STK4180 – Konfidensfordelinger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Konfidensfordelinger er aposteriorifordelinger, men konstruert uten apriorifordelinger. Til forskjell fra de Bayesianske aposteriorifordelinger har de ingen innebygget skjevhet for parameterinferens. Bayesiansk og frekventistisk metodikk er i konflikt, og teorien for konfidensfordelinger utgjør en syntese for disse.

Emnet gir en generell introduksjon til det å kunne konstruere og anvende konfidensfordelinger i ulike situasjoner, fra de enklere parametriske modeller til mer komplekse situasjoner. Konfidensfordelinger er nyttige for anvendt analyse og for grafiske oppsummeringer. De gir en plattform for effektivt å kunne kombinere informasjon fra ulike informasjonskilder (meta-analyse). Statistisk inferens med konfidensfordelinger, samt andre ikke-Bayesiansk fordelingsinferens, er i rask utvikling.

Hva lærer du?

Emnet gir bakgrunn og verktøy for å kunne konstruere, tolke og anvende konfidensfordelinger for et vidt spektrum av ulike modeller og situasjoner, inkludert for problemer relatert til å sammenfatte informasjon fra mangeartede datakilder.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 + 1 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Prosjektoppgave som teller 50 % ved sensurering. Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 50 % ved sensurering.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9180 – Confidence distributions

Hjelpemidler til eksamen

Prosjektoppgaven: Alle hjelpemidler er tillatt.

Skriftlig eksamen: Hver student kan ta med ett håndskrevet A4-ark.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2022 03:50:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Engelsk