SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbys siste gang våren 2019.

Kurset er en forberedelse til å skrive bacheloroppgave. Det overordnede målet er å knytte sammen de sosiologiske kunnskapene fra de foregående teori- og metodeemnene og kople dem til forskningstema, slik at de forbereder til praktisk forskningsarbeid. Både i innhold og undervisning er dette emnet nært knyttet til SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave.

Sosiologisk forskningsdesign inngår som en viktig del. Det legges spesiell vekt på sammenhenger mellom teori, problemstillinger, metode og forklaringsstrategier. Hensikten er å gi en generell oversikt over hva forskningsdesign er, og hvordan forskjellige former for design er knyttet til ulike teoretiske og metodiske innretninger. En annen viktig del tar for seg stadier i forskningsprosessen, hvordan et forskningsarbeid er bygd opp, ulike teoretiske og metodiske avveininger som gjøres, og hvilke muligheter og begrensninger som preger forskningsarbeider.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Kunnskap om forskjellige former for forskningsdesign
 • God forståelse av hva som er felles og hva som skiller ulike forskningsdesign
 • Innblikk i teoretiske og metodologiske grunnprinsipper og viktige debatter rundt dem
 • Innblikk i ulike måter å utarbeide vitenskapelige problemstillinger
 • God forståelse av ulike forklaringsstrategier

Ferdigheter

 • Trening i å se sammenhengen mellom teoretiske og metodologiske valg i forskningsarbeider
 • Trening i å analysere sterke og svake sider ved vitenskapelige arbeider
 • Erfaring i å formulere problemstillinger
 • Kunne diskutere forholdet mellom kvantitativ og kvalitativ metode
 • Kunnskap om hvordan faglig argumentasjon kan bygges opp

Generell kompetanse

 • Evne til å beskrive ulike forskningsdesign, og se styrker og svakheter i oppbygning av forskningsprosjekter
 • Forståelse for hvordan sosiologiske arbeider inngår i mer omfattende faglige debatter
 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

SOS1000 – Innføring i sosiologi, SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn, SVMET1010 – Kvalitative metoder og SOS1120 – Kvantitativ metode

Undervisning

Første del av undervisningen i emnet består av fellesforelesninger i forskningsdesign og metodologi.

Seminarundervisning

Andre del av undervisningen er seminarundervisning sammen med SOS3090. Seminarene består av skriftlig innlevering av prosjektskisse og utkast til bacheloroppgaven og diskusjon. Studentene forutsettes å delta aktivt i seminarene ved å legge fram utkast og kommentere andres. De skal lære seg metodologi, skriveteknikk, leseteknikk og diskusjon. I seminarene skal studentene også diskutere oppgaveutkast. Seminarene er obligatoriske. I seminaret skal du tidlig i semesteret skrive og presentere en prosjektskisse til diskusjon i seminaret.

Det vil deretter bli et opphold i seminarundervisningen. I denne tiden skal du da fortsette å arbeide med oppgaven. Senere i semesteret skal du presentere et utkast til bacheloroppgaven. I tillegg skal du være kommentator på andres skisser. Det forventes at du er aktiv i seminardiskusjonene (vær forberedt på at du når som helst kan bli bedt om å komme med spørsmål eller kommentarer til utkast under diskusjon). I både prosjektskissen og i bacheloroppgaven skal studentene beskrive og vurdere oppgavens forskningsdesign, der de legger vekt på de teoretiske og metodiske valg som de foretar og diskuterer oppleggets styrke og svakheter.

Seminarene på disse emnene har flere formål. For det første er seminaret et forum for refleksjon og drøfting av faglige spørsmål som oppstår i forbindelse med oppgavearbeidet. Her vil du få nødvendige tilbakemeldinger på det du selv har gjort (skissen), og ellers mange nyttige impulser i arbeidet med å skrive en best mulig oppgave. For instituttet er det viktig at seminarene gir oss anledning til å følge skriveprosessen fra oppgaveidé og skisse til ferdig oppgave.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Eksamen (bedømmes A-F) består av hjemmeeksamen (5 dager). Eksamensoppgaven vil legge vekt på å diskutere konkrete samfunnsvitenskapelige metoder ut fra mer overordnede spørsmål om forholdet mellom teori, metodologi og forskningsdesign.

Besvarelsen på hjemmeeksamen kan ha et omfang på inntil 4000 ord, pluss/minus 10 prosent (omtrent 10 sider). 

Se retningslinjer for hjemmeeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Syk på hjemmeeksamen

Hvis du blir syk under hjemmeeksamen må du ta kontakt med SV-info umiddelbart.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info