KJM5922 – Radiokjemiske måleteknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir studentene en grundig innføring i radiokjemiske og nukleære måleteknikker, inkludert hvordan tilhørende detektorer virker. Spesielt legges det vekt på spektroskopiske maleteknikker der energien til strålingen bestemmes nøyaktig for nuklideidentifikasjon og diskriminering av uønskede nuklider. De mest vanlige metodene for målinger av alfa-, beta- og gammastråling blir grundig gjennomgått og belyst i fire lab. øvelser.

Merk at væskescintillasjonsteknikker ikke er inkludert i dette emnet da dette er pensum i KJM5912 – Radiokjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

  • Sette opp og kalibrere et spektroskopisystem.
  • Forstå hvordan en halvlederdetektor virker.
  • Forstå hvordan vekselvirknignen mellom gammastråling og materie avgjør spektrets form og kvalitet.
  • Kunne sette opp og bruke en høyoppløselige Ge-detektorer for måling av gammastråling.
  • Kunne sette opp og bruke halvlederdetektorer for partikkeldeteksjon (alfa og beta).
  • Ha god nok kunnskap om detektorer til å velge korrekt målesystem for radioaktiv stråling.
  • Kunne avgjøre i hvor stor grad en prøve må opparbeides før deteksjon og velge mest velegnet detektorgeometri og oppsett.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 8 studenter totalt.

Ved rangering vil man benytte følgende kriterier:

1. Ph.d.-studenter på MN-fakultetet

2. Masterstudenter ved Kjemisk insitutt som har emnet i sin utdanningsplan

3. Masterstudenter ved MN-fakultetet

Obligatoriske forkunnskaper

KJM5903 – Strålevern

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger (20 timer)

  • Individuell undervisning i form av video, podcast og simuleringer (8-10 timer)

  • Obligatorisk laboratoriekurs (4 dager á 8 timer)

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100% av karkteren. Halvparten av tiden brukes på to valgte labrapporter.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9922 – Radiokjemiske måleteknikker.

Hjelpemidler til eksamen

Nuklidekart

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 04:16:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)