IN3130 – Algoritmer: Design og effektivitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en gjennomgang av generelle algoritme-klasser som dynamisk programmering, heuristiske algoritmer, probabilistiske algoritmer samt av et representativt utvalg enkeltalgoritmer som løser aktuelle problemer. Det legges vekt på effektivitetsvurdering. Videre gjennomgås teorien for NP-kompletthet og for uavgjørbarhet - problemer uten en løsningsalgoritme.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN3130:

  • kjenner du og kan du programmere viktige algoritmer innen flere sentrale anvendelsesområder
  • kjenner du og kan du anvende de viktigste prinsipper for design av effektive algoritmer
  • kan du vurdere hvor effektivt en gitt algoritme er, og kjenne begrepet «polynomiske algoritmer»
  • kjenner du igjen problemer som ikke kan løses ved noen algoritme
  • kjenner du igjen problemer som kan løses algoritmisk, men ikke på noen effektiv måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført).

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4130 – Algoritmer: Design og effektivitet (nedlagt) og INF3130 – Algoritmer: Design og effektivitet (nedlagt).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk