MEK4350 – Stokastiske og ikke-lineære havbølger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en introduksjon til stokastisk beskrivelse av havbølger, bølgespektrum, bølgestatistikk, og definisjon av freake bølger. Det gis også en introduksjon til ikkelineær bølgeresonans, frie og bundne bølger, modeller for ikke-lineær bølgeforplantning, og modulasjonsustabilitet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du lært å regne ut Fouriertransform, Fourierrekker og DFT (Diskret Fourier Transform) for hånd og på datamaskin, og kunne redegjøre for relasjonen mellom Fourierrekker og DFT, aliasing, Nyquistfrekvens og Parsevals teorem.
  • har du lært å beskrive havbølger som en stokastisk prosess, og ha kjennskap til relevante egenskaper til stokastiske prosesser for havbølger slik som stasjonær og svakt stasjonær prosess, ergodisk prosess, og smalbåndet prosess.
  • Elementær bølgestatistikk inkludert skjevhet og kurtose. Relevante distribusjoner inkludert normalfordeling og Rayleighfordeling. Kunne forklare hva vi mener med Gaussisk sjø, bølgehøyde, signifikant bølgehøyde, kamhøyde, og freake bølger.
  • har du lært å regne ut bølgespektrum som Fouriertransformen av autokorrelasjonen og bruke Fouriertransformen for å estimere spektrum. Ha kjennskap til spektrum i flere dimensjoner, inkludert bølgevektorspektrum, bølgetallspektrum, frekvensspektrum, og retningsspektrum.
  • har du lært har du lært åredegjøre for betydningen av ikke-lineær bølgeresonans for tyngdebølger, og skille mellom frie og bundne bølger.
  • har du grunnleggende kjennskap til forskjellen mellom lineære og ikke-lineære statistiske fordelingsfunksjoner for kamhøyder og bølgehøyder.
  • har du kjennskap til enkle modeller for ikke-lineær utvikling av bølgetog, og tilhørende ikkelineære fenomener slik som modulasjonsustabilitet av Stokes bølger.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MEK9350 – Stochastic and Nonlinear Ocean Waves

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. okt. 2022 14:30:00

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)