Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i kjemididaktikk, som handler om læring og undervisning i kjemi. Hvordan underviser vi kjemi på en måte som fremmer læring og forståelse? Emnet tar for seg sentrale konsepter i kjemiundervisningen og ulike undervisningsformer, med spesielt fokus på forhold knyttet til laboratorieundervisning.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • Kjenner du til kjemididaktikk som fagområde og kjenner viktige begreper og teorier innen feltet.
 • Kan du forberede, gjennomføre og vurdere kjemiundervisning basert på kunnskap om elevers forståelse i kjemi og motivasjon for faget, og du kan begrunne valgene dine didaktisk.
 • Kan du bruke elevforsøk aktivt i undervisningen for å demonstrere faglige prinsipper og trene laboratorietekniske ferdigheter, og du vet hvordan forsøkene kan bidra til læring for elevene.
 • Er du bevisst viktige forhold knyttet til helse miljø og sikkerhet i kjemiundervisningen, kan håndtere utstyr og kjemikalier på en trygg måte og risikovurdere praktisk kjemiundervisning.
 • Har du et bevisst forhold til vekslingen mellom makro-, mikro- og representasjonsnivå i undervisningen, og hvordan man kan variere undervisningsmetoder for å belyse ulike sider av kjemifaget.
 • Kan du reflektere over kjemiens rolle i samfunnet og kjemifagets plass i norsk utdanning.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet har plass til 10 studenter totalt på KJM3050 og KJM4050. Lektorstudenter som har emnet som obligatorisk eller anbefalt i sitt studieløp og masterstudenter med emnet i godkjent studieplan, vil bli prioritert hvis det er flere søkere enn plasser på emnet.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1111 – Organisk kjemi I eller tilsvarende er sterkt anbefalt. Studenter som ikke har organisk kjemi, må regne med merarbeid.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester og undervisning består av:

 • 2 timer klasseromsundervisning i uken
 • 3 timer laboratorieundervisning i uken

Klasseromsundervisningen vil legge vekt på ulike former for studentaktiv undervisning, og forberedelse kan være påkrevd. I tillegg skal du forberede, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg med vekt på laboratorieundervisning.

Obligatorisk laboratoriekurs, undervisningsplan, gjennomføring og sluttvurdering av eget undervisningsopplegg må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen

Et fullført og godkjent laboratoriekurs og undervisningsopplegg (alle deler) er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre disse på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Emnet vil ha undervisningsfri i fire uker under praksisperioden til PROF3025 – Ledelse av elevers læring. Dette vil kompenseres med noe økt læringstrykk de øvrige ukene.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les mer om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensordningen består av tre deler:

 • Arbeid gjort underveis, som teller 20 % av endelig karakter.
 • Gjennomføring av undervisningsopplegg, som teller 30 % av endelig karakter.
 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 50 % av endelig karakter.

Avsluttende eksamen må være bestått for at emnet skal være bestått.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende muntlig eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM4050 – Kjemididaktikk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. okt. 2022 01:26:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk