MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens

Kort om emnet

Emnet introduserer fire hovedtemaer i viskøs strømning. Det første omhandler strømning ved lave Reynoldstall inkludert Couette-, rørstrømprofiler og eksempler på Stokesstrøm. Det andre hovedtemaet er laminære grensesjikt hvor Blasiusprofilet ved en flat plate og sentrale begreper som grensesjikts- og momentumtykkelse er inkludert. Svingende grensesjikt, Ekmanprofilet og sekundær middelstrøm behandles. Likeså (vann-)stråler og similaritetsløsninger. Stabilitet er det tredje hovedtemaet og turbulens det fjerde. Reynoldsmidling, enkel turbulensmodellering samt veggloven i turbulent grensesjikt behandles.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du lært hva som kjennetegner strømning ved lave Reynoldstall
  • har du lært hva som karakteriserer grensesjikt
  • kan du formulere similaritetsløsninger
  • kan du beregne Kelvin-Helmholtz-instabilitet
  • kan du gjennomføre Reynoldsmidling
  • kan du utlede den turbulente veggloven
  • har du lært å gjennomføre enkel turbulensmodellering

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og Godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 20:30:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk