STK4090 – Statistisk large-sample-teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Viktige deler av statistisk teori og deres anvendelser bygger på approksimasjoner for de mest relevante fordelinger, og disse approksimajonene er gyldige når volumet av data øker. Emnet handler om dette maskineriet for large-sample-approksimasjoner.

Dette inkluderer basiskunnskaper fra sannsynlighetsteori, store talls lov, konvergens i sannsynlighet og i fordeling, karakteristiske funksjoner, og sentralgrenseteoremer. Det vil være anvendelser for maximum-likelihood- og Bayes-prosedyrer. Emnet vil også ta opp approksimasjonsteoremer for klasser av empiriske prosesser. Teorien vil bli illustrert med statistiske anvendelser.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet, vil du:

 • vite hvordan man konstruerer approksimasjoner for fordelingen til viktige klasser av
 • estimatorer og tester;
 • være i stand til å lage konfidensintervall
 • og konfidenskurver basert på slike approksimasjoner;
 • ha lært viktige teoremer og teknikker relatert til normalfordelingsgrenser og assosierte fordelinger;
 • ha lært å arbeide med klasser av empiriske prosesser, og disses grenser, som brownske bevegelser;
 • ha arbeidet med ikke-trivielle statistiske anvendelser av den generelle large-sample-teori.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Det anbefales på det sterkeste å ha tatt emne: STK4011.

I tillegg anbefales

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de følgende fire formene:

 1. Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.
 2. Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.
 3. Prosjektoppgave og avsluttende skriftlig eksamen som vektlegges likt i sensureringen. Begge eksamensdeler må bestås i samme semester.
 4. Prosjektoppgave og avsluttende muntlig eksamen som vektlegges likt i sensureringen. Begge eksamensdeler må avlegges i samme semester.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 18:33:46

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk