TEK9150 – Radar - systemer og signalbehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i radarens virkemåte, og spesielt den digitale signalprosesseringen som benyttes i moderne systemer. I emnet gjennomgås de viktigste prosessene som har betydning for radarens ytelse, blant annet forplantning og refleksjon av elektromagnetisk stråling, radarligningen, bølgeformer, arrayantenner, Doppler-prosessering og deteksjonsteori. Gjennom regneøvelser, hvor moderne numeriske verktøy brukes, får du praktisk erfaring med numeriske metoder for digital signalbehandling og for beregning av radarytelse.

Som ph.d.-kandidat vil du i tillegg fordype deg i ett avansert emne innen radar-fagområdet. Mulige tema er blant annet passiv radar, teknikker for adaptiv beamforming og avanserte bølgeformer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset skal du:

  • Vite hvordan en radar er bygget opp og forstå prinsippene for virkemåten.
  • Ha en grunnleggende forståelse for hvordan radarsignaler forplanter seg gjennom et medium, og mekanismene for refleksjon av signalet fra mål og uønskede refleksjoner, såkalt clutter.
  • Forstå de grunnleggende prinsippene for signalprosesseringen som gjøres i en radar.
  • Kunne anslå ytelsen til en radar ut fra oppgitte parametre, for eksempel i hvilken avstand den vil være i stand til å oppdage mål av en gitt størrelse.
  • Være i stand til å vurdere hvilken type radar som egner seg til hvilken oppgave, som valg av bølgeformer, frekvensbånd, osv.
  • Kunne bruke numeriske verktøy for å beregne radarytelse og for å simulere signalprosesseringen i en radar.
  • Ha fordypet innsikt i minst ett tema innen radar, og kunne formidle dette videre.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnet forutsetter grunnleggende matematikkunnskaper, blant annet regning med komplekse tall, enkel Fourier-analyse og sannsynlighetsregning. Regneøvelsene tar utgangspunkt i moderne numeriske verktøy som Python, MATLAB, Octave, IDL eller tilsvarende, og studenter uten erfaring med ett av disse verktøy bør påregne noe ekstra innsats her.

Enkelte emner som gir nyttig bakgrunnskunnskap, men som ikke er nødvendige for å ha utbytte av emnet, er MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), FYS1120 – Elektromagnetisme.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time regneøvelser per uke gjennom hele semesteret. Fordelingen mellom forelesninger og regneøvelser kan variere gjennom semesteret.

Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før avsluttende eksamen. 

Som ph.d.-kandidat må du i tillegg ha en fordypningsoppgave, det vil si en oppgave om et studenttilpasset tema. Oppgaven presenterer du vanligvis samtidig med den avsluttende muntlige eksamen, og presentasjonen teller når karakteren din blir satt.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Én obligatorisk innleveringsoppgave må være bestått du kan ta avsluttende eksamen.

Som Ph.d-kandidat vil du i tillegg gi en presentasjon av ditt spesialpensum, gjerne på samme dag som muntlig eksamen. Presentasjonen inngår i karaktersettingen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt for muntlig eksamen. I tilfelle det avholdes skriftlig eksamen grunnet mange påmeldte, kan godkjent kalkulator brukes.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 19:18:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)