Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet er en grundig innføring kjerne- og radiokjemi. Emnet tar utgangspunkt i grunnleggende kunnskaper om radioaktivitet (slik du får ved å ta for eksempel emnet KJM3900 – Radioaktivitet) og basiskunnskaper i kjemi. Basert på dette lærer du både hvordan radioaktivitet kan benyttes som et verktøy innen kjemisk relatert forskning og beslektede fag (for eksempel materialkjemi, biokjemi og medisin). Emnet lærer deg grunnleggende radiokjemiske metoder for kvalitativ og kvantitativ analyse av radionuklider i forskjellige media, samt hvordan radionuklider kan benyttes som sporstoff ("tracere") til å følge prosesser og reaksjoner. Prinsippene for deteksjon av radioaktiv stråling og radioaktivt materiale blir grundig gjennomgått, inkludert tellestatistikk og usikkerhet i slike målinger.

Hva lærer du?

Du vil få solid kjennskap til kjemiske egenskaper og nukleære karakteristikker til de viktigste radionuklidene:

 • naturlig forekommende radionuklider (for eksempel isotoper av U, Th, Ra, Po, Pb)
 • fisjonsprodukter (for eksempel isotoper av Cs, Sr, Tc, I, osv.)
 • tritium (3H) og radiocarbon (14C)
 • aktiveringsprodukter (for eksempel radioisotoper av Ni, Fe, Co, Mn)
 • transuraner (for eksempel isotoper av Np, Pu, Am, Cm)  

Hvordan slike radionuklider identifiseres (basert på den radioaktive strålingen de sender ut) og hvordan de kan kvantifiseres analytisk. Spesielt vil du lære følgende metoder:

 • væske-scintillasjonstelling for måling av alfa og beta-stråling
 • bruk av gas-fylte detektorer (Geiger-Müller detectors, etc.)
 • gamma-deteksjon med NaI detektorer
 • isotopfortynningsanalyse
 • Szilard-Chalmers metode for å lage bærerfri radioaktivitet
 • nøytronaktiveringsanalyse

  Spesielle hensyn som må tas med hensyn til kjemiske egenskaper og separasjon av radionuklider (sporstoff konsentrasjoner, stråling, bruk av bærere, adsorpsjon av radionuklider, hot-atom kjemi).

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kapasitet for emnet: 12 (pga. laboratorieplasser) Dersom det søker flere enn 12 studenter blir søkerne rangert:

 1. Phd-studenter ved MN-fakultetet
 2. Masterstudenter som har emnet i utdanningsplanen
 3. Masterstudenter ved MN-fakultetet
 4. Andre

Obligatoriske forkunnskaper

Sikkerheten ved arbeid med radioaktivt materiale er streng og det kreves derfor at emnet KJM5903 – Strålevern tas i forkant av KJM5912 – Radiokjemi, siden lab-arbeidet inkluderer slikt arbeid. Disse to emnene er organisert slik at de tas etter hverandre i samme semester.

Det er mulig å ta KJM3900 – Radioaktivitet parallelt med KJM5903 – Strålevern og KJM5912 – Radiokjemi, men det er anbefalt å ha tatt KJM3900 – Radioaktivitet på forhånd.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Forelesninger (26-30 timer)
 • 6 dager med laboratorieøvelser (med obligatoriske rapporter)

Emnet har 60% praktiske øvelser og laboratoriearbeid i radiokjemiske laboratorier (type C) og 40% forelesninger.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

De obligatoriske laboratorieøvelsene med rapporter må være godkjent før avsluttende eksamen.  Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i seks semestre etter at de ble godkjent.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les mer om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering

Obligatoriske øvelser og rapporter må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9912 – Radiokjemi, KJM5922 – Radiokjemiske måleteknikker, KJM9922 – Radiokjemiske måleteknikker

Hjelpemidler til eksamen

Nuklidetabeller

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 13:17:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)