MAT4770 – Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i dynamiske stokastiske modeller for priser i råvare- og energimarkeder. Klassiske faktormodeller basert på Ornstein-Uhlenbeckprosesser blir analysert, og utvidet til såkalte kontinuerlig-tid autoregressive prosesser med glidende snitt. De stokastiske modellene blir drevet av Brownsk bevegelse og enkle hoppeprosesser for å modellere de brå prisendringer (spikes) som er typiske i enkelte energimarkeder (for eksempel strøm). I emnet ser vi også på dynamisk modellering av temperatur og vind og sol, og analyserer disse i kontekst av energimarkeder, men også de selvstendige værmarkedene. Her kommer et spesielt fokus på sesongvariasjon. Videre utvikles prisingsteknikker for foroverkontrakter på råvarer og energi, samt relevante derivater som «spread»-opsjoner og kvanto-opsjoner. Teorien rundt prisingsmål og risikopremie blir presentert, og terminstrukturen til volatilitet blir analysert (den såkalte «Samuelson-effekten»).

Emnet vil fokusere på å operasjonalisere modellene og analysen i praktiske sammenhenger. Teknikker for estimering og kalibrering blir gjennomgått, samt metodikk for numerisk simulering. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • kjenne til og forstå de klassiske stokastiske modeller i råvare- og energimarkeder;
  • kunne etablere foroverpriser basert på faktormodeller i spotmarkedet;
  • kunne estimere og simulere modellene, samt anvende de i ulike markeder, som markedet for værderivater;
  • forstå viktige begreper som prisingsmål, markedspris for risiko, og risikopremie;
  • kunne analysere og prise viktige derivatprodukter i råvare og energimarkedet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9770 – Stochastic Modelling in Energy and Commodity Markets

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. 

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.