Dette emnet er nedlagt

SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys siste gang våren 2019.

Kurset er en forberedelse til å skrive bacheloroppgave. Det overordnede målet er å knytte sammen de sosiologiske kunnskapene fra de foregående teori- og metodeemnene og kople dem til forskningstema, slik at de forbereder til praktisk forskningsarbeid. Både i innhold og undervisning er dette emnet nært knyttet til SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave.

Sosiologisk forskningsdesign inngår som en viktig del. Det legges spesiell vekt på sammenhenger mellom teori, problemstillinger, metode og forklaringsstrategier. Hensikten er å gi en generell oversikt over hva forskningsdesign er, og hvordan forskjellige former for design er knyttet til ulike teoretiske og metodiske innretninger. En annen viktig del tar for seg stadier i forskningsprosessen, hvordan et forskningsarbeid er bygd opp, ulike teoretiske og metodiske avveininger som gjøres, og hvilke muligheter og begrensninger som preger forskningsarbeider.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Kunnskap om forskjellige former for forskningsdesign
 • God forståelse av hva som er felles og hva som skiller ulike forskningsdesign
 • Innblikk i teoretiske og metodologiske grunnprinsipper og viktige debatter rundt dem
 • Innblikk i ulike måter å utarbeide vitenskapelige problemstillinger
 • God forståelse av ulike forklaringsstrategier

Ferdigheter

 • Trening i å se sammenhengen mellom teoretiske og metodologiske valg i forskningsarbeider
 • Trening i å analysere sterke og svake sider ved vitenskapelige arbeider
 • Erfaring i å formulere problemstillinger
 • Kunne diskutere forholdet mellom kvantitativ og kvalitativ metode
 • Kunnskap om hvordan faglig argumentasjon kan bygges opp

Generell kompetanse

 • Evne til å beskrive ulike forskningsdesign, og se styrker og svakheter i oppbygning av forskningsprosjekter
 • Forståelse for hvordan sosiologiske arbeider inngår i mer omfattende faglige debatter
 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

SOS1000 – Innføring i sosiologi, SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn, SVMET1010 – Kvalitative metoder og SOS1120 – Kvantitativ metode (videreført)

Undervisning

Første del av undervisningen i emnet består av fellesforelesninger i forskningsdesign og metodologi.

Seminarundervisning

Andre del av undervisningen er seminarundervisning sammen med SOS3090. Se emnesiden til SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave for mer informasjon om seminarene og om fravær fra obligatorisk aktivitet. .

Eksamen

Eksamen består av en hjemmeeksamen som bedømmes A-F. Eksamensoppgaven vil legge vekt på å diskutere konkrete samfunnsvitenskapelige metoder ut fra mer overordnede spørsmål om forholdet mellom teori, metodologi og forskningsdesign.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Begrunnelsen sendes ut i Inspera.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Syk på hjemmeeksamen

Hvis du blir syk under hjemmeeksamen må du ta kontakt med SV-info umiddelbart.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2019.

Eksamen

Eksamen i dette emnet ble tilbudt siste gang høst 2019. 

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info