MEK4320 – Hydrodynamisk bølgeteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Grunnleggende begreper og matematiske metoder i bølgeteori. Dispersjon, fase- og gruppehastighet, bølgeenergi, Fourier-integral, stasjonær fase, WKB-metoden, stråleteori. Anvendelse på overflatebølger, bølgemotstand, svingninger i lukkede og åpne bassenger, indre bølger, Kelvin bølger. Ikke-lineære effekter, Stokes bølger, solitoner, brytende bølger.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i de grunnleggende prinsipper i hydrodynamisk bølgeteori som er grunnlaget for beregninger av bølgebelastning på skip og marine konstruksjoner, for flodbølger (Tsunamis) og tidevannsbølger.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Det er en fordel å ha tatt MEK3230 – Fluidmekanikk, MEK2200 – Kontinuumsmekanikk/MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt) og MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

3 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 23:33:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Engelsk