Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet er en innføring i kjemididaktikk, som handler om læring og undervisning i kjemi. Hvordan underviser vi kjemi på en måte som fremmer læring og forståelse? Emnet tar for seg sentrale konsepter i kjemiundervisningen og ulike undervisningsformer, med spesielt fokus på forhold knyttet til laboratorieundervisning.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Kjenner du til kjemididaktikk som fagområde og kjenner viktige begreper og teorier innen feltet.
  • Kan du forberede, gjennomføre og vurdere kjemiundervisning basert på kunnskap om elevers forståelse i kjemi og motivasjon for faget, og du kan begrunne valgene dine didaktisk.
  • Kan du bruke elevforsøk aktivt i undervisningen for å demonstrere faglige prinsipper og trene laboratorietekniske ferdigheter, og du vet hvordan forsøkene kan bidra til læring for elevene.
  • Er du bevisst viktige forhold knyttet til helse miljø og sikkerhet i kjemiundervisningen, kan håndtere utstyr og kjemikalier på en trygg måte og risikovurdere praktisk kjemiundervisning.

  • Har du et bevisst forhold til vekslingen mellom makro-, mikro- og representasjonsnivå i undervisningen, og hvordan man kan variere undervisningsmetoder for å belyse ulike sider av kjemifaget.

  • Kan du reflektere over kjemiens rolle i samfunnet og kjemifagets plass i norsk utdanning.

Opptak til emnet

Emnet har plass til 10 studenter totalt på KJM3050 og KJM4050. Lektorstudenter som har emnet som obligatorisk eller anbefalt i sitt studieløp og masterstudenter med emnet i godkjent studieplan, vil bli prioritert hvis emnet blir fullt.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1002 – Innføring i kjemi, eller KJM1101 – Generell kjemi, eller tilsvarende.

HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø, HMS0502 – Utviklende læringsmiljø, HMS0503 – Laboratoriesikkerhet, HMS0505 – El-sikkerhet og HMS0507 – Brannsikkerhet

KJM1111 – Organisk kjemi I eller tilsvarende er sterkt anbefalt. Studenter som ikke har organisk kjemi, må regne med merarbeid.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer laboratorieundervisning og 2 timer klasseromsundervisning i uken. Klasseromsundervisningen vil legge vekt på ulike former for studentaktiv undervisning, og forberedelse kan være påkrevd. I tillegg skal du forberede, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg med vekt på laboratorieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Laboratorieundervisningen er obligatorisk og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Undervisningsplan, gjennomføring og sluttvurdering av eget undervisningsopplegg må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Godkjent laboratoriekurs og godkjent undervisningsopplegg er gyldig i 6 semestre etter godkjenning.

Emnet vil ha undervisningsfri i fire uker under praksisperioden til PROF3025 – Ledelse av elevers læring. Dette vil kompenseres med noe økt læringstrykk de øvrige ukene.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les mer om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensordningen består av tre deler:

  • Arbeid gjort underveis teller 20 % av endelig karakter.
  • Gjennomføring av undervisningsopplegg teller 30 % av endelig karakter.
  • Avsluttende muntlig eksamen teller 50 % av endelig karakter.

Laboratorieundervisningen er obligatorisk og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Undervisningsplan, gjennomføring og sluttvurdering av eget undervisningsopplegg må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Godkjent laboratoriekurs, godkjent undervisningsplan og godkjent undervisningsopplegg (alle deler) er gyldige i seks semestre utover det semestert det ble godkjent.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM4050 – Kjemididaktikk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 19:18:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk