Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i kjemididaktikk, som handler om læring og undervisning i kjemi. Hvordan underviser vi kjemi på en måte som fremmer læring og forståelse? Emnet tar for seg sentrale konsepter i kjemiundervisningen og ulike undervisningsformer, med spesielt fokus på forhold knyttet til laboratorieundervisning.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Kjenner du til kjemididaktikk som fagområde og kjenner viktige begreper og teorier innen feltet.
  • Kan du forberede, gjennomføre og vurdere kjemiundervisning basert på kunnskap om elevers forståelse i kjemi og motivasjon for faget, og du kan begrunne valgene dine didaktisk.
  • Kan du bruke elevforsøk aktivt i undervisningen for å demonstrere faglige prinsipper og trene laboratorietekniske ferdigheter, og du vet hvordan forsøkene kan bidra til læring for elevene.
  • Er du bevisst viktige forhold knyttet til helse miljø og sikkerhet i kjemiundervisningen, kan håndtere utstyr og kjemikalier på en trygg måte og risikovurdere praktisk kjemiundervisning.

  • Har du et bevisst forhold til vekslingen mellom makro-, mikro- og representasjonsnivå i undervisningen, og hvordan man kan variere undervisningsmetoder for å belyse ulike sider av kjemifaget.

  • Kan du reflektere over kjemiens rolle i samfunnet og kjemifagets plass i norsk utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har plass til 10 studenter. Lektorstudenter som har emnet som obligatorisk i sitt studieløp og bachelorstudenter i kjemi, vil bli prioritert hvis emnet blir fullt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1002 – Innføring i kjemi, eller KJM1100 – Generell kjemi (videreført), eller KJM1101 – Generell kjemi eller tilsvarende.

HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø, HMS0502 – Utviklende læringsmiljø, HMS0503 – LaboratoriesikkerhetHMS0505 – El-sikkerhet og HMS0507 – Brannsikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

KJM1111 – Organisk kjemi I eller tilsvarende er sterkt anbefalt. Studenter som ikke har organisk kjemi, må regne med merarbeid.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM4050 – Kjemididaktikk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av 3 timer laboratorieundervisning og 2 timer klasseromsundervisning i uken. Klasseromsundervisningen vil legge vekt på ulike former for studentaktiv undervisning, og forberedelse kan være påkrevd. I tillegg skal du forberede, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg med vekt på laboratorieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter. Laboratorieundervisningen er obligatorisk og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Undervisningsplan, gjennomføring og sluttvurdering av eget undervisningsopplegg må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Godkjent laboratoriekurs og godkjent undervisningsopplegg er gyldig i 6 semestre etter godkjenning.

Emnet vil ha undervisningsfri i fire uker under praksisperioden til PROF3025 – Ledelse av elevers læring. Dette vil kompenseres med noe økt læringstrykk de øvrige ukene.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen teller 100 % av avsluttende karakter. Refleksjon rundt eget undervisningsopplegg vil inngå i eksamen.

Laboratorieundervisningen er obligatorisk og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Undervisningsplan, gjennomføring og sluttvurdering av eget undervisningsopplegg må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i KJM4050 – Kjemididaktikk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk