Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i syntese av uorganiske og hybrid materialer ved bruk av en rekke forskjellige teknikker, både tradisjonelle uorganiske metoder og ved bruk av metallorganiske forløpere. De metodene som gjennomgås er: kerammetoden, fluksmetoden, forbrenningsmetoder, hydrotermal metode, kjemisk gasstransport, CVD, sol-gel, precursor metoder, interkalering, milde metoder, elektrokjemiske metoder. Det vil bli undervist i hvordan metodene er med på å forme sluttproduktet, alt fra amorfe materialer til større enkrystaller og spesielle former som nanomaterialer, porøse materialer og tynne filmer. Emnet passer for studenter som har oppgave hvor det er behov for syntese av uorganiske materialer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

• Ha kjennskap til et stort utvalg av forskjellige metoder for å syntetisere uorganiske materialer.

• Skal kunne vurdere metodene opp mot hverandre ved syntese av nye materialer og de skal kunne gjøre vurderinger om i hvilken form sluttproduktene vil bli.

• Skal kunne vurdere egnede metoder for syntese av metastabile materialer.

• Praktiske ferdigheter med flere teknikker i syntese av uorganiske materialer.

• Kunne planlegge gjennomføring av labboppsett for syntese av uorganiske materialer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 15 timer kollokvieundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 60 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)