Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Satellittkommunikasjon brukes for å tilby informasjonstjenester mellom brukere via satellitter og til kringkasting av radio og TV. Observasjonsdata sendes ned fra satellitter, og satellittene styres ved hjelp av trådløs kommunikasjon. Satellitter er autonome systemer som benytter solenergi til å drive nyttelaster. Ofte benyttes et fremdriftssystem for vedlikehold av banen, og et attitydesystem for å orientere satellitten.

Satellittkringkasting av TV og radio, nedlasting av jordobservasjonsdata og telemetri er tradisjonelle anvendelser. Eksempler på satellittkommunikasjon er Internettjenester til skip og fly, og kommunikasjon ved krisesituasjoner der satellittnettverkene fungerer uavhengig annen kommunikasjonsinfrastruktur. Det utvikles også nye anvendelser basert på utnyttelse av mindre og billigere satellitter. 

Dette emnet har til hensikt å gi en oversikt over de viktigste prinsippene innen bruk av satellitter og satellittkommunikasjon. Prinsippene for satellittsystemer beskrives med fokus på satellittbaner, oppskytning, transmisjonsteori, linkberegninger, støy, interferens, digital modulasjon og feilrettende koding. Videre beskrives det hvordan radiokanalen påvirker radiosignalene. Ulike teknikker for radioressursdeling og metoder for beregning av systemkapasitet behandles. Systemarkitektur omhandles generelt og eksempler fra aktuelle systemer presenteres.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført TEK9130 skal du

 • ha god kunnskap om de grunnleggende prinsippene innen satellittkommunikasjon og satellittkringkasting, herunder
  • radiotransmisjon
  • digital modulasjon
  • aksessmetoder
  • protokoller
 • ha innsikt i mobile og stasjonære satellittsystemer for kommunikasjon og kringkasting, og dimensjoneringen av disse
 • ha et godt grunnlag for arbeid med moderne trådløse kommunikasjonssystemer innen næringslivet eller i akademia
 • kjenne til nyere forskning innen satellittkommunikasjon

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger grunnleggende kunnskap innen radio- og/eller digitalkommunikasjon, og det være en fordel med kunnskaper fra et eller flere av fagene: UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført), UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (videreført), og UNIK4170 – Digital kommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke.

Eksamen

Emnet har to karaktergivende obligatoriske oppgaver (hjemmeeksamener) som hver teller 20 % av den endelige karakteren (tilsammen 40 %), og en avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 60 % av den endelige karakteren. Alle de tre delene må gjennomføres og bestås samme semester.

Ved stort antall kandiater kan man avholde skriftlig avsluttende eksamen; dette avgjøres i begynnelsen av semesteret.

I tillegg vil ph.d.-studenter få et spesifikt emne de skal sette seg inn i og presentere i en forelesning. Dette vil typisk være basert på en eller flere vitenskapelige artikler som går i dybden innen et fagområde. Valg av emne kan tilpasses studentenes fagprofil og interesse i hvert enkelt emne. Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK9100 – Satellittkommunikasjon (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk