MEK4320 – Hydrodynamisk bølgeteori

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Grunnleggende begreper og matematiske metoder i bølgeteori. Dispersjon, fase- og gruppehastighet, bølgeenergi, Fourier-integral, stasjonær fase, WKB-metoden, stråleteori. Anvendelse på overflatebølger, bølgemotstand, svingninger i lukkede og åpne bassenger, indre bølger, Kelvin bølger. Ikke-lineære effekter, Stokes bølger, solitoner, brytende bølger.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i de grunnleggende prinsipper i hydrodynamisk bølgeteori som er grunnlaget for beregninger av bølgebelastning på skip og marine konstruksjoner, for flodbølger (Tsunamis) og tidevannsbølger.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Det er en fordel å ha tatt MEK3230 – Fluidmekanikk, MEK2200 – Kontinuumsmekanikk/MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt) og MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

3 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 13:20:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Vår 2021

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Engelsk