Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på KJM1101 – Generell kjemi (ekvivalent på MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi) og har hovedfokus på kjemiske  egenskaper til grunnstoffene og deres forbindelser. Trender og systematiske variasjoner beskrives med utgangspunkt i kjemisk binding, struktur og termodynamikk. Redokskjemi, elektrokjemi, fasediagrammer og stabilitet belyses gjennom praktiske eksempler. Videre omhandles oppbygging, bindingsforhold, struktur, symmetri, elektroniske, magnetiske og optiske egenskaper for komplekser i vandig miljø. Emnet gir en innføring i krystallstruktur til uorganiske forbindelser og i analysemetoder for sammensetning og faseforhold. Laboratoriekurset vektlegger studier av systematiske trender, komplekser, analysemetoder samt modellering til bruk for å forstå likevekter og stabilitet. Emnet legger grunnlag for videre studier i kjemi og i materialvitenskap.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du bred oversikt over uorganisk kjemi og kjenner til hvordan stoffers egenskaper varierer gjennom det periodiske systemet.

 • kan du bruke kunnskap om struktur og bindingsforhold til å forstå stabilitet og reaktivitet av enkle uorganiske molekyler og forbindelser.

 • forstår du bakgrunn for og kan utføre beregninger og simuleringer knyttet til kjemiske likevekter.

 • har du innsikt i fremstillingsmetoder for industrielt viktige uorganiske forbindelser, med hovedfokus på norsk industri.

 • har du kjennskap til prinsipper for magnetiske og optiske egenskaper av d-metall komplekser.

 • har du kjennskap til noen utvalgte metoder for karakterisering av faste stoffer.

 • kan du utføre og planlegge laboratorieforsøk, vurdere og presentere resultatene i form av en laboratoriejournal, inklusiv innsikt i HMS aspekter knyttet til kjemikalier og labrutiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1121:

Godkjent laboratoriekurs i ett av følgende emner: KJM1101 – Generell kjemi, KJM1100 – Generell kjemi (videreført), MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført) eller ett tilsvarende emne.

Anbefalte forkunnskaper

Enten KJM1101 – Generell kjemi, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Det er 60 timer forelesninger/fellesgjennomgåelser, 30 timer gruppeøvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 25 timer (5 laboratorieøvelser). I tillegg er det 3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført og alle rapporter være godkjent.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1121:

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen (4 timer) teller 100 %.

For å kunne gå opp til eksamen må laboratoriekurset være godkjent, og alle tre obligatoriske oppgaver være godkjent.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

S om eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk