Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Konfidensfordelinger er aposteriorifordelinger, men konstruert uten apriorifordelinger. Til forskjell fra de Bayesianske aposteriorifordelinger har de ingen innebygget skjevhet for parameterinferens. Bayesiansk og frekventistisk metodikk er i konflikt, og teorien for konfidensfordelinger utgjør en syntese for disse.

Kurset gir en generell introduksjon til det å kunne konstruere og anvende konfidensfordelinger i ulike situasjoner, fra de enklere parametriske modeller til mer komplekse situasjoner. Konfidensfordelinger er nyttige for anvendt analyse og for grafiske oppsummeringer. De gir en plattform for effektivt å kunne kombinere informasjon fra ulike informasjonskilder (meta-analyse). Statistisk inferens med konfidensfordelinger, samt andre ikke-Bayesiansk fordelingsinferens, er i rask utvikling.

Hva lærer du?

Kurset gir bakgrunn og verktøy for å kunne konstruere, tolke og anvende konfidensfordelinger for et vidt spektrum av ulike modeller og situasjoner, inkludert for problemer relatert til å sammenfatte informasjon fra mangeartede datakilder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9180 – Confidence distributions

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

2 + 1 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 prosjektoppgave, med levering av rapport, og en 4-timers skriftlig eksamen. Disse veies likt.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt for prosjektdelen. For skriftlig eksamen kan hver student ta med ett håndskrevet ark.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.