KJM9250 – Organisk NMR spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Forelesningene inkluderer: Kjemisk skift, koblingskoststanter, integraler, relaksasjon. Praktiske aspekter for optimalisering av nmr eksperimenter. Tuning og matching. Manetfeltoptimalisering. Valg av opptaks og prosesseringsparametre. Informasjonsoverføring via bindingselektrioner og gejnnom det tomme rom (Overhausereffekten). Endimensjoneller og todimensjonelle pussekvenser. Tidsdimensjonene t1 og t2 og frekvensdimensjonene F1 og F2. Vindusfunksjoner, Linearprediksjon. Ikkeuniforme opptak (NUS). Tolking av spektre. Rasjonelle valg av forsøkstype. Rasjonelle valg av opptaks- og prosesseringsparametre. i forhold til problemstillingene.  Vektor og spinnopopulasjonsmodeller i forklaring av nmr-fenomener og individuelle forsøk. Inversdetekterte forsøk. Laboratoriekurset/kollokviene på laboratoriet inkludererfølgende nmrforsø som gejnnomføre enten individuelt eller i fellesskap to studenter av gangen. Pulsvinkeloptimalisering, selektiv 1H-1H dekobling, selektive endimensjonelelr NOESY, TOCSY, ROESY og COSY forsøk, T1/T2 relaksasjonstidskonstantforsøk. Videre skal du kunen gjennomføre DEPT, NOEDIF, COSY, TOCSY, HMBC, HSQC, H2BC, HSQC-TOCSY, HSQC-NOESY, NOESY, ROESY og DIFFUSJONNMR forsøk  Ett mål er at du skal kunen sette opp forsøk du aldri har gejnnomført før uten detaljerte instruksjonsmanualer.

Hva lærer du?

Etter fullføringen av emnet:

 • Du vil være istand til å gjøre et rasjonelt valg av nmr-forsøk for kjernene; 1H, 13C,19F, 31P og 15Nog kombinasjoner av disse. Du kan også velge og implementre opptaks- og prosesseringsparameter i relasjon til kjemiske problemstillinger. 
 • Du forstår vektor- og spinnpopulasjonsmodeller i forklaringer av nmr-fenomener.
 • Du forstår begrepene tuning og matching og kan bruke dem. Og du mestrer magnetfeltoptimalisering. .
 • Du forstår begrepene  T1- og T2-relaksasjon og du vet hvordan du måler dem og du kan sette opp forsøk og gjennomføre disse for å måle dem.
 • Du forstår informasjonsoverføring gjennom bindingseelktroner og informasjonsoverføring gjennom det tomme rom mellom kjerner via Overhauser effekten. Du kan forklare Overhauser effekten.
 • Du forstår poenget med en- og to-dimensjonelle pulssekvenser og også tidsdimensjonene  t1 og t2 og frekvensdimensjonene f1 og f2.
 • Du forstår hva vindusfunksjoner er og kan anvende dem. Du forstår og kan anvende lineærprediksjon i en og to dimensjoner. Du kan bruke ikke uniform (NUS) opptak.
 • Du forstår forskjellen mellom invers- og direktededikterte eksperimenter og du vet når du velger det ene eller det andre.
 • Du mestrer pulsvinkeloptimalisering, selektiv 1H-1H dekopling, selektiv NOESY, selektiv ROESY, selektiv TOCSY og selektiv COSY forsøk, DEPT(45, 90, 135), COSY(GP), TOCSY(GP), HSQC(EDETGP), HMBCGP, H2BC, HSQC-NOESY, HSQC-TOCSY, NOESY, ROESY og DIFFUSJONSNMR forsøk.
 • Du er istand til å forstå og sette sammen informasjon fra en serie forskjellige nmrforsøk mens du løser kjemiske problemer og kjemiske strukturer.
 • Du kan forklare effekten av magnetsike feltgradienter i nmr-forsøk og du kan forklare hvordan magnetfeltgradienter virker i mri-forsøk. Du kan også forklare hvordan gradientene sørger for at mri-forsøkene fungerer.
 • Du forstår begrepet kurvede pulser og kan anvende dem i en serie selektive endimensjonelle nmr-forsøk når du undertrykker flere løsemiddel-linjer i endimensjonelle og todimensjonelle spektre.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM3000 – Anvendt spektroskopi, i tillegg til praktisk kunnskap i tilegnelse av endimensjonale 1H- og 13C-NMR spektramed Bruker Avance instrumenter ved hjelp av programmet TopSpin 1.3

Overlappende emner

Undervisning

sfjghG

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen (1 time) teller 100%.

Eksaminasjonen inkluderer tester av praktiske kunnskaper i laboratoriet samt en muntlig eksaminasjon avteoretisk kunnskap

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5250 – Organisk NMR spektroskopi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 07:24:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår og høst

Emnet undervises annenhver vår.

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg til emnet sammen med KJM5250

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)