MAT4010 – Skolematematikk fra et avansert synspunkt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Målet for emnet er å gjøre deg bedre i stand til å forstå og forklare matematikken på videregående skole. Vi vil diskutere ting fra skolematematikken fra et avansert synspunkt, og drøfte avanserte matematiske begreper som har en klar sammenheng med skolematematikken, slik at det vil gjøre deg tryggere når du underviser. Det legges vekt på formidling og kommunikasjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en god forståelse av tallsystemer og desimalutviklingen til rasjonale tall;
  • har du lært sentrale setninger i elementær tallteori;
  • kan du bevise formler for overflateareal og volum av romfigurer uten bruk av integraler og begrunne formlene på en elementær måte;
  • har du en god forståelse av elementær kombinatorikk og sannsynlighet og kan forklare ulike sannsynlighetsparadokser;
  • har du en god forståelse av elementær analyse og kjenner relevante moteksempler;
  • kan du forklare definisjonen av tallet e på mange måter;
  • kjenner du de grunnleggende ideer som romgeometri og trigonometri er basert på;
  • har du lært eksempler på emner du kan bruke i klasserommet for å vise at matematikk er en sentral del av den globale kulturarv;
  • vil du mestre LaTex som elektronisk verktøy for skriftliggjøring av matematikk.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Fra og med våren 2019 vil følgende obligatoriske forkunnskaper gjelde:

Det anbefales en bakgrunn med minst 40 studiepoeng matematikk, inkludert MAT1140 – Strukturer og argumenter eller MAT2400 – Reell analyse.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Innlevering av 1 prosjektoppgave innen en gitt frist. Det gis veiledning underveis. Oppgaven må gjøres ved hjelp av et presentasjonsverktøy for matematikk (Latex). Målet er at studenten skal bli kjent med og mestre elektronisk verktøy for skriftliggjøring av matematikk og bli i stand til å presentere eget, matematisk arbeid i elektronisk format. Vurdering av prosjektoppgave vektes 10% når karakter i emnet settes.

Muntlig eksamen som vektes 90% når karakter i emnet settes.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 17:18:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk