MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i en del sentrale temaer i matematikk anvendt i fysikk. Første hovedtema er dimensjonsanalyse, skalering og perturbasjonsteknikker. Disse inbefatter regulære og singulære perturbasjoner, Poincare-Lindstedts metode, grensesjikt, flerskalautviklinger og WKB metoden. Perturbasjonsløsningene relateres til numeriske beregninger. Det andre hovedtemaet er variasjonsregning og Hamiltons prinsipp. Stoffet eksemplifiseres ved utvalgte problemer fra mekanikk og andre fysiske fag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du bruke av Pi-teoremet og skalering av likninger med tanke på anvendelse av perturbasjonsteknikker eller andre matematiske metoder
  • kan du bruke av dominant-balanse betraktninger og perturbasjonsteknikkene i emnet
  • kjenner du til egenskaper til asymptotiske utviklinger og approksimasjoner
  • kjenner du til utledning av Euler-likningene fra en serie grunnleggende variasjonsproblemer
  • kan du bruke av Hamiltons prinsipp på enklere mekaniske systemer

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 13:19:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)