning rundt biomangfold inkludert bevaringsbiologi.

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om viktige arter og grupper i norsk natur, deres evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til miljøet. De vil også oppnå fortrolighet med identifikasjon ved hjelp av egnet bestemmelseslitteratur og få generell kunnskap om habitattyper og biomangfoldforskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For etteranmelding til kurset, kontakt studieseksjonen ved Biologisk institutt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO1200:

For studenter som tar BIO1200 våren 2013 eller senere gjelder at BIO1200 ikke kan inngå i grad før MNHMS0015, MNHMS0010LS og MNHMS0015FS er bestått.

Spesielle opptakskrav:

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 - Grunnkurs i biologi

Overlappende emner

 

Det kan ellers være en viss overlapp mot gamle emner, ta kontakt med studieseksjonen ved spørsmål om dette.

Undervisning

Emnet undervises over to semestre, med oppstart kun i vårsemesteret. Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, laboratorieøvelser, gruppearbeid og feltkurs. Det blir:
Lavlandsfeltkurs i Drøbak (4 dager) og på Tomb (5 dager) i juni, samt fjellfeltkurs på Finse (5 dager) i juli/august.
Feltkursene koster 150 kr. per døgn.

Obligatorisk oppmøte og innlevering av laboratoriejournaler, og obligatorisk deltakelse på feltkurs.

Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Studenter som ønsker "overgang" til BIO1200A må be om dette så
tidlig som mulig, og uansett før eksamen i juni.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorie- og feltundervisning er det et krav at emnene MNHMS0015, MNHMS0010LS og MNHMS0015FS må tas i samme semester eller være bestått tidligere enn BIO1200. Studenter som har fått registrert gyldig fravær fra disse emnene kan likevel møte på laboratorie- og feltundervisning i BIO1200.

Dette emnet bruker Fronter. Før semesterstart vil all informasjon bli gitt på semestersiden.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det avholdes fire skriftlige deleksamener i løpet av året.
Obligatoriske laboratorieøvelser og feltkurs må være godkjent for å
kunne avlegge deleksamener.

Deleksamen 1: 3 timer skriftlig eksamen avholdes i midten av
vårsemesteret, og må bestås for å kunne fortsette på kurset. Det
avholdes konte-eksamen for studenter som stryker eller trekker seg.
Eksamen teller 20% av avsluttende karakter.

Deleksamen 2: 4 timer skriftlig eksamen avholdes i slutten av
vårsemesteret. Det gis ikke konte-eksamen for de som stryker eller
trekker seg fra denne deleksamen. Det blir imidlertid gitt
utsatt-eksamen for de studenter som ikke kan ta ordinær deleksamen 2
pga. av sykdom og som dokumenterer dette ved legeerklæring. Eksamen
teller 30% av avsluttende karakter.

Deleksamen 3 er en 3 timers systematisk prøve fra feltkursene. Den
avholdes i midten av høstsemesteret. Det gis ikke konte-eksamen for de
som stryker eller trekker seg fra denne deleksamen. Det blir imidlertid
gitt utsatt-eksamen for de studenter som ikke kan ta ordinær deleksamen
3 pga. av sykdom og som dokumenterer dette ved legeerklæring. Eksamen
teller 20% av avsluttende karakter

Deleksamen 4: 4 timers skriftlig eksamen avholdes på slutten av
høstsemesteret. Det avholdes konte-eksamen for de som stryker eller
trekker seg fra denne deleksamen. Eksamen teller 30% av avsluttende
karakter.

Resultater fra deleksamener 1, 2 og 4 kan IKKE overføres til neste
undervisningsår. Derimot kan obligatoriske aktiviteter som
laboratorieøvelser og feltkursdeltagelse overføres i inntil fem år. Det
forutsettes at det faglige innholdet ikke har endret seg nevneverdig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk emneevaluering H06.

Emneevaluering gjennomført 2012.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Programrådet i biologi har besluttet å erstatte BIO1200 (20stp) med to 10 studiepoengsemner, BIO1200A (undervises hver vår) og BIO1200B (undervises hver høst). Kursene vil ha samme innhold og feltkurs som BIO1200. BIO1200 ble undervist siste gang 2013.

Undervisningsspråk

Norsk