STK4100 – Innføring i generaliserte lineære modeller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale modeller og teknikker for regresjonsanalyse utover standard lineær regresjon. Spesielt lærer studentene om regresjonsanalyse for ofte forekommende typer av responsvariable, inkludert binære/binomiske, Poisson samt gammafordelte responser. Emnet behandler også regresjonsmetodikk for avhengige responsvariabler. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om den eksponensielle fordelingsklasse og er kjent med viktige spesialtilfeller av denne som normalfordelinger, samt binomiske, Poisson- og gammafordelinger
  • er du kjent med generaliserte lineære modeller (GLM) som regresjonsmodellering med responsvariable fra den eksponensielle fordelingsklasse
  • har du trening i å analysere data fra viktige spesialtilfeller av GLM, særlig logistisk regresjon og Poissonregresjon
  • er du kjent med begrepene linkfunksjon for å modellere sammenhengen mellom forventning til responsen og kovariater samt begrepet variansfunksjon for å spesifisere sammenheng mellom forventning og varians til responsene
  • kjenner du til utvidelser av GLM modellene ved hjelp av kvasi-likelihood basert på spesifisering av linkfunksjon og variansfunksjon
  • kjenner du til utvidelser av GLM som muliggjør modellering og analyse av avhengige responsvariable, spesielt varianskomponentmodeller og blandede modeller med både faste og tilfeldige effekter

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

5 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 00:18:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk