KJM5922 – Radiokjemiske måleteknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir studentene en grundig innføring i radiokjemiske og nukleære måleteknikker, inkludert hvordan tilhørende detektorer virker. Spesielt legges det vekt på spektroskopiske måleteknikker der energien til strålingen bestemmes nøyaktig for nuklideidentifikasjon og diskriminering av uønskede nuklider. De mest vanlige metodene for målinger av alfa-, beta- og gammastråling blir grundig gjennomgått og belyst i fire lab. øvelser.

Merk at væskescintillasjonsteknikker ikke er inkludert i dette emnet, da dette er pensum i KJM5912 – Radiokjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du sette opp og kalibrere et spektroskopisystem.
 • forstår du hvordan en halvlederdetektor virker.
 • forstår du hvordan vekselvirknignen mellom gammastråling og materie avgjør spektrets form og kvalitet.
 • kan du sette opp og bruke en høyoppløselige Ge-detektorer for måling av gammastråling.
 • kan du sette opp og bruke halvlederdetektorer for partikkeldeteksjon (alfa og beta).
 • har du god nok kunnskap om detektorer til å velge korrekt målesystem for radioaktiv stråling.
 • kan du avgjøre i hvor stor grad en prøve må opparbeides før deteksjon og velge mest velegnet detektorgeometri og oppsett.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene KJM5922 og KJM9922 har felles opptak, med 8 plasser totalt.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-studenter på MN-fakultetet
 2. Masterstudenter ved Kjemisk insitutt som har emnet i sin utdanningsplan
 3. Masterstudenter ved MN-fakultetet

Obligatoriske forkunnskaper

KJM5903 – Strålevern

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger (20 timer)

 • Individuell undervisning i form av video, podcast og simuleringer (8-10 timer)

 • Obligatorisk laboratoriekurs (4 dager á 8 timer)

Det obligatoriske laboratoriekurset må være må være godkjent før avsluttende eksamen. Fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende. Et fullført laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne ta avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% av endelig karakter.

Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9922 – Radiokjemiske måleteknikker.

Hjelpemidler til eksamen

Nuklidekart

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 20:30:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)