Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en introduksjon til stokastisk beskrivelse av havbølger, bølgespektrum, bølgestatistikk, og definisjon av freake bølger.  Det gis også en introduksjon til ikkelineær bølgeresonans, frie og bundne bølger, modeller for ikke-lineær bølgeforplantning, og modulasjonsustabilitet.

Hva lærer du?

  • Å regne ut Fouriertransform, Fourierrekker og DFT (Diskret Fourier Transform) for hånd og på datamaskin, og kunne redegjøre for relasjonen mellom Fourierrekker og DFT, aliasing, Nyquistfrekvens og Parsevals teorem.
  • Å beskrive havbølger som en stokastisk prosess, og ha kjennskap til relevante egenskaper til stokastiske prosesser for havbølger slik som stasjonær og svakt stasjonær prosess, ergodisk prosess, og smalbåndet prosess.
  • Elementær bølgestatistikk inkludert skjevhet og kurtose. Relevante distribusjoner inkludert normalfordeling og Rayleighfordeling. Kunne forklare hva vi mener med Gaussisk sjø, bølgehøyde, signifikant bølgehøyde, kamhøyde, og freake bølger.
  • Å regne ut bølgespektrum som Fouriertransformen av autokorrelasjonen og bruke Fouriertransformen for å estimere spektrum. Ha kjennskap til spektrum i flere dimensjoner, inkludert bølgevektorspektrum, bølgetallspektrum, frekvensspektrum, og retningsspektrum.
  • Å redegjøre for betydningen av ikke-lineær bølgeresonans for tyngdebølger, og skille mellom frie og bundne bølger.
  • Å ha grunnleggende kjennskap til forskjellen mellom lineære og ikke-lineære statistiske fordelingsfunksjoner for kamhøyder og bølgehøyder.
  • Å ha kjennskap til enkle modeller for ikke-lineær utvikling av bølgetog, og tilhørende ikkelineære fenomener slik som modulasjonsustabilitet av Stokes bølger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør tas samtidig med eller etter MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk eller MEK4320 – Hydrodynamisk bølgeteori.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK9350 – Stochastic and Nonlinear Ocean Waves

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Høst 2019

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.